Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ   5

1.1. Сутність поняття педагогічна культура та її складові 5

1.2. Якості учителя, необхідні для формування педагогічної культури. 7

1.3. Педагогічний досвід та педагогічна інтуїція як компоненти педагогічної культури  10

РОЗДІЛ 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ.. 19

2.1. Соціальна значущість особистості вчителя в історії педагогіки. 19

2.2. Вимоги до моральних якостей вчителя в оцінках видатних педагогів минулого  23

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ. 28

3.1. Проблема особистості вчителя і педагогічної праці в українській художньо-педагогічній думці кінця ХІХ - поч. ХХ ст. 28

3.2. Педагогічна культура вчителя у творчій спадщині В.Сухомлинського. 33

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 41

ВСТУП

Вершиною педагогічного досвіду та майстерності, розвитку особистості педагога є педагогічна культура. Під педагогічною культурою розуміють оволодіння педагогом педагогічним досвідом людства, ступінь його досконалості в педагогічній діяльності, досягнутий рівень розвитку його особистості.

Педагогічна культура є важливою складовою частиною професійної і загальної культури вчителя, яка характеризує ступінь глибини і ґрунтовності оволодіння знаннями з історії педагогіки, педагогічної теорії в її постійному розвитку, педагогічною майстерністю, педагогічною технікою та культурою педагогічного спілкування з урахуванням вікових особливостей учнів та нерозривному зв’язку з життям: адекватний, максимально повний вияв індивідуального потенціалу вчителя в творчій реалізації знань, умінь і навичок, що забезпечує високий кінцевий результат професійно – педагогічної діяльності.

Особливе місце в педагогічній культурі займає педагогічна техніка, яка є тим компонентом, що дає змогу процесі навчання підготувати апарат майбутнього педагога як інструмент виховного впливу. Опановуючи культуру педагогічного спілкування, формуючи індивідуальний стиль спілкування, майбутній учитель має насамперед виявити особливості психофізичного апарату як компонента творчої індивідуальності, пам’ятаючи, що живе слово вчителя було і залишається важливим елементом усієї системи навчання і виховання, що без майстерності усної мови, вміння привертати і утримувати увагу учнів, переконувати, викликати інтерес до того чи іншого інтересу праці, впливати на їхній настрій не може бути вчителя.

Однією із задач системи освіти є виховання гармонійної і всесторонньо розвинутої особистості. Ця задача є найскладнішою і відповідальною, її виконання залежить від професійного рівня вчителя і його особистих якостей.

Теоретичною основою дослідження є положення світової педагогічної думки вітчизняних та зарубіжних філософів і педагогів: Платона, Аристотеля, Я.Коменського, Й. Песталоцці, Д.Локка, Ж.Ж.Руссо, К.Ушинського, А. Макаренко, В. Сухомлинського, І. Зязюна, С. Сисоєвої та ін.)

Об’єктом дослідження є педагогічна культура в контексті історико-культурного розвитку людства.

Предметом дослідження: вимоги до особистості педагога.

Мета дослідження проаналізувати поняття педагогічна культура вчителя, її значення в суспільстві на сучасному етапі та погляди вітчизняних і зарубіжних педагогів минулого на особистісно-професійні якості учителя.

Досягнення мети дослідження можливе за умови розв’язання таких завдань:

Визначити поняття педагогічна культура та її складові;

проаналізувати оцінки в історії педагогічної думки соціальної значущості особистості вчителя;

вивчити вимоги до моральних якостей вчителя в оцінках видатних педагогів минулого;

виявити місце проблема особистості вчителя і педагогічної праці в українській художньо-педагогічній думці кінця ХІХ - поч. ХХ ст.;

проаналізувати критерії педагогічної культури вчителя у творчій спадщині В.О. Сухомлинського.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Педагогічна культура та її значення в суспільстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.