Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 5

1.1. Формування учня-читача, як соціальна і методична проблема 5

1.2. Читання учнями художнього твору – перший етап його вивчення 8

1.3. Класифікація видів читання та читацькі стратегії 14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ТА РІЗНОВИДИ ЧИТАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20

2.1. Методика читання та прийоми усвідомлення тексту художнього твору на уроках української літератури 20

2.2. Шляхи вироблення в учнів навичок виразного читання тексту 24

2.3. Прийоми коментованого читання 29

2.4. Використання сучасних методів і підходів на етапі читання на уроках української літератури 33

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасна школа покликана виховати освічену, інтелектуально й духовно багату, національно свідому особистість, яка вміє критично мислити, здатна адекватно реагувати на виклики часу. Серед засобів реалізації освітньої мети важливе місце належить українській літературі.

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, Концепції літературної освіти, інших нормативних документах визначено завдання вивчення літератури: прилучення учнів до найкращих здобутків красного письменства, розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва, формування у дітей читацької й мовленнєвої культури, творчих здібностей, естетичного смаку, вироблення стійкого інтересу до читання.

Нажаль, для сучасного читання дітей характерне поступове зниження інтересу до друкованого слова та зростання кількості дітей, які обмежуються читанням літератури, пропонованої шкільною програмою. І треба бути відвертим, не всі читають із задоволенням. Проблема читання – одна з найважливіших у сучасному навчально-виховному процесі в школі.

Особливо гостро ця проблема постала при вивченні літератури у старших класах, коли процес читання школярів стає менш керованим з боку вчителя.

Серед причин, що спричинили розвиток негативної тенденції, можна виділити такі чинники об’єктивного та суб’єктивного характеру, як зниження економічного та морально-культурного рівня життя нашого суспільства; засилля мас-медійної культури; захоплення сучасної молоді комп’ютерними технологіями та Інтернетом; перевантаження навчальних програм, а звідси брак у школярів вільного часу для читання; відсутність комплексної програми розвитку читацької культури особистості.

Проблема формування читацьких інтересів і потреб як засобів пізнання світу та самопізнання особистості залишається сьогодні в центрі уваги методичної науки та практики. У працях Т. Бугайко, Ф. Бугайка, Л. Айзермана, Г. Бєлєнького, Є. Пасічника, В. Маранцмана, С. Гуревича, Л. Мірошниченко, Є. Квятковського, Н. Волошиної, І. Збарського та інших пропонуються ефективні шляхи вирішення поставленої проблеми.

Тому вважаємо, що обрана тема є актуальною. Адже підтримка читання – це стратегічно важливий елемент культури, інструмент підвищення інтелектуального потенціалу нації, творчого розвитку особистостей та соціальної активності українського суспільства.

Об’єкт дослідження – процес читання, як вид навчальної діяльності на уроках української літератури.

Предмет дослідження – види читання на уроках української літератури.

Метою курсової роботи є дослідження видів читання на уроках української літератури з метою формування читацької компетентності учнів.

Для досягнення поставлено мети необхідно вирішити наступні завдання:

- окреслити особливості формування учня-читача, як соціальної і методичної проблеми;

- розкрити поняття читання учнями художнього твору, як першого етапу його вивчення;

- визначити види читання на уроках української літератури;

- обґрунтувати методичні прийоми та різновиди читання на уроках української літератури.

З огляду на поставлені мету й завдання у роботі використовувалися такі методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми, узагальнення, систематизація отриманої інформації, текстологічний та описовий методи, що дають широкі можливості для висвітлення проблеми дослідження видів читання на уроках української літератури з метою формування читацької компетентності учнів.

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Види читання на уроках української літератури

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.