Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5

1.1. Мотивація навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема 5

1.2. Навчальна діяльність підлітка. Зміни в мотивації навчальної діяльності підлітка 10

1.3. Психолого-педагогічні умови формування пізнавальної мотивації в учінні старшокласників 14

РОЗДІЛ 2. МОТИВАЦІЯ ЯК ЧИННИК УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 19

2.1. Особливості формування мотиваційної сфери навчання підлітків 19

2.2. Прийоми розвитку пізнавальних мотивів у процесі навчальної діяльності старшокласників 23

2.3. Програма корекції мотиваційної спрямованості старшокласників та рекомендації щодо підвищення мотивації до навчання 32

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Пріоритетним завданням сучасної системи освіти є спрямування учнів на вироблення позитивної мотивації та підвищення інтересу до навчання. Теорія мотивації випливає з необхідності будувати педагогічний процес таким чином, щоб його методика орієнтувалася на якомога глибше проникнення у внутрішній світ дитини, мала на меті пробуджувати й розвивати в ній здібності й нахили.

Основним у педагогічному мистецтві вчителя є вміння спонукати, а не примушувати. Для кращого переходу на нову систему освіти, яка спрямована на формування в школярів бажання вчитися, досягати відповідних цілей, першочерговим завданням є розвиток в учнів інтересу та формування позитивної мотивації до навчання.

У зв’язку з цим набуває особливої ваги процес формування мотиваційної сфери особистості учнів підліткового віку. Це пов’язано з тим, що у підлітків формується нова система поглядів, змінюється система цінностей, вибір стратегії поведінки з дорослими, однолітками, вчителями, остаточно формується ставлення до навчання.

Водночас, науковці та практики в галузі освіти вказують на небажання підлітків вчитися, відсутність потреби в здобутті знань. Однією з важливих причин зниження мотивації є недостатнє врахування вчителем значущості окремих компонентів мотиваційної сфери, зокрема, соціальних мотивів, коли підлітку не розкривається зв'язок навчання з соціально-значущими видами діяльності (працею, самоосвітою), коли під час навчання не створюються умови для реалізації специфічних для підлітка прагнень до дорослості, до самостійності, до взаємодії з однолітками тощо.

У зв’язку з цим актуальним є переосмислення проблеми мотивації навчання учнів старших класів, уточнення структури такої мотивації з урахуванням ваги мотивів, які набувають особливої значущості у цьому віці.

Слід зазначити, що мотиваційна сфера особистості була предметом уваги багатьох дослідників. Зокрема, як вітчизняні (М. Заброцький, С. Занюк, Г. Костюк, С. Максименко, М. Яницький та ін.) так і зарубіжні психологи (Дж. Аткинсон, У. Барбуто, К. Клакхон, М. Рокич та ін.).Мотиваційній сфері навчання приділяли велику увагу в психологічній і педагогічній літературі (М. Алексеєва, Л. Божович, О. Ковальов, Г. Костюк, О. Леонтьєв, В. Мерлін, С. Рубінштейн, І. Синиця, В. Сухомлинський, та ін.).

Психологічні особливості особистості підлітків вивчали М. Боришевський, І. Булах, О. Пенькова, Л. Регуш, Т. Яблонська та ін. Разом з тим, проблема мотиваційної сфери сучасних підлітків і психологічного забезпечення її формування залишається недостатньо розкритою.

Об’єкт дослідження – особливості навчальної мотивації школярів.

Предмет дослідження - процес розвитку мотивації до навчальної діяльності учнів старшої школи.

Метою курсової роботи є теоретичне дослідження особливостей формування мотиваційної сфери навчання старшокласників та її структури.

Завдання дослідження:

проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми мотивації навчальної діяльності;

розкрити особливості навчальної діяльності підлітка та зміни в її мотивації;

окреслити психолого-педагогічні умови формування пізнавальної мотивації в учінні старшокласників;

розглянути практичні рекомендації щодо оптимізації навчально-виховного процесу та формування мотиваційної сфери навчання у старшокласників.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз психолог-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження; методи класифікації, систематизації та узагальнення теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Мотивація навчальної діяльності старшокласників

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.