Робота над культурою усного мовлення учнів середніх класів з допомогою критичного мислення

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 60

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ З ДОПОМОГОЮ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 5

1.1. Науково-методичне обґрунтування проблеми 5

1.2. Формування культури усного мовлення учнів на уроках української мови 12

1.3. Педагогічні умови розвитку критичності мислення учнів 17

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 20

2.1. Зміст та організація навчання української мови в середніх класах 20

2.2. Особливості застосування технології критичного мислення на уроках української мови та літератури 25

2.3. Система вправ для формування культури усного мовлення засобами технології розвитку критичного мислення 37

ВИСНОВКИ 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49

ДОДАТКИ 51

ВСТУП

Актуальність дослідження. Культура мовлення як складова загальної культури особистості є одним із найважливіших показників соціалізації особистості. Процес опанування мови та її культури пов’язаний зі здобуттям навичок правильно розмовляти й писати, точно висловлювати свою думку, активно використовувати мовні знання, грамотно застосовувати їх.

Досконале володіння мовою стає важливим компонентом загальної культури особистості, сприяє грамотній підготовці фахівців у різних сферах, оскільки саме творче використання засобів мовлення повною мірою виявляє професійні обдарування особистості, сприяє самовираженню. Чим повніше сформоване уміння спілкуватись, тим якісніше буде здійснюватися будь-яка діяльність людини.

У Програмі з української мови зазначено, що навчальний предмет «українська мова» сприяє формуванню особистості, готової до активної, творчої діяльності в усіх сферах життя демократичного суспільства. І тому сучасна школа потребує створення виховного простору, спрямованого на виховання конкурентоспроможної особистості, котра зуміє розробляти свої життєві плани, самостійно використовувати знання для розв’язання проблем.

Актуальним постає питання, які технології спроможні реалізувати це. Дедалі більше уваги приділяється впровадженню інноваційних педагогічних технологій, де одне з чільних місць поміж них посідає технологія розвитку критичного мислення.

Критичне мислення учня – це один із видів інтелектуальної діяльності, який характеризується високим рівнем сприйняття, розуміння, об'єктивності підходу до навколишнього інформаційного поля. Це комплекс навичок і вмінь, використання яких сприяє демократизації навчального середовища, а також забезпечує ситуацію успіху для кожного учня, що, в свою чергу, сприяє усвідомленому, критичному та оцінному сприйняттю інформації, креативності.

Технологія критичного мислення активно впроваджується в багатьох країнах світу, зокрема - у Канаді, США (М.Ліпман, А.Кроуфорд, В.Саул, С.Метьюз та інші). В Україні питання організації навчання з метою розвитку критичного мислення учнів значною мірою розроблено вченими і дослідниками О.І. Пометун, Д.Л. Десятовим, К.О. Бахановим, І.І. Бондарук, О.В. Тягло, С. Терно. Також слід відмітити, що відомі педагоги К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський вважали, що справжнім є лише те навчання, яке має спрямованість на розвиток дитини, її мислення в активній діяльності у процесі пізнання.

Об’єктом дослідження є навчально-мовленнєва діяльність учнів середньої школи на уроках української мови.

Предмет дослідження– система роботи над культурою усного мовлення учнів середньої школи з допомогою критичного мислення.

Мета роботи - теоретично обґрунтувати ефективність використання технології розвитку критичного мислення у процесі формування культури усного мовлення учнів середніх класів.

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання завдань:

- дослідити теоретико-методичні та концептуальні положення розвитку культури усного мовлення учнів;

- розкрити теоретичні основи використання технології розвитку критичного мислення на уроках української мови в середній школі;

- обґрунтувати педагогічні умови розвитку критичності мислення учнів;

- розробити систему вправ для формування культури усного мовлення учнів засобами технології розвитку критичного мислення.

Методи дослідження: вивчення й аналіз психолого-педагогічної, лінгвістичної та навчально-методичної літератури з проблеми дослідження, прогнозування і моделювання навчально-мовленнєвої діяльності; синтез емпіричного матеріалу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Робота над культурою усного мовлення учнів середніх класів з допомогою критичного мислення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.