Формування в дітей дошкільного віку узагальнених уявлень про закономірності в природі засобами моделювання

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ, ЯК МЕТОДУ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРИРОДОЮ 6

1.1. Формування у дошкільників уявлень про об’єкти природи та їх закономірності 6

1.2. Суть методу моделювання, його навчально-виховне та розвивальне значення. Види моделей 12

1.3. Особливості розумового розвитку дошкільників як умова для застосування методу моделювання 19

Висновки до 1 розділу 22

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОСТАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ В ДОШКІЛЬНИКІВ УЗАГАЛЬНЕНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ЗАКОНОМІРНОСТІ В ПРИРОДІ 23

2.1. Діагностика рівня знань у дошкільників про предмети та явища природи (констатувальний експеримент) 23

2.2. Методика використання наочних моделей у процесі формування уявлень у дошкільників про закономірності у природі (формувальний етап) 27

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження (контрольний етап) 36

Висновки до 2 розділу 38

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Процес пізнання навколишнього світу, а особливо природи, дітьми дошкільного віку непростий. Починається він із чуттєвого сприйняття, проте багато явищ природи неможливо сприймати безпосередньо. Часто на основі чуттєвого пізнання потрібно «побудувати» в свідомості абстрактне, узагальнене уявлення про об’єкт або ціле явище природи, скласти схему явища, що вивчається. Вирішити успішно ці завдання допомагає вихователеві моделювання, як метод ознайомлення дітей з природою, тому, що мислення дошкільників відрізняється предметністю і наочною конкретністю.

Метод моделювання, розроблений Д.Б. Ельконіним, Л.А. Венгером, Н.А. Ветлугіною, М.М. Подьяковим полягає в тому, що мислення дитини розвивається при допомозі спеціальних схем, моделей, які в наочній і доступній для неї формі відтворюють приховані властивості і зв’язки того чи іншого об’єкта.

Слово модель — означає зразок, умовний образ якого-небудь об’єкта. Модель є одним із засобів наочності навчання. Вона виконує ілюстративну роль під час розповіді педагога про найбільш важливі властивості, дії об’єкта, що вивчається, в цілому або його окремих частин.

В основі методу моделювання лежить принцип заміщення реальних об’єктів предметами, схематичними зображеннями, знаками. Мета моделювання - забезпечити успішне засвоєння дітьми знань про особливості об’єктів природи, їх структуру, зв’язки і стосунки, що існують між ними.

Для формування уявлень про залежності в природі особливе значення мають діючі моделі. Будь-який статичний замінник реального об’єкта, картина, муляж дає змогу сформувати уявлення лише про зовнішні ознаки, тоді як діюча модель розкриває дітям функціонування об’єкта, його зв’язок з конкретними умовами.

Пошук ефективних засобів пізнавального розвитку дітей, виявлення умов становлення пізнавальної діяльності в дошкільному дитинстві є темою наукових робіт багатьох сучасних дослідників. (Е.Л.Агаєва, С.А. Лебедєва, Н.Г. Салміна, Е.Е. Сапогова, О.В. Суворова та ін.).

Дослідження О.В.Запорожця, О.М.Леонтьєва, М.М.Подд’якова, Л.А.Венгера дають можливість сказати, що дитина, спираючись на наочність може розв’язувати складні логічні завдання, здатна до опосередкування, тобто замінювати предмет іншим. Це особливо важливо для дошкільнят, бо процес рішення розумових завдань протікає у них з переважаючою роллю зовнішніх засобів, наочний матеріал засвоюється краще за вербальний. Наочне моделювання - відтворення істотних властивостей об’єкту, що вивчається, створення його замінника і робота з ним.

Сьогодні використанню методу моделей приділяється достатня увага і в дошкільній педагогіці. Саме це і зумовило вибір теми курсової роботи «Формування в дітей дошкільного віку узагальнених уявлень про закономірності в природі засобами моделювання».

Об’єкт дослідження: процес формування у дошкільників уявлень про об’єкти природи та їх закономірності за допомогою використання методу моделювання.

Предмет дослідження: формування системи знань про об’єкти природи та їх закономірності.

Мета роботи - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання методу моделювання у формуванні в дітей дошкільного віку узагальнених уявлень про закономірності в природі.

Відповідно до мети визначено наступні завдання дослідження:

- дослідити та проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- розкрити особливості формування у дошкільників уявлень про об’єкти природи та їх закономірності;

- визначити суть методу моделювання, його навчально-виховне та розвивальне значення;

- обґрунтувати особливості розумового розвитку дошкільників, як умова для застосування методу моделювання;

- провести експериментальне дослідження щодо ефективності виростання методу моделювання у формуванні в дошкільників узагальнених уявлень про закономірності в природі та зробити відповідні висновки.

Для вирішення поставлених завдань було обрано наступні методи дослідження: теоретичні: теоретичний аналіз психологічної, педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження; методи аналізу, порівняння та узагальнення теоретичних даних; емпіричні: педагогічний експеримент, спостереження, усні опитування, порівняльний аналіз; статистичні: методи математичної обробки, якісного та кількісного аналізу даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Формування в дітей дошкільного віку узагальнених уявлень про закономірності в природі засобами моделювання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.