Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 52

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕННЯ ВИМОВИ ШИПЛЯЧИХ ЗВУКІВ ТА ЇХ ВИПРАВЛЕННЯ 5

1.1. Дослідження недоліків звуковимови дошкільників у працях вчених-логопедів 5

1.2. Правильна артикуляція звуків ш, ж, ч, щ. Типові недоліки вимови шиплячих звуків 9

1.3. Основні етапи логопедичної роботи з виправлення та формування звуковимови шиплячих звуків ш, ж, ч, щ 13

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ВИПРАВЛЕННЯ ПОРУШЕНОЇ ВИМОВИ ЗВУКІВ Ш, Ж, Ч, Щ 21

2.1. Обстеження стану звуковимови ш, ж, ч, щ у дітей старшого дошкільного віку 21

2.2. Методика логопедичної роботи з формування правильної звуковимови шиплячих звуків: [ш], [ж], [ч], [щ] 25

2.3. Аналіз результатів дослідження 37

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

ДОДАТКИ 45

ВСТУП

Актуальність дослідження. Мова і мовлення – це невичерпне джерело особистісного розвитку дитини, скарбниця усіх знань. Вади мовлення негативно впливають на успішність дитини в школі, нерідко можуть бути серйозною перешкодою розвитку природних здібностей, інтелекту. Тому важливо турбуватися про правильне формування дитячої вимови та своєчасно попереджувати її відхилення від загальноприйнятих норм.

Однією з найпоширеніших мовленнєвих вад у дітей дошкільного віку є фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення (ФФНМ), який полягає у порушенні фізичного, фізіологічного і психологічного механізмів фонемоутворення при збереженні нормального слуху та інтелекту. За дослідженнями різних вітчизняних та зарубіжних авторів порушення звуковимови спостерігається у 17-42% дітей дошкільного віку, причому існує стійка тенденція до збільшення цього показника.

Сигматизм – один з видів порушень фонетико-фонематичного мовлення, який проявляється у неправильній вимові звуків свистячої і шиплячої груп. Цей вид мовленнєвих порушень на сьогодні у дошкільному віці зустрічається досить часто. Для цього порушення мовлення характерно те, що здебільшого однорідний дефект спостерігається в групах звуків, близьких по артикуляційних ознаках [ш, ж, ч, щ].

Порушення мовлення, обмеженість мовного спілкування можуть негативно впливати на формування особистості дитини, викликати психічні нашарування, специфічні особливості емоційно-вольової сфери, сприяти розвитку негативних якостей характеру (сором'язливості, нерішучості, замкнутості, негативізму, почуття неповноцінності).

Значення логопедії полягає в тому, щоб допомогти дитині виправити мовні порушення, тим самим забезпечити повноцінний, всебічний розвиток дитини.

Порушення мовлення у дітей досліджувалися багатьма вченими серед яких А.І. Богомолова [2], Н.С. Гаврилова [5], О.Л. Жильцова [12], М.А. Савченко [25], Н.Л. Смірнова [26] та ін.

Проблема корекції мовленнєвих порушень, пов’язаних із проявами сигматизму у дітей дошкільного віку, достатньо широко розглянута у фаховій літературі, зокрема, у працях А.І. Богомолової [2], О.С. Гомзяк [7], Л.Н. Єфіменкової [11], Є.А. Пожиленко [22], Є.Ф. Соботович [27] та ін.

Об’єкт дослідження - порушення звуковимови звуків ш, ж, ч, щ у старших дошкільників.

Предмет дослідження – процес корекції звуковимови шиплячих звуків у дошкільників.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити найбільш ефективні прийоми і методи корекції порушень звуковимови звуків ш, ж, ч, щ у дітей старшого дошкільного віку.

Відповідно до мети дослідження було сформульовано наступні завдання:

- дослідити праці вчених-логопедів щодо недоліків звуковимови у дошкільників;

- розкрити особливості правильної артикуляції звуків ш, ж, ч, щ та типові недоліки вимови шиплячих звуків;

- окреслити основні етапи роботи логопеда з виправлення та формування звуковимови шиплячих звуків ш, ж, ч, щ;

- провести експериментальне дослідження з виправлення порушеної вимови звуків ш, ж, ч, щ у дітей старшого дошкільного віку та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. Для досягнення поставлених завдань були використані наступні групи методів: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення і класифікація інформації, отриманої з різних наукових джерел); емпіричні: спостереження, експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Зміст і методика логопедичної роботи з виправлення порушеної вимови звуків Ш, Ж, Ч, Щ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.