Зміст

1. Звіт про проходження практики

2. Індивідуальний план проходження практики

3. План-конспект лекції

4. Аналіз і рецензія лекції одного з практикантів

5. Методичні розробки одного семінарського заняття

6. Аналіз семінарського заняття викладача-методиста

Список використаної літератури

Відвідавши семінарське заняття свого викладача-методиста професора, доктора педагогічних, я зрозуміла, що семінарські заняття органічно доповнюють лекції. Основним цілями проведення семінару на дану тему є: забезпечення умов для поглиблення і закріплення знань студентів, набутих під час лекцій та у процесі самостійного опрацювання навчальної літератури, створення умов для колективного творчого обговорення найбільш складних питань навчального курсу, активізація самостійного вивчення наукової та методичної літератури, формування навичок самоосвіти, володіння методами аналізу фактів.

Нормативна навчальна дисципліна “Основи наукових досліджень” є однією з фундаментальних дисциплін бакалаврської підготовки i має за мету надання майбутнім інформаційним аналітикам-міжнародникам знань та вмінь організації наукових досліджень у вищих навчальних закладах України Ш та IV рівнів акредитації, в наукових установах Національної академії наук України, галузевих науково-дослідних інститутах, центрах та комерційних структурах.

Нормативна навчальна дисципліна “Основи наукових досліджень” є складовою циклу природничих наук, базується на навчальних дисциплінах циклу “Інформатика”, “Логіка”, “Математичні основи інформаційних технологій”, “Системний аналіз”, “Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах”, “Аналіз зовнішньої політики” та “Формалізовані методи дослідження ЗМК” і є основою для виконання курсових і кваліфікаційних робіт.

Викладач поставив наступні завдання на семінар: з’ясування специфіки інформаційного забезпечення наукових досліджень; змісту організаційної та дослідної стадій наукового пошуку; порядку впровадження результатів наукових досліджень. Таким чином був розроблений план семінарського заняття:

1.Поняття методології наукових досліджень. Загальнонаукова та конкретно-наукова методологія.

2.Методика наукового дослідження.

3.Методи наукового пізнання.

4.Застосування логічних законів і правил.

Як додаткове завдання було написання рефератів на теми, що пов’язані із більш повним розкриттям специфіки наукових досліджень для наступного застосування отриманих знань у своїх кваліфікаційних бакалаврських роботах:

1. Системний аналіз та його застосування в сучасній науці.

2.Методи соціологічного аналізу в сучасній науковій діяльності.

3. Контент-аналіз як метод наукового дослідження.

Таким чином, проведення семінару забезпечило виконання таких функцій: навчальна (поглиблення, конкретизація та систематизація знань); розвиваюча (розвиток логічного мислення, набуття навичок роботи з літературою); виховна (економічна, політична культура і мислення, орієнтація на гуманістичну концепцію у дослідженнях); діагностично-корекційна (контроль за якістю засвоєного матеріалу у формі опитування та застосування методу кейс-пакету).

Вразило те, як вільно викладач поєднував науковість із доступною формою викладу змісту семінару, як організовував роботу семінарського заняття, забезпечуючи мотивацію, ведучи бесіду із студентами та водночас контролюючи хід дискусій та презентацій результатів роботи студентів.

Протягом семінару Володимир Миколайович використовував і методи переконування, і метод „питання-відповідь”, а також методи наукового аналізу – синтез, порівняння, розрізнення, аналогія, узагальнення. Відмінною рисою даного семінарського заняття було застосування методу кейс-пакету. Для цього аудиторія була поділена на три групи, для цих груп було представлено три різні проблеми з міжнародної тематики. Завданням студентів була організація презентацій з даних тем з використанням різних методів дослідження та обґрунтування необхідності їх застосування. Призначення подібних завдань полягає передусім у розвитку творчості студентів, їх наукового мислення та набутті реальних практичних навичок, що знадобляться їм для виконання їх дипломних проектів. Крім того, подібні завдання розвивають комунікативні здібності студентів, вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію. Я зрозуміла, що такі завдання сприяють позитивній установці студентів на плідну співпрацю, сприяють зростанню інтересу до даної теми та до процесу навчання в цілому, сприяють мотивації до набуття нових знань. Важливим є і застосування різних форм взаємодії: групові форми поєднувалися із колективною роботою, а потім з організацією відповідних дискусій, де кожен міг реалізувати свої амбіції. Зворотному зв’язку сприяла і професійна поведінка викладача, педагогічний такт та повага студентів до викладача.

Отже, в результаті проведення такого семінару студент повинен вміти:

вибирати напрямки і теми наукових досліджень;

вибирати методи і методики, методичні прийоми і процедури наукового дослідження;

працювати з фактографічними та документальними джерелами інформації;

систематизувати, аналізувати та узагальнювати інформаційний матеріал;

готувати та оформлювати наукові повідомлення, наукові доповіді, наукові статті, кваліфікаційні наукові праці;

готувати до захисту та захищати кваліфікаційні роботи.

Загалом склалося дуже приємне враження від семінару. Я почерпнула багато позитивних та необхідних речей для того, щоб потім самостійно проводити семінарські заняття.

Для полегшення роботи студентів та економії їх часу викладач наприкінці семінару оголосив джерельну базу курсу:

Список використаної літератури

1.Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: 2004.

2.Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень. – К.: 2003.

3.Кушнаренко Н. Удалова В. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: 2003.

4.Постоловський Р.М. Інформаційні аналітики-міжнародники: проблеми розвитку

5.творчого мислення. //Слов’янський вісник: Науковий збірник. Випуск 4. Серія

6.„Історичні науки”. – Рівне: 2004. – С.174-182.

5.Постоловський Р.М., Тихомирова Є.Б. Основи наукових досліджень. Опорний

7.конспект лекцій. – Рівне: РІС КСУ, 2004.

6.Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. – К.: 2004.

7.Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької

8.діяльності. Підручник. - К.: Знання - Прес, 2002.

9.Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: 1997.

10.8а Богданова И.Ф. Женщины в науке: вчера, сегодня, завтра. //Социс. – 2004. – №1. –

11.С. 103-111.

8.Водопьянова Є.В. Европейская наука перед вызовами ХХI века. //Современная

12.Европа. – 2002. – №2. – С.89-96.

9.Доброхот М.І. Сучасне і майбутнє української науки. //Освіта і управління. – 2001.

–№3-4. – С.7-13.

10.Довідник здобувача наукового ступеня. Збірник нормативних документів та

13.інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації /

14.Упорядник Ю.І. Цеков; переднє слово Р.В. Бойка. - К.: 2000.

11.Гуревічов М. Державне регулювання науки. //Економіка України. – 2001. – №10. –

15.С.73-80.

12.Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформления

16.и порядок защиты. – М.: 1997.

13.Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления

17.и порядок защиты. – М.: 1997.

14.Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб.

18.пособие/ Под ред. А.А. Лудченко. – К.: 2000.

15.Маліцький Б. Місце України на науковій карті світу. //Український вчений. – 1999.

–№1-3.– С. 8-9.

16.Наринян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований. – К.: 2002.

17.П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. – К.:

19.2003.

20.Ракитов А. Наука ХХІ століття: глобальні трансформації і перспективи. //Вісник

21.НАУ. – 2000. – №8. – С.32-39.

22.20. Реформирование науки в Восточной Европе. //Экономика и управление в

23.зарубежных странах. – 2001. – №7. – С.35-44.

24.20а Семенська Р. Жінки і академічній науці Польщі: переможці серед переможених. //

25.Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – №4. – С.103-113.

26.21. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень. – К.:2003.

27.22. Современное состояние и перспективы развития Польской Академии наук.

28.//Экономика и управление в зарубежных странах. – 2000. – №5. – С.9-17.

29.23. Столяров Ю.М. Документный ресурс: учебное пособие. – М. 2001.

30.24. Стріха М. Українська наука: на раздоріжжі між небуттям і відродженням.

31.//Сучасність. – 2004. – №5. – С.139-150.

32.25. Хто є хто в європейській та американській політології. Малий політологічний

33.словник. – Львів: 1995.

34.26. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні

35.поради / Автор-упорядник Л.А. Пономаренко, д.т.н., проф. – К.: 2001.

36.27. Яцків Я. Та ін. Трансформація наукової системи України протягом 90-х років

37.ХХст.: період переходу до ринку. //Освіта і управління. –2002. – №4. – С.177-189.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 27

Безкоштовна робота

Закрити

Звіт про проходження педагогічної асистентської практики

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.