Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 5

1.1. Сутність екологічного виховання та екологічної культури 5

1.2. Розвиток пізнавальної сфери дитини у процесі ознайомлення з навколишнім світом 8

1.2. Особливості формування екологічної культури дошкільника в умовах ДНЗ 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА 22

2.1. Роль мистецтва в формуванні екологічної культури старших дошкільників 22

2.2. Застосування художньо-естетичних засобів у екологічному вихованні дошкільнят 25

2.3. Організація педагогічного експерименту та аналіз його результатів 31

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

ДОДАТКИ 45

Вступ

Актуальність теми дослідження. Необхідність екологічного виховання зумовлена наявністю світової екологічної кризи, причина якої криється у практичній діяльності людини, що обумовлена її антропоцентричною свідомістю. Основи свідомості, екологічної культури, ставлення особистості до світу природи закладаються в дошкільному дитинстві, що підтверджує вагомість використання цього сензитивного періоду з метою екологічного виховання особистості. У законі «Про дошкільну освіту» роль освіти визначається як провідна у формуванні особистості дитини, тому її зміст має виступати базисом становлення людини, а методи відповідати віковим особливостям дітей.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує сучасних фахівців дошкільного профілю у виборі завдань та змісту роботи з дітьми таким чином, щоб не стільки озброювати їх певною сумою знань, скільки відкривати перед ними «науку життя», яка сприяла б формуванню творчих особистостей з розвиненим почуттям власної гідності та відповідальності за свої вчинки. Відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти до кінця дошкільного періоду у дитини мають бути сформовані елементи екологічного світорозуміння, екологічної вихованості, позитивне емоційно-ціннісне ставлення до природи.

Екологічна культура – складова частина світової культури, якій властиве глибоке і загальне усвідомлення важливості сучасних екологічних проблем у житті і майбутньому розвитку людства. Свідоме засвоєння й оволодіння екологічною культурою має розпочинатися ще з дитинства, одночасно з засвоєння положень загальної культури.

Вплив природи на формування особистості розкрито в роботах Я. Коменського, Д. Локка, Й. Песталоцці, С. Русової, Ж-Ж. Руссо, В. Сухомлинського, К. Ушинського. Сучасні дослідники цієї проблеми Г. Пустовіт, В. Ясвін підкреслюють необхідність формування екоцентричного типу екологічної свідомості як регулятора діяльності людей у природі. Н. Горопаха, Н. Глухова, Н. Кот, Н. Лисенко, С. Ніколаєва, З. Плохій, Н. Рижова, Н. Яришева зазначають, що основи екологічного виховання закладаються в дошкільному дитинстві.

У світлі сказаного, особливо актуальною є тема: «Формування екологічної культури в дітей дошкільного віку засобами творів мистецтва».

Об’єктом дослідження курсової роботи є екологічне виховання у дошкільних навчальних закладах.

Предмет дослідження – психолого-педагогічні основи формування екологічної культури у дітей дошкільного віку.

Метою курсової роботи є теоретично дослідити та експериментально перевірити психолого-педагогічні основи формування екологічної культури у дітей дошкільного віку засобами творів мистецтва.

Реалізація мети курсової роботи здійснюється за допомогою таких завдань:

– охарактеризувати психолого-педагогічні засади екологічного виховання дошкільників;

– дослідити можливості формування екологічно мотивованої діяльності дошкільнят;

– визначити можливості використання творів мистецтва у формуванні екологічної культури у дошкільників.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; теоретичне узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Формування екологічної культури в дітей дошкільного віку засобами творів мистецтва

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.