Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УКРАЇНІ 7

1.1. Загальна характеристика інструментальної музики 7

1.2. Історичний розвиток інструментального виконавства у педагогіці 10

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 18

2.1. Погляди вчених на проблему творчого розвитку дитини в процесі гри на музичних інструментах 18

2.2. Інструментальне виконавство як засіб розвитку музичних і творчих здібностей дітей 23

2.3. Особливості традицій музично-виконавської підготовки учнів 27

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

ВСТУП

Актуальність дослідження. Музичне виховання відіграє важливу роль у духовному становленні особистості людини. «Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї, – писав видатний український педагог В.Сухомлинський.

Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури».

Ці слова педагога-гуманіста конкретизують думку про музичне виховання як першооснову у вихованні людини.

Виховання інструментальною музикою має найточніший, найдоцільніший вплив на розвиток духовного світу кожного школяра, пов’язується із його загальним розвитком, здійснюється у контексті становлення цілісної особистості.

Учитель має розвинути чутливість учнів до музики, ввести їх у світ добра й краси, допомогти відкрити в музиці животворне джерело людських почуттів і переживань, виховати здатність до активної різнобічної діяльності, формувати ціннісно-орієнтаційне становлення до музичного мистецтва, сприяти розвитку художньо-творчих здібностей дітей. А для того щоб краще виконувати дані завдання потрібно знати історію розвитку та традиції інструментальної педагогіки в Україні.

Саме тому тема " Історія розвитку та традиції інструментальної педагогіки в Україні " надзвичайно актуальна на сучасному етапі.

Джерельна база дослідження. До аналізу розвитку інструментальної освіти в Україні звертались вітчизняні дослідники: Барбузюк Т О. [2], Зязюн І. А. [8], Гуральник Н. П. [5], Михайличенко О. В. [14], Проців Л. [28], Рудницька О. П. [30], Черкасов В. Ф. [38], які визначили історичну періодизацію галузі, окреслили коло проблем, що виникали на шляху становлення інструментальної педагогіки, схарактеризували педагогічні ідеї провідних піаністів, педагогів, діячів мистецтва, які стали відправними для його подальшого розвитку.

Проблемам формування українського інструментального мистецтва приділяли свою увагу ряд авторів, таких як Бортник Е. [4], Дедусенко Ж. В. [4], Кьон В. В. [9], Мацієвський І. В. [11], Сідлецька Т. І. [32], Сташевський А. Я. [33], Черкасов В. Ф. [38].

Загальні аспекти історії інструментальної педагогіки в Україні досліджуються у працях: Масол Л. М. [10], Михайличенка О. [14], Олексюк О. [22], Рудницької О. П. [31], Цыпин Г. М. [36], Черкасова В. Ф. [37], Шульгіної В. Д. [39], та інших вітчизняних вчених-педагогів.

Так, Михайличенко О. розглядає музично-інструментальне виховання в Україні у ХІХ -ХХ ст. в контексті розвитку національної свідомості, на основі розвитку вітчизняної хорової творчості, українських народнопісенних традицій, утвердження національних засад загальної та професійної музичної освіти [12].

Олексюк О. М. висвітлює історію розвитку інструментальної педагогіки в Україні як процес формування традицій духовного розвитку особистості засобами музичного мистецтва [17].

Шульгіна В. Д. вказує на етико-естетичні основи української музичної педагогіки, зумовлені основними положеннями вітчизняної філософської школи, її демократичною та гуманістичною спрямованістю [39].

Гуральник Н. П. розглядає історію музичної освіти та виховання в Україні як процес гуманізації особистості [5].

Арчажникова Л. Г. відзначає гуманістичну спрямованість та просвітницький характер гімназійної інструментальної музичної освіти та виховання в Україні у ХІХ-ХХ ст., пріоритет духовного й морально-релігійного виховання, принцип єдності національного та загальнолюдського в музично-естетичному вихованні [1].

Падалка Г. досліджує музично-педагогічні традиції в Україні кінця ХVI–ХVІІІ ст. крізь призму поєднання музично-естетичного та духовно-релігійного виховання [25].

Мета курсового дослідження полягає в дослідженні та визначенні загальноісторичних аспектів розвитку інструментальної педагогіки та здійсненні історико-культурологічного аналізу розвитку інструментальної освіти у контексті музично-педагогічної історіографії.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

1. Охарактеризувати загальну характеристику інструментальної музики.

2. Розкрити історичний розвиток інструментального виконавства у педагогіці.

3. Проаналізувати погляди вчених на проблему творчого розвитку дитини в процесі гри на музичних інструментах

4. Теоретично обґрунтувати інструментальне виконавство як засіб розвитку музичних і творчих здібностей дітей

5. Описати особливості традицій музично-виконавської підготовки учнів.

Об'єкт дослідження – інструментальна педагогіка в Україні.

Предмет дослідження – історія розвитку та традиції інструментальної педагогіки в Україні.

Методологічна основа дослідження та науково-теоретична база.В основу методології дослідження покладено метаісторичний підхід, який передбачає вивчення історії інструментальної педагогіки в Україні крізь призму духовної вертикалі, абсолютних цінностей, культурних надбань людства, стійких в історичному часі. Також дослідження проводилось з використанням теоретичних методів: аналіз музично-педагогічної літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми;

Теоретична та практична цінність курсової роботиполягає в тому, що в дослідженні комплексно проаналізований та узагальнений матеріал про особливості історії розвитку та традиції інструментальної педагогіки в Україні. Крім того, укладено список літератури за темою роботи, який може бути використаний для подальшого вивчення теми та розроблені конспекти занять, які можуть бути використані у практичній діяльності педагога-музиканта.

Структура роботиобумовлена логікою розгляду теми.

Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його мету і завдання, визначено об’єкт і предмет, розкрито практичне значення роботи, вказано сфери її можливого використання, охарактеризовано структуру роботи.

Основна частина складається з двох розділів.

У першому розділі розглядається загальна характеристика інструментальної музики та історичний розвиток інструментального виконавства у педагогіці.

У другому розділі характеризуються погляди вчених на проблему творчого розвитку дитини в процесі гри на музичних інструментах та інструментальне виконавство як засіб розвитку музичних і творчих здібностей дітей, а також, описуються особливості традицій музично-виконавської підготовки учнів.

У висновках підведено підсумки курсової роботи, з’ясовано значення аналізованої у ній проблематики для розвитку суспільства.

Список літератури уміщує перелік використаних праць, що становлять 39 джерел.

Повний обсяг курсової роботи становить 40 сторінок, основний зміст 36 сторінок. 

Закрити

Історія розвитку та традиції інструментальної педагогіки в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.