Дидактична гра як засіб розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення 2-3 рівня

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗНМ 6

1.1. Загальний недорозвиток мовлення як психолого-педагогічна проблема 6

1.2. Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку із ЗНМ 12

1.3. Дидактична гра як засіб розвитку зв’язного мовлення дошкільників із порушеннями мовлення 15

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗНМ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР 21

2.1. Дослідження стану зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІ-ІІІ рівня 21

2.2. Методика розвитку зв’язного мовлення дітей із мовленнєвими порушеннями засобами дидактичних ігор 27

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 36

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Стан розвитку мовлення відіграє важливу роль у формуванні психічної, навчальної діяльності дитини, її соціальної адаптації. Розвиток мовлення посідає одне з центральних місць у системі спеціальної дошкільної освіти, особливо у зв’язку з підготовкою дітей до шкільного навчання. Останнім часом в Україні збільшилася кількість дітей з порушеннями мовлення. Своєчасна діагностика і корекція мовленнєвих вад у дітей є нагальною потребою сьогодення.

Недостатнє засвоєння мовних засобів та мовленнєвих навичок обмежують можливості самостійного розвитку мовленнєвої системи. Це призводить до неповного розуміння усного або писемного мовлення та утруднює процес здобуття знань. Особливо важливого значення набуває розвиток зв’язного мовлення дитини дошкільника, адже зв’язне мовлення - це вища форма мовномисленнєвої діяльності, яка визначає рівень мовленнєвого та розумового розвитку дитини.

Термін «недорозвинення мовлення» використовують для позначення більш низького рівня сформованості певної мовленнєвої функції чи мовленнєвої системи в цілому.

Під загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ) у дітей із нормальнім слухом і первинно збереженим інтелектом розуміють таку форму мовленнєвої аномалії, за якої порушено формування усіх компонентів мовленнєвої системи, які відносяться як до звукової, так і до смислової сторони мовлення.

Тому, до числа найважливіших завдань логопедичної роботи із дошкільниками, що мають ЗНМ ІІ-III рівня, відноситься формування у них зв’язного мовлення. Це необхідно як і для найбільш повного подолання системного мовленнєвого недорозвитку, так і для підготовки дітей до майбутнього шкільного навчання.

Одним із засобів розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку із ЗНМ є дидактичні гри. Під час виконання таких ігор діти непомітно для себе роблять усі вправи, запропоновані логопедом, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Ігрові методи дають можливість розкритися кожній дитині, створюють позитивний емоційний настрій, дозволяють експериментувати з почуттями, виражаючи їх у соціально-прийнятній формі.

Аналіз літератури з даного питання показав, що проблема розвитку зв’язного мовлення у дітей з ЗНМ є досить актуальною. Дане питання відображене у працях багатьох авторів: В.К. Воробйової, М.М. Гріншпуна, В.О. Ковшикова, Н.С. Жукової, О.М. Мастюкової, Т.Б. Філічевої та ін. Проблема зв’язного мовлення, механізми його формування та діагностування розглядається в сучасних логопедичних дослідженнях таких авторів як Т.Ю. Четверікова, Л.В. Ковригіна, А. Ю. Чистобаєва. Г. І. Парфьонова.

Гра займає важливе місце в системі засобів розвитку мовлення дошкільників. Її вплив на виховний процес дітей досліджувала велика кількість педагогів-класиків: Я.А. Коменський, С.В. Русова, К.Д. Ушинський та ін., психологи Ю.А. Аркін, Л.С. Виготський, Л.С. Рубінштейн, Д.Н. Узнадзе та ін., сучасні науковці Л.В. Артемова, А.К. Бондаренко, Г.І. Григоренко, О.І. Сорокіна, О.П. Усова, Т.О. Маркова, В.Г. Захарченко та ін.

Об’єкт дослідження – діти старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІ-ІІІ рівня.

Предмет дослідження - процес розвитку зв’язного мовлення у дошкільників із ЗНМ засобами дидактичних ігор.

Мета роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості формування та розвитку зв’язного мовлення дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами дидактичних ігор.

Завдання дослідження:

- проаналізувати психолого-педагогічну та спеціальну методичну літературу з теми дослідження;

- розкрити особливості розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку із ЗНМ;

- визначити місце дидактичних ігор у розвитку зв’язного мовлення дошкільників із ЗНМ;

- провести дослідно-експериментальне дослідження щодо визначення ефективності використання дидактичних ігор для розвитку зв’язного мовлення дошкільників із ЗНМ ІІ-ІІІ рівня та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової і методичної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: спостереження за мовленням дітей, аналіз навчально-виховної документації, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний), кількісний та якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Закрити

Дидактична гра як засіб розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення 2-3 рівня

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.