Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕНЯ ДІЄСЛОВА У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 5

1.1. Лінгводидактичні підходи до вивчення дієслова в початкових класах 5

1.2. Система формування правописних навичок в процесі вивчення граматичного матеріалу 9

РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 16

2.1 Аналіз проблеми дослідження в психолого-педагогічній та методичній літературі 16

2.1.1. Методи і прийоми вироблення навичок правопису дієслів у початковій школі 20

2.1.2. Види орфографічних вправ, методика їх виконання на уроках рідної мови 25

2.1.3 Використання сучасних засобів унаочнення з метою формування і закріплення навичок правильного письма дієслів 32

2.2. Робота з підручником як ефективний засіб вивчення дієслова 36

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43

ДОДАТКИ 45

ВСТУП

Актуальність дослідження. Оволодіння орфографією - важливий елемент загальноосвітньої підготовки учнів. Підвищення рівня їхнього мовленнєвого розвитку повинно супроводжуватися удосконаленням орфографічної грамотності, оскільки сформованість в учнів орфографічних навичок справляє позитивний вплив на їхній загальний мовленнєвий розвиток.

Аналіз змісту початкового курсу рідної мови свідчить про те, що учні мають оволодіти знаннями досить широкого кола правописних правил і навчитися орієнтуватись у різних орфограмах.

У програмі рідної мови матеріал з правопису окремо не виділено. Він вивчається не як самостійний розділ, зі своєю системою і специфікою, а у зв’язку з розділами «Слово» (теми «Будова слова» і «Частини мови») і «Звуки і букви». Зокрема, формування орфографічної навички у молодших школярів відбувається у процесі вивчення дієслова.

Вивчення дієслова як частини мови є одним із завдань початкової ланки навчання рідної мови в школі.

Засвоєння дієслова молодшими школярами забезпечує розвиток комунікативних умінь, вивчення найголовніших орфоепічних, орфографічних та пунктуаційних правил української мови; збагачує словниковий запас й удосконалює граматичний лад усного і писемного мовлення школярів; виробляє вміння зв’язно висловлювати свої думки в усній і писемній формах, виховує культуру мовленнєвого спілкування; навчає контролювати правильність і доцільність своїх висловлювань, робити самостійні висновки; розвиває у дітей важливі мислительні операції.

Питання методики формування правописних навичок та їх окремих компонентів у початковій школі досліджували Н. Богомолова [1], Н. Грона [5], О. Даценко [6], С. Дорошенко [13], М. Вашуленко [3], О. Потапенко [18], А. Присяжнюк [20], І. Хом’як [22] та ін. Як ми бачимо, актуальність проблеми формування орфографічної навички у молодших школярів в процесі вивчення дієслова не викликає заперечень. Однак, діюча шкільна програма з мови і методики її викладання все ще недостатньо спрямована на розвиток в учнів правописних умінь та орфографічних навичок, що суттєво впливає на системні знання учнів.

Об’єкт дослідження – методика навчання рідної мови учнів початкової школи.

Предмет дослідження - шляхи формування орфографічної грамотності молодших школярів у процесі вивчення дієслова.

Мета роботи - теоретично обґрунтувати методику формування орфографічної навички в учнів початкової школи у процесі вивчення дієслова на уроках рідної мови.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- проаналізувати лінгводидактичні підходи до вивчення дієслова в початкових класах;

- розкрити систему роботи з формування правописних навичок в процесі вивчення граматичного матеріалу

- окреслити особливості формування орфографічних навичок молодших школярів, зокрема: методи і прийоми вироблення навичок правопису дієслів у початковій школі; види орфографічних вправ та методику їх виконання; використання сучасних засобів унаочнення з метою формування і закріплення навичок правильного письма дієслів.

Для вирішення поставлених завдань використовувались відповідні методи дослідження: системний аналіз літератури з проблеми дослідження; узагальнення досвіду провідних педагогів та методистів, методи порівняння, систематизації, класифікації й узагальнення здобутих теоретичних даних.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Формування орфографічної навички в процесі вивчення дієслова в початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.