Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 5

1.1. Інноваційні технології навчання, як засіб розвитку творчої активності учнів 5

1.2. Використання сучасних інноваційних технологій у початковій школі 7

1.3. Впровадження інноваційних форм і методів навчання на уроках української мови в початкових класах 11

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 19

2.1. Діагностика навчальних досягнень учнів на уроках рідної мови 19

2.2. Методика використання інноваційних педагогічних технологій на уроках рідної мови у початкових класах 23

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 39

ВИСНОВКИ 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44

ДОДАТКИ 46

ВСТУП

Актуальність дослідження. В останні роки все частіше піднімається питання про застосування інноваційних педагогічних технологій у загальноосвітній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання.

Поряд із традиційними уроками рідної мови актуальним стає використання інноваційних технологій організації навчальної діяльності, оскільки вони наближають шкільне навчання до реалій життя, захоплюють учнів, формують стійкий інтерес до навчання, спонукають до пошуку оптимальних шляхів вирішення нестандартних ситуацій, творчого застосування знань, умінь, способів дій, задовольняють потребу дітей в інтелектуальному розвитку, здійснюють позитивний емоційний вплив. Інноваційні технології на уроках рідної мови не тільки урізноманітнюють навчальний процес, а й викликають у школярів задоволення від самого процесу навчання.

Застосування інновацій підвищить міцність і якість засвоєння знань учнів, якщо дидактичний матеріал підібрано і сконструйовано у відповідності до змісту досліджуваної теми, з цілями і завданнями уроків; інноваційні методи використовуються в поєднанні з іншими формами, методами і прийомами, ефективними при вивченні даного матеріалу; чітко організовуються; відповідають інтересам і пізнавальним можливостям учнів.

Разом з тим використання інноваційних педагогічних технологій на уроках рідної мови потребує розумного їх дозування та врахування специфіки навчального предмета і вікових особливостей школярів. Такі уроки не варто застосовувати систематично, при вивченні будь-якої теми. Вони використовуються перш за все, щоб урізноманітнити навчальний процес, підвищити мотивацію вивчення предмета, здійснити емоційний вплив на учнів.

Проблемі розробки і впровадження нових педагогічних технологій присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні науковці: Ю. Бабанський, М. Башмакова, В. Безпалько, Дж. К.Джонс, О. Киричук, Л. Лісіна, В. Лозова, М. Махмутов, Є. Пассов, Є. Полат, О. Пометун, Г. Селевко та ін.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес на уроках рідної мови у початковій школі.

Предмет дослідження – зміст, форми та методи використання інноваційних педагогічних технологій у початкових класах.

Мета дослідження – теоретично дослідити та експериментально перевірити ефективність використання інноваційних педагогічних технологій навчання на уроках рідної мови у початкових класах.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- вивчити та проаналізувати науково-методичну та психолого-педагогічну літературу з теми дослідження;

- окреслити інноваційні технології навчання, як засобу розвитку творчої активності учнів;

- розкрити особливості використання сучасних інноваційних технологій у початковій школі, зокрема на уроках української мови в початкових класах;

- провести експериментальне дослідження щодо ефективності використання інноваційних педагогічних технологій на уроках рідної мови у початкових класах та зробити відповідні висновки.

Для виконання окреслених завдань, було використано такі методи дослідження: теоретичні вивчення й аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури з проблеми дослідження; узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних; узагальнення передового досвіду; методи емпіричного дослідження: спостереження за навчально-виховним процесом,педагогічний експеримент, який охоплював констатувальний, формувальний та контрольний етапи; методи статистичної обробки отриманих даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Інноваційні педагогічні технології як засіб навчання рідної мови молодших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.