Професійна підготовка майбутнього вчителя хореографії до роботи в дитячому танцювальному колективі

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 65

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Розвиток хореографічної підготовки у системі педагогічної освіти України. 7

1.1. Шляхи формування хореографічної компетентності майбутніх вчителів та керівників дитячих хореографічних колективів. 11

1.2. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів хореографії. 16

1.3. Компетентністний підхід як основа сучасного процесу підготовки майбутнього хореографа. 23

1.4. Хореографічно-педагогічна ментальність як універсалія мистецької освіти 30

Висновки до 1 розділу 40

Розділ 2. Дослідження методики формування фахових хореографічних умінь майбутніх учителів хореографії в дитячому танцювальному колективі 42

2.1. Методи та організація дослідження 42

2.2. Аналіз існуючої системи хореографічної підготовки студентів 44

2.2. Аналіз результатів дослідження 49

Розділ 3. Експериментальне впровадження та обґрунтування розробленої програми 53

Висновки 57

Список використаних джерел та літератури 59

Вступ

Актуальність. На сучасному етапі підготовки фахівців-хореографів неможливо розглядати засвоєння професійних вмінь без знань з педагогіки, психології та фізіології. Тому у процесі виховання спеціалістів-хореографів постає проблема раціонального поєднання мистецького початку і педагогічних основ, що потребує принципово нових підходів до навчання, яке має виконати важливе соціальне замовлення держави – сформувати їх творчими фахівцями високого ґатунку в галузі культури, мистецтва, народної художньої творчості.

Мистецькі спеціальності, зокрема хореографія, потребують від педагога творчих якостей та здібностей особистісної спрямованості на творчість, оскільки він не лише залучає вихованців до суто технічного опанування хореографічної науки, але й пробуджує у них бажання працювати за законами краси. Тому актуальність цього питання полягає в тому, щоб уміти поєднати в єдине ціле творчий потенціал митця та професійні знання педагога, вихователя, керівника.

Професійні знання педагога можна розглядати як основу становлення професійної майстерності, що оцінюється знаннями методики проведення занять, педагогіки та психології. Професійні уміння, які формуються в процесі засвоєння фахових знань, є тією основою, без якої педагогічна діяльність неможлива. Ці вміння полягають у визначенні структури методології - тобто змісту, методики проведення занять, способів підготовки до них, використанні найважливіших прийомів створення та розв’язання проблемних ситуацій.

З розвитком педагогічної науки питання становлення особистості педагога - хореографа розглядають систематично. Ще в середині ХХ століття такі корифеї, як Агріпіна Ваганова, Асаф Мессерер, Микола Тарасов, Надія Базарова, Варвара Мей дали наукову основу для сучасного розуміння хореографічної педагогіки. На сучасному етапі це питання також посідає вагоме місце в контексті виховання майбутніх фахівців.

Останні значущі праці видатних педагогів хореографічних дисциплін Л.Цвєткової (2005), Є. Зайцева (2001) поетапно розклали систему підготовки фахівця-хореографа з профільних предметів, з урахуванням вимог сучасної освітянської програми.

Розв’язання цієї проблеми полягає в удосконаленні механізмів оволодіння майбутніми фахівцями професійними навичками як у мистецькій, так і в педагогічній діяльності, забезпечення виходу на новий концептуальний рівень, що своєю чергою потребує пошуку принципових підходів до навчання майбутніх педагогів - хореографів.

Автори звертають увагу на те, що теоретично-методична підготовка майбутнього педагога повинна підкріплюватися педагогічними навичками, що поділяються на дві головні групи (О. А. Бурля, 2004; В. Ю. Гаврилюк, 2005; О.В. Мартиненко, 2013). До першої належать: висока виконавська майстерність (точний, яскравий, переконливий практичний показ); уміння володіти собою, керувати своїми емоціями; техніка мовлення. Друга група охоплює вміння співпрацювати з окремим учнем чи колективом загалом у процесі розв’язання педагогічних завдань. Виокремлення і обгрунтування методичних рекомендацій щодо професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії до роботи в дитячому танцювальному колективі стало предметом нашого дослідження у зв’язку з недостатнім його висвітленням у науково-методичній літературі.

У зв’язку з тим перед дослідженням була поставлена мета.

Мета роботи: вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії.

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутнього вчителя хореографії.

Предмет дослідження: основні складові професійної підготовки вчителя хореографії та методика оволодіння ними.

Завдання:

1. Визначити історичну еволюцію утворення дитячих танцювальних колективів.

2. Проаналізувати особливості професійної підготовки вчителя хореографії.

3. Визначити методику професійної підготовки вчителя хореографії до роботи у дитячому хореографічному колективі.

4. Визначити способи реалізації поняття «професійна підготовка вчителя хореографії» у практичній роботі.

5. Удосконалити і експериментально обґрунтувати методичні рекомендації щодо професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії до роботи в дитячому танцювальному колективі.

Методи дослідження:

1. Теоретичний аналіз науково-методичної літератури.

2. Усне опитування.

3. Педагогічне тестування.

4. Педагогічний експеримент.

5. Методи математичної статистики.

Наукова новизна: введення в науковий обіг нових джерел та матеріалів, опрацювання наявної літератури в контексті нових теоретичних та концептуальних підходів в удосконалені програми професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії до роботи в дитячому танцювальному колективі.

Практична значущість: в процесі дослідження будуть розроблені методичні рекомендації і прийоми удосконалення професійної підготовки вчителя хореографії у роботі в дитячому танцювальному колективі.

Організація та проведення дослідження:

Дипломна робота буде виконуватися в 4 етапи:

1 етап ( вересень 2015 р. – грудень 2015 р. ). Вибір теми, постановка мети і завдань досліджень, написання і затвердження обгрунтування, тема дослідження, огляд літературних джерел.

2 етап ( січень 2016 р.). Проведення анкетування, тестування, удосконалення програми професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії до роботи в дитячому танцювальному колективі.

3 етап (до квітня 2016 р.). Проведення педагогічного експерименту, аналіз отриманих даних.

4 етап. Завершення дипломної роботи, написання висновків і підготовка до її захисту.

Очікуваний результат: під час проведення дослідження буде удосконалено програми професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії до роботи в дитячому танцювальному колективі.

Шляхи впровадження: результати роботи будуть використані в практиці роботи дитячих хореографічних колективів «Веселі черевички», «Серпанок». Основні положення дослідження обговорені на семінарах і науково – методичних конференціях викладачів з хореографії, будуть використані під час проведення курсу «Методика роботи з хореографічним колективом» зі студентами 3 -4 курсу напрям підготовки «Хореографія».

Закрити

Професійна підготовка майбутнього вчителя хореографії до роботи в дитячому танцювальному колективі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.