Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5

1.1 Поняття інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу 5

1.2. Принципи, концептуальні підходи, механізми пропедевтики інформаційної культури особистості у початковій школі 9

1.3. Формування основ інформаційної культури молодших школярів 13

1.4. Вплив педагога на формування інформаційної культури учнів 15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 19

2.1. Методика формування інформаційної компетентності в молодших школярів 19

2.2. Ігрові вправи і методи навчання інформатики в початковій школі 24

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність дослідження. В нових умовах стрімкого зростання обсягу інформації у світі йде переоцінка цінностей в освіті. Навички лічби, письма, читання, що становлять основу початкової освіти протягом багатьох століть, сьогодні все менше визнаються єдино важливими і достатніми для школи теперішнього і майбутнього. Зростає потреба у формуванні навичок роботи з інформацією.

Сьогодення висуває досить високі вимоги до особистості громадянина суспільства. І одним з важливих компонентів загальної культури людини є її інформаційна культура. Тому важливо формування інформаційної культури розпочинати з молодшого шкільного віку і навіть раніше, оскільки активне формування знань, умінь і навичок починається приблизно у чотирирічному віці.

У вузькому значенні інформаційна культура - це сукупність знань та вмінь по ефективній інформаційній діяльності, тобто такій інформаційній діяльності, яка досягає поставленої цілі.

Інформаційна культура може розглядатися як складова частина загальної культури, орієнтована на інформаційне забезпечення людської діяльності. Інформаційна культура відображає досягнуті рівні організації інформаційних процесів та ефективності створення, збирання, зберігання, опрацювання, подання і використання інформації, що забезпечують цілісне бачення світу, його моделювання, передбачення результатів рішень, які приймаються людиною.

Між тим, цілісної програми формування основних навчальних навичок роботи з інформацією немає.

Теоретико-методологічні аспекти формування інформаційної культури особистості розглядались в трудах С.Г.Антонової, Є.П.Вєліхова, А.П.Єршова, Н.Б.Зинов’євої, М.П.Лапчика, Н.В.Макарової та ін. Важливі педагогічні аспекти формування інформаційної культури висвітлені в роботах Ю.К.Бабанського, В.П.Беспалько, В.В.Васильєва, Є.В.Данильчука та ін.

Об'єкт дослідження - процес формування інформаційної культури учнів початкових класів.

Предмет дослідження - педагогічні умови використання форм і методів формування інформаційної культури молодших школярів.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати педагогічні умови та методику формування інформаційної культури учнів в початковій ланці освіти.

Відповідно до мети дослідження, були встановлені такі завдання:

визначити сутність поняття інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу;

розглянути принципи, концептуальні підходи, механізми пропедевтики інформаційної культури особистості у початковій школі

описати особливості формування основ інформаційної культури молодших школярів та вплив педагога у цьому процесі;

розкрити методику формування інформаційної культури молодшого школяра.

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; системно-структурний аналіз, синтез, класифікація та узагальнення теоретичних відомостей, які були використані для уточнення базових понять дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Методика формування інформаційної культури молодшого школяра

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.