Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ 5

1.1. Видатні педагоги про роль природи у вихованні дітей 5

1.2. Основні завдання ознайомлення дошкільників з природою 6

1.3. Напрями та методи роботи з формування природничо-екологічної компетентності дошкільників 13

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНИХ ЗНАНЬ ДОШКІЛЬНИКІВ ПРО ПРИРОДУ 21

2.1. Методика ознайомлення дошкільників з природою засобами казки природознавчого змісту 21

2.2. Особливості використання дидактичних ігор у формуванні системних знань про природу в дошкільників 25

2.4. Організація педагогічного експерименту та аналіз його результатів 34

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

ДОДАТКИ 44

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Проблема формування системних знань про природу у дітей дошкільного віку набула актуальності тоді, коли у суспільну свідомість увійшло розуміння взаємозв'язку людини і природи, їхньої взаємозалежності та взаємообумовленості існування. Ознайомлення дітей дошкільного віку зі світом природи є найважливішим засобом формування гармонійної, всебічно розвиненої особистості, що володіє знаннями й навичками екологічно доцільної поведінки в природі.

Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Основою формування свідомого ставлення до природи є знання про неї. Допомогти дитині усвідомити себе активним суб’єктом природи — це одне з головних завдань із ознайомлення дітей дошкільного віку зі світом природи. Серед багатьох напрямів ознайомлення дошкільнят з природою важливим є формування в дитини цілісної картини навколишнього світу. Малюки засвоюють знання про існуючі зв’язки в природі і залежності між ними, у них формуються екологічні уявлення, діти усвідомлюють вплив діяльності людини на природу. На основі цих знань виховуються гуманні почуття, формується практичний позитивний досвід спілкування з природою. Найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного краю, до життя викликає спілкування з природою. Світ природи сповнений дивовижних барв, чудових звуків, досконалих рухів і форм.

Питаннями сприйняття дітьми дошкільного віку довкілля, зокрема світу природи, займалися такі видатні педагоги, як Я.А.Коменський, Ф.Фребель, К.Ушинський, В.Сухомлинський, Н.Лисенко, З.Плохій та ін. Серед сучасників можемо виділи таких педагогів: Т.Байбара, Н.Бібік, М.Вашуленко, І.Ґудзик, О.Савченко, О.Хорошковська та ін.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об’єктом дослідження є процес ознайомлення дітей дошкільного віку з природою.

Предмет дослідження - педагогічні умови формування системних знань дошкільників про природу.

Мета курсової роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов та основних методів формування системних знань дошкільників про природу в умовах дошкільного навчального закладу.

Реалізація мети курсової роботи здійснюється за допомогою таких завдань:

- дослідити психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- визначити основні завдання ознайомлення дошкільників з природою;

- охарактеризувати напрями та методи роботи з формування природничо-екологічної компетентності дошкільників;

- розкрити ефективні методи роботи з дошкільниками у формуванні системних знань про природу;

- провести педагогічний експеримент та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; теоретичне узагальнення; педагогічний експеримент, методи статистичної обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Педагогічні умови формування системних знань дошкільників про природу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.