Використання інноваційних технологій та Інтернету в музичному навчанні учнів основної школи

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНТЕРНЕТУ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 5

1.1. Сутність поняття «інноваційна освітня діяльність» 5

1.2. Роль інноваційних технологій у сучасній музичній освіті 8

1.3. Впровадження ІКТ та Інтернет-ресурсів на уроках музичного мистецтва 12

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 19

2.1. Використання методів інтерактивного навчання на уроках музичного мистецтва 19

2.2. Методика застосування ігрових прийомів у навчальному процесі на уроках музики 25

2.3. Формування мистецьких компетентностей через впровадження проектних технологій на уроці музичного мистецтва 30

2.4. Особливості використання мережі Інтернет у музичній освіті учнів основної школи 34

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 42

ДОДАТКИ 44

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Серед важливих педагогічних завдань, які ставить життя перед сучасною освітою, — використання альтернативних форм організації навчання, розробка нових педагогічних ідей та підходів до навчально-виховного процесу, в центрі яких - особистість учня з його потребами, інтересами та життєвими проблемами. Сучасна школа потребує корінних змін, нових освітніх технологій.

Головним завданням реформування освіти поставленим у державній національній програмі є запровадження в навчально-виховній роботі нових педагогічних інноваційних технологій. Музична освіта, яка заснована на новітніх педагогічних технологіях, виступає основою творчого розвитку духовної культури особистості. Пошук нових ідей, нових шляхів спонукає звернути увагу на використання у практиці викладання музики інноваційних технологій.

Інноваційні методи - це сучасні способи досягнення мети і вирішення завдань загальної музичної освіти. Застосування інноваційних технологій у контексті особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання, забезпечує можливість перенесення акценту з вивчення самого предмета на його використання як засобу формування особистості учня, розвитку його само­стійності, творчої ініціативи, стимулювання потреби в самовдосконаленні, вияв­ленні моральної позиції, відповідальності за навчальний процес.

Музичне навчання та освіта цінні не самі по собі, а тим, що вони прокладають шлях музичного виховання, тобто сприяють вихованню культурної людини з розвинутими музичними здібностями, любов’ю та інтересом до музики.

Сучасні вимоги теоретичних і методологічних положень, котрі визначають інноваційну особистісно орієнтовану освіту, представлено в працях М.А. Алексєєва, Є.В. Бондаревської, Є.Ю. Волчегорської, А.В. Петровського, І.С. Якиманської та інших дослідників. Актуальні проблеми мистецької освіти у своїх наукових доробках висвітлюють А. Верем’єв, Є. Гаспарович, О. Гончарова, Л. Масол, Г. Падалка, А. Растригіна, О. Ростовський, О. Рудницька, Л. Хлєбнікова та ін.

Об’єкт дослідження – процес музичного виховання учнів.

Предмет дослідження - інноваційні форми і методи ознайомлення школярів основної школи з музичним мистецтвом.

Мета курсової роботи – теоретично обґрунтувати ефективність впровадження інноваційних форм і методів навчання, а також ресурсів Інтернет на уроках музичного мистецтва в основній школі.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- проаналізувати науково-методичну літературу відносно теми дослідження;

- розкрити сутність поняття «інноваційна освітня діяльність»;

- обґрунтувати роль інноваційних технологій у сучасній музичній освіті;

- розглянути особливості впровадження ІКТ та Інтернет-ресурсів на уроках музичного мистецтва;

- розкрити методичні аспекти використання інновацій, зокрема: методів інтерактивного навчання, ігрових прийомів, проектних технологій, використання мережі Інтернет на уроках музичного мистецтва в основній школі.

Для реалізації дослідницьких завдань застосовувалися такі методи: аналіз літератури, наукових праць педагогів-новаторів та відомих діячів в галузі освіти; синтез; систематизація; класифікація, узагальнення теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Використання інноваційних технологій та Інтернету в музичному навчанні учнів основної школи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.