Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 5

1.1. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження 5

1.2. Соціальна компетентність як одна з ключових компетентностей молодших школярів 9

1.3. Особливості формування соціальної компетентності учнів на уроках музичного мистецтва 14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 20

2.1. Особистісно-зорієнтоване навчання як засіб соціалізації учнів 20

2.2. Формування в учнів соціальної компетентності на уроках музичного мистецтва засобами інтерактивного навчання 24

2.3. Розвиток соціальної компетентності молодших школярів на уроках музичного мистецтва методом ігрової діяльності 27

2.4. Діагностика базових компетентностей молодших школярів на уроці музичного мистецтва 32

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ДОДАТКИ 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Формування нового покоління дітей і підлітків нового тисячоліття не можливо без мистецтва, яке стає органічною складовою загальної середньої освіти. В Законі України «Про освіту» зазначається, що метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. Ця мета реалізується і через мистецьку освіту, яка перебуває в періоді реформування і оновлення.

Модернізація загальної музичної освіти вимагає постійного підвищення її якості, оновлення змісту і організаційних форм, а також є найважливішим чинником інтеграції інноваційних технологій, спрямованих на підвищення результативності навчання. Реформування мистецької освіти спрямоване також на формування й розвиток в учнів ключових соціальних, інформативних, комунікативних та інших компетенцій, їхньої самостійності та активності в пошуку нового творчого потенціалу.

Одним із пріоритетних засобів формування соціальної компетентності особистості виступає мистецтво. Музика ж у соціальному вихованні школярів посідає особливе місце. Відомо, що будь-який твір мистецтва має насамперед духовно-моральний початок. Розвинена духовність є однією із найважливіших персональних рис людини. Морально-духовний зміст музичного мистецтва є основним засобом впливу на особистість.

Для розуміння особливостей реалізації компетентнісного підходу в мистецькій освіті важливими є праці українських учених: І. Беха, Н. Бібік, І. Єрмакова, О. Овчарук, Л. Масол, О. Пометун, І. Родигіної, О. Савченко, Є. Торшилової та ін. Актуальні проблеми музичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів висвітлюються у науковій діяльності таких вчених, як В. Бутенко, С. Горбенко, О. Лобова, О. Михайличенко, О. Олексюк, Г. Падалка, Е. Печерська, О. Ростовський, О. Рудницька, Л. Хлєбнікова, Г. Шевченко, В. Шульгіна, О. Щолокова та ін.

Водночас аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, вивчення досвіду соціального виховання учнів свідчать про те, що чимало аспектів цієї багатогранної проблеми поки що залишаються недостатньо дослідженими.

Об’єкт дослідження – формування соціальної компетентності учнів.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування соціальної компетентності учнів на уроках музичного мистецтва.

Метою курсової роботи є теоретично обґрунтувати особливості та методичні засади формування соціальної компетентності учнів на уроках музичного мистецтва.

У відповідності з метою дослідження в курсовій роботі вирішуються наступні завдання:

- проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

- розкрити сутність поняття «соціальна компетентність», як однієї з ключових компетентностей молодших школярів;

- окреслити особливості формування соціальної компетентності учнів на уроках музичного мистецтва;

- обґрунтувати методичні засади формування соціальної компетентності молодших школярів на уроках музичного мистецтва.

Для розв'язання поставлених завдань ми використовували комплекс взаємопов'язаних методів дослідження: теоретичний аналіз літератури з теми дослідження; вивчення і узагальнення досвіду роботи вчителів музики з даної проблеми; спостереження за учнями молодших класів; опитування молодших школярів (бесіда, анкетування тестування).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Формування соціальної компетентності учнів на уроках музичного мистецтва

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.