Казка як засіб формування навичок переказу у дітей до шкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ 5

1.1. Розвиток зв’язного мовлення у дошкільників із ЗНМ, як психолого-педагогічна проблема 5

1.2. Переказ, як форма розвитку зв’язного мовлення дошкільників із ЗНМ 11

1.3. Роль казок в логопедичній роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення 18

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПЕРЕКАЗУ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗНМ ІІ-ІІІ РІВНЯ ЗАСОБАМИ КАЗОК 23

2.1. Дослідження стану сформованості навичок переказу у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІ-ІІІ рівня 23

2.2. Методика використання казки, як засобу формування навичок переказу у дітей із ЗНМ ІІ-ІІІ рівня 28

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 38

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

ДОДАТКИ 46

ВСТУП

Актуальність дослідження. Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини. Порушення мовленнєвого розвитку негативно позначаються на сприйманні мовлення, висловлюванні власних думок, оволодінні знаннями та формуванні особистості дитини; вони негативно впливають на формування навичок навчальної діяльності та дитячої поведінки.

До числа найважливіших завдань логопедичної роботи із дошкільниками, що мають порушення мовленнєвого розвитку, відноситься формування у них зв’язного мовлення. Це необхідно як і для найбільш повного подолання системного мовленнєвого недорозвитку, так і для підготовки дітей до майбутнього шкільного навчання.

Переказ є однією з форм розвитку зв'язного монологічного мовлення у дошкільників. Казку визнано найбільш універсальним, комплексним методом впливу в корекційній роботі. Адже казка - це образність мови, її метафоричність, психологічна захищеність. Під час роботи над казкою, діти збагачують свій словник, йде робота над автоматизацією поставлених звуків і введення їх в самостійне мовлення. Тексти казок розширюють словниковий запас, допомагають правильно будувати діалоги, а, отже, впливають на розвиток зв'язного монологічного мовлення, формування навичок переказу.

Аналіз літератури з даного питання показав, що проблема розвитку зв’язного мовлення у дітей з ЗНМ є досить актуальною. Дане питання відображене у працях багатьох авторів: В.К. Воробйової, М.М. Гріншпуна, В.О. Ковшикова, Н.С. Жукової, О.М. Мастюкової, Т.Б. Філічевої та ін. Проблема зв’язного мовлення, механізми його формування та діагностування розглядається в сучасних логопедичних дослідженнях таких авторів як Т.Ю. Четверікова, Л.В. Ковригіна, А. Ю. Чистобаєва. Г. І. Парфьонова.

Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми була обрана тема курсової роботи «Казка як засіб формування навичок переказу у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ІІ-ІІІ рівня».

Об’єктом дослідження є діти дошкільного віку із ЗНМ ІІ-ІІІ рівня.

Предметом дослідження є корекційно-логопедична робота з формування навичок переказу у дошкільників із ЗНМ засобами казки.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання казки, як засобу формування навичок переказу у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.

Завдання дослідження:

проаналізувати стан досліджуваної проблеми в сучасній психолого-педагогічній та методичній літературі;

розкрити сутність та значення переказу, як форми розвитку зв’язного мовлення дошкільників із ЗНМ;

окреслити роль казок в логопедичній роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення;

провести дослідно-експериментальне дослідження щодо формування навичок переказу у дошкільників із ЗНМ ІІ-ІІІ рівня засобами казок та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: теоретичні: вивчення, аналіз й узагальнення спеціальної психолого-педагогічної та логопедичної літератури, систематизації теоретичних положень та узагальнення досвіду корекції мовлення у дітей старшого дошкільного віку; емпіричні: спостереження, психолого-педагогічний експеримент з метою перевірки ефективності формування навичок переказу у дошкільників із ЗНМ засобами казок; статистичні: кількісний і якісний аналіз одержаних експериментальних даних дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Казка як засіб формування навичок переказу у дітей до шкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.