Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ГЕОМЕТРИЧНА ПРОПЕДЕВТИКА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 5

1.1. Наукові основи вивчення геометричного матеріалу у початкових класах 5

1.2. Розвиток просторових уявлень молодших школярів 8

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЧОТИРИКУТНИКИ» 11

2.1. Методика ознайомлення учнів з чотирикутниками у початкових класах 11

2.2. Специфіка завдань для ознайомлення із чотирикутниками 18

ВИСНОВКИ 24

СПИСОК ВИКОРИСТОНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25

ДОДАТОК 27

ВСТУП

Математика в початковій школі – це одна з найважливіших дисциплін. Вона розвиває уяву, спостережливість, образне й логічне мислення, яке є основою творчості, складовою частиною інтуїції, без якої не обходиться жодне наукове відкриття. Саме на уроках математики формуються особисті якості дитини: зібраність, організованість, здатність швидко та якісно приймати рішення, доводити й відстоювати свою думку.

Сьогодні важливе значення приділяється оновленню змісту освіти на засадах особистісної орієнтації, що передбачає, насамперед, всебічне врахування потреб дитини, її схильностей та інтересів, розробку змісту навчання й різних способів навчання [1, c. 3].

Актуальність дослідження. Успішне навчання в старших класах, особливо з геометрії, значною мірою залежить від розвитку просторової уяви, яка, на думку психологів, піддається активному формуванню саме в молодшому шкільному віці. Математика серед шкільних предметів з’явилася настільки давно, наскільки давно з’явилася сама система шкільного навчання. У різні історичні періоди ставлення до предмета було різним, але за будь-яких умов шкільна математика визнавалася прогресивно мислячою спільнотою одним з найважливіших загальноосвітніх предметів.

У математиці розглядаються різні геометричні об’єкти: пряма, крива, кут, коло, многокутники та інші.

У початкових класах формуються основні арифметичні вміння і навички, а також здійснюється пропедевтична робота із геометрії.

У 5-9 класах значна частина матеріалу – це планіметрія чотирикутників. Наскільки легко діти зможуть засвоїти даний розділ в основній школі, залежить від того, чи була ефективною і вмілою пропедевтична робота у початковій ланці.

Мета курсового дослідження – узагальнити і систематизувати теоретико-методичні положення щодо вивчення теми «Чотирикутники» у початковій школі.

Відповідно до мети дослідження було визначено такі завдання роботи:

аналіз психолого-педагогічної, методичної, математичної літератури з проблеми дослідження;

розкрити загальні питання формування поняття «чотирикутник»;

виявити психологічні закономірності процесу формування геометричних понять в учнів початкової школи.

Об’єкт дослідження – вивчення чотирикутників на уроках математики у початкових класах.

Предмет дослідження – методична система (цілі, зміст, обсяг, методи, види, засоби, структура) формування поняття «чотирикутник».

При аналізі даної теми застосовано такі методи дослідження:

описовий;

метод комплексного аналізу;

зіставний;

порівняльний.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона містить важливі теоретичні узагальнення з методики вивчення чотирикутників у початковій школі.

Практичнезначеннядослідження: проведений аналізможе бути використаний вчителями початкових класів для вибору ефективних шляхів, методів та прийомів пропедевтичної роботи із планіметрії чотирикутників.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку. 

Закрити

Методика вивчення теми «Чотирикутники»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.