Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. УРОК ЯК ОСНОВНА ДИДАКТИЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ З ГЕОГРАФІЇ 5

1.1. Сучасний урок географії і проблеми його вдосконалення 5

1.2. Класифікація уроків географії у навчальному процесі 9

1.3. Тенденції розвитку сучасного уроку 13

1.4. Проблеми вдосконалення класно-урочної системи 16

РОЗДІЛ 2. МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ УРОКУ ГЕОГРАФІЇ У 7 КЛАСІ 19

2.1. Використання інтерактивних методів і засобів навчання під час вивчення географії материків і океанів 19

2.2. Створення проблемних ситуацій на уроках географії 27

2.3. Дидактичні матеріали для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час вивчення теми «Північна Америка» 32

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

ДОДАТКИ 44

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Прискорення розвитку науки, оновлення техніки, поява нових технологій, збільшення кількості інформації і знань, пред’являють все більш жорсткі вимоги до системи освіти, задовольнити які, використовуючи лише традиційні засоби і методи навчання стає все важче. Саме тому перед школою стоять завдання удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на виконання соціального замовлення суспільства – підготовка випускника з високим рівнем освіти та інформаційної культури, адаптованого до життя в сучасному європейському просторі.

Географія у середніх навчальних закладах має великі потенційні можливості у виконанні соціальних замовлень школи на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Без географічних знань і вмінь, без розвинутого уявлення про просторову неоднорідність земної поверхні, без географії України не може бути сформована у свідомості учнів цілісна наукова картина світу.

Географія, як один з основних предметів, що покликаний формувати в учнів цілісну систему поглядів на світ, формує їх мислення, географічну, економічну, політичну, екологічну освіченість, культуру та компетентність, вимагає переосмислення й докорінної зміни технологічних і методичних підходів до її навчання у середніх загальноосвітніх навчальних закладах.

Реформування шкільної географічної освіти має на меті зробити її більш якісною шляхом забезпечення широких можливостей для розвитку і самореалізації особистості з новим діяльнісним стилем мислення. Таке непросте завдання можна вирішити лише шляхом використання інноваційних технологій навчання, які б давали школярам окрім фундаментальних знань і умінь, готовність до інноваційної діяльності в умовах зростаючого потоку інформації. Вони відкривають нові, ще недостатньо досліджені можливості вдосконалення навчальної діяльності.

Загальновідомо, що викладання географії у школі вимагає нових методичних підходів, оскільки використання лише традиційних методів навчання, як показує шкільна практика, сьогодні не може бути достатньо ефективним.

Проблематика уроків географії, а також їх змісту, класифікації, структури та використання в практичній діяльності розглядається в багатьох роботах вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: В. Андрєєвої, С. Коберника, Р. Коваленко, В. Корнєєва, Т. Назаренко, А. Сиротенко, О. Топузова. Водночас питання про можливості їх удосконалення відповідно до сучасних умов висвітлено недостатньо.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес з географії.

Предметом дослідження є зміст, методи та формиудосконалення уроку географії у 7 класі.

Мета роботи – теоретично дослідити особливості сучасного уроку географії у 7 класі як форми організації навчання та виявити можливі напрями його вдосконалення в умовах зміни парадигми навчання.

При роботі над темою були визначені завдання дослідження:

- розглянути особливості сучасного уроку географії і проблеми його вдосконалення;

- обґрунтувати класифікацію уроків географії за різними ознаками;

- дослідити проблеми вдосконалення класно-урочної системи навчання;

- розкрити можливості для вдосконалення уроку географії у 7 класі, зокрема: використання інтерактивних методів і засобів навчання, створення проблемних ситуацій, використання дидактичних матеріалів для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

В ході дослідження нами були використані наступні методи теоретичного дослідження: вивчення і теоретичний аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури; класифікація і систематизація матеріалу; узагальнення і відбір необхідної інформації з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

Закрити

Проблеми вдосконалення сучасного уроку географії у 7 класі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.