Використання традицій вітчизняного фортепіанного виконавства у підготовці учнів-піаністів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ І. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ НАВИЧОК ГРИ НА ФОРТЕПІАНО В УЧНІВ МУЗИЧНИХ ШКІЛ

1.1. Формування виконавських навичок гри на фортепіано як музично-педагогічна проблема

1.2. Зміст та специфіка виконавських навичок гри на фортепіано

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ НАВИЧОК ГРИ НА ФОРТЕПІАНО УЧНІВ МУЗИЧНИХ ШКІЛ

2.1. Компонентні складові виконавських навичок гри на фортепіано в учнів музичних шкіл

2.2. Жанровий підхід як інструмент класифікації музичних творів у процесі фортепіанної підготовки учнів-піаністів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Для повноцінної навчальної діяльності учнів у дитячій музичній школі необхідно якісне володіння музичним інструментом.

Процес формування виконавських навичок гри на фортепіано в учнів нерозривно пов'язаний як з глибоким осмисленням змісту самого процесу музичної освіти, так і розумінням ролі мистецтва в людській діяльності.

Формування виконавських навичок гри на фортепіано сприяє всебічному музичному розвитку учнів і передбачає систематизоване вивчення творів різних жанрів, стилів і форм на матеріалі кращих зразків музичної культури. З цієї позиції важливого значення набуває ефективне формування в учнів виконавських навичок гри на фортепіано на базі надання комплексу знань у сфері жанрово-стильових особливостей музичного мистецтва.

Саме це зумовили вибір теми дослідження: «Використання традицій вітчизняного фортепіанного виконавства у підготовці учнів- піаністів».

Джерельна база дослідження. Розв’язанню основних проблем фортепіанної педагогіки та виконавства і, зокрема, формуванню виконавських навичок піаністів, були присвячені наукові праці Е.Абдулліна [1], О.Алексеєва [4], Л.Баренбойма [6], Г.Когана [12], К. Майбурова [14], С.Савшинського [32], Г.Ципіна [43], Г.Шмидт-Шкловської [44] та ін.

Проблеми психології музичного виконавства розглянуто у працях Г.М. Падалка [23], О.М. Олексюк [20], Г.Ципіна [43] та ін.

Питання, пов’язані з дослідженням музичних жанрів, стилів, жанрового та жанрово-стильового підходів було розглянуто у працях А.Т. Авдієвського [3], Л.А. Баренбойма [6], Т.П.Воробкевича [9], О.В. Єременко [11], А.В. Малинковскої [15], І.М. Назаренко [18], В.Ф. Орлова [21], Г.М. Падалка [23], Т.В. Попова [26], В.Г. Ражников [28], С.И. Савшинский [32], В.І. Смородський [36], Б.М. Теплов [39], В. А. Цуккерман [42] та ін.

Мета курсового дослідженняполягає в дослідженні та визначенні традицій вітчизняного фортепіанного виконавства та його використання у підготовці учнів-піаністів.

Об'єкт дослідження – процес фортепіанного навчання учнів музичних шкіл.

Предмет дослідження – методика формування виконавських навичок гри на фортепіано в учнів-піаністів.

Відповідно до мети були сформульовані завдання дослідження:

- проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження,

- описати формування виконавських навичок гри на фортепіано як музично-педагогічну проблему;

- обґрунтувати зміст та специфіку виконавських навичок гри на фортепіано;

- визначити компонентні складові виконавських навичок гри на фортепіано в учнів музичних шкіл;

- визначити педагогічний потенціал жанрового підходу як основи методичного забезпечення щодо формування виконавських навичок гри на фортепіано в учнів дитячих музичних шкіл;

- охарактеризувати жанровий підхід як інструмент класифікації музичних творів у процесі фортепіанної підготовки учнів.

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань були використані загальнонаукові теоретичні методи дослідження: аналіз науково-теоретичної літератури з досліджуваної проблеми, систематизація та узагальнення педагогічного досвіду щодо формування виконавських навичок гри на фортепіано; класифікація та порівняння отриманих даних; моделювання процесу фортепіанної підготовки у дитячій музичній школі.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані безпосередньо під час фортепіанної підготовки учнів музичних шкіл, у процесі створення методичних рекомендацій для викладачів фортепіано у ДМШ.

Структуракурсової роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (48 найменувань).

Основний текст курсової складає 37 сторінок, загальний обсяг роботи – 43 сторінки. 

Закрити

Використання традицій вітчизняного фортепіанного виконавства у підготовці учнів-піаністів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.