Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 5

1.1. Поняття інновацій в педагогіці 5

1.2. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки 11

1.3 Інноваційні заклади освіти 19

РОЗДІЛ II. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 25

2.1. Аналіз інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів в Україні 25

2.2. Особливості впровадження інноваційних технологій у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів 30

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується інтенсивними пошуками нового в теорії та практиці навчання. Школа незалежної України переживає процес реформування, відходу від тотальної уніфікації та стандартизації навчально-виховного процесу. Традиційна система освіти, що утворилася в минулому, вже не відповідає вимогам сьогодення. На зміну традиційному приходить інноваційне навчання. Але в роботі шкіл - в тому числі навчальних закладів нового типу - інноваційні процеси розвиваються достатньо стихійно. Як і все нове, інноваційні процеси сприймаються з захопленістю, зацікавленістю в нових методах та формах, але постійними стають ті, що випробувані часом, практикою.

Інноваційність в освітній сфері є принципово важливою відповіддю на виклики сучасності, передбачає гнучкість системи освіти, її відкритість до нового (як у технологічному, так і в світоглядному аспектах), конкурентоспроможність.

У Білій книзі національної освіти України, інновації в освіті визнаються не лише як кінцевий продукт застосування будь-якої педагогічної новації з метою внесення якісних змін в освітній процес й отримання економічного, соціального, науково-технічного, екологічного та іншого ефекту, але й як процедура постійного оновлення освіти.

Освітні (педагогічні) інновації характеризуються новизною, спрямованою на якісне покращання освітнього процесу і відображаються в удосконалених або нових освітніх системах (дидактичній, виховній, управлінській), складових освітнього процесу (меті, змісті, структурі, формах, методах, засобах, результатах), освітніх технологіях (дидактичних, виховних, управлінських), наукових та науково-методичних розробках, інформаційно-комунікаційній техніці для закладів і установ освіти, а також нормативно-правових документах, що регламентують діяльність навчальних закладів і установ освіти та їх відносини з іншими інституціями.

Впровадження інновацій у сферу освіти — це складний процес, який передбачає поступове оновлення і вдосконалення змісту, методів, засобів, педагогічних технологій, що, безумовно, впливає на якість педагогічного процесу.

Проблемі розвитку інноваційних процесів в освіті нині присвячено досить велику кількість досліджень: В.Г. Кремень, І.А. Зязюн, С.А. Бараннікова, Л.І. Даниленко, М.В. Кларін, І.П. Підласий, C.Д. Поляков, А.І. Пригожін, В.І. Рибакова, Г.К. Селевко та ін. Науковцями обґрунтовано теоретичні положення щодо інновацій, розкрито основні поняття (інновація, нововведення, інноваційний процес та ін.), структура інноваційного процесу, виділено етапи впровадження інновацій в умовах ЗНЗ.

Об'єкт дослідження – інноваційні процеси в педагогічній теорії.

Предмет дослідження – специфіка розвитку інноваційних процесів у закладах освіти.

Мета курсової роботи – теоретично дослідити сутність інноваційних процесів в освіті та особливості впровадження інноваційних технологій у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

Завдання дослідження:

- розкрити поняття інновацій в педагогіці;

- окреслити передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки;

- ознайомитися з інноваційними закладами освіти;

- дослідити особливості впровадження інновацій в системі середньої загальної освіти.

Для вирішення поставлених завдань використа­но наступні методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження з метою визначен­ня сутності інноваційного навчання; зіставний метод - для з’ясування особливостей інноваційних закладів освіти в системі середньої освіти; узагальнення пере­дового педагогічного досвіду діяльності інноваційних закладів на території України.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Інноваційні процеси в освіті

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.