Зміст

1. Звіт про проходження практики

2. Індивідуальний план проходження практики

3. План-конспект лекції

4. Аналіз і рецензія лекції одного з практикантів

5. Методичні розробки одного семінарського заняття

6. Аналіз семінарського заняття викладача-методиста

Список використаної літератури

Аналіз лекції

лекції з курсу „Методика викладання у вищій школі”

на тему „Історико-культурологічні основи вищої освіти”,

15 грудня 2006 року я відвідала лекцію своєї колеги Середюк Ганни Петрівни з предмету „Методика викладання у вищій школі” на тему „Історико-культурні основи вищої освіти”.

На мою думку, позитивним в оголошенні лекції було передусім те, що Ганна зуміла налагодити контакт зі студентами, саме тому спілкування зі студентами відбувалося як із рівноправними партнерами, що сприяє розвитку критичного мислення, стимулює активність, творчість, залучення до дискусії, діалогу, висловлювання власних міркувань.

На початку Ганна привіталася і представилася, потім окреслила тему,її місце в навчальному курсі, зв’язок з попередніми і наступними темами; оголосила мету лекції та її завдання. Потім розказала про основні питання, що будуть розглядатися:

1.Діалектика взаємозв'язку освіти і культури в структурно-системному, причино-наслідковому, процесуально-функціональному та змістовному аспектах.

2.Цивілізаційно-культурологічний підхід до вищої освіти.

3.Синтезована історико-періодична модель динаміки розвитку вищої освіти в контексті зміни типів культурних епох.

Ганна наголосила, що отримані результати можуть знайти своє втілення в практиці вищої школи безпосередньо в рамках нині здійснюваної модернізації вітчизняної системи освіти. Актуальність даної тематики підкреслюється тим, що освіта є відображення культури певної історичної епохи. В той же час існуюча система вищої освіти в багатьох випадках побудована на культурних домінантах минулого – раціональному погляді на світ, інтелектуалізмі, утилітарності. Її цивілізаційна однобічність виразно виявляється в змісті освіти, де знання про досвід цілісної діяльності людини відсунуті на другий план у порівнянні з науковою монокультурою. Тому пошукимоделей освіти, адекватних сучасному типукультури, які й одночасно відповідають новому етапу розвиткуцивілізації, складають одну зактуальних проблем не тільки сучасної історії та теорії педагогіки, але й історичної науки в цілому взагалі.

Проблема відповідності вищої освіти потребам розвитку цивілізаційних та культурних процесів відображає кризу, що знаходиться передусім в методологічних підставах самої освіти. Вона зумовлена переходом педагогіки до культуротворчої, від „людини освіченої” до „людини культури”, від розуміння “соціального замовлення” до потреб і запитів самої людини. Його наслідки зв'язані з дефіцитом культури в освіті, з „технократичним перевантаженням освіти”, з „насиченням змісту знаннями при відсутності сенсу”.

Таким чином, тема лекції актуальна, відповідає сучасними потребам студентів та сучасному рівню розвитку науки, методології науки. Лекція відповідала вимогам науковості, Ганна розкрила різноманітні концепції щодо культурологічних основ вищої освіти. До позитивів слід віднести наявність матеріалу, якого немає в підручниках та бібліотеці Рівненського інституту слов’янознавства.

Методика читання лекції. Лекція була чітко структурована, логічно побудована, були виділені основні питання, та питання, що вимагають особливої уваги, було названо джерельну базу курсу, та нові матеріали, з якими можна ознайомитися, щоб краще орієнтуватися у питаннях даної галузі. Мова – доступна, логічна, послідовна, аргументована, чітка та ясна. Для наочності використовувалася комп’ютерна презентація. В цілому образ Ганни відповідав вимогам сучасного педагога. Не вистачало лише більшої активності студентів, їхнього бажання до дискусії більш жваво.

Результати лекції: студенти отримали нові знання про основи вищої освіти, які вони можуть використовувати у подальшій їхній роботі, якщо виберуть педагогічну ниву.

Джерельна база лекції:

1.Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – Київ: Либідь, 1998.

2.Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Эстетика словесного творчества. – М., 1994.

3.Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990.

4.Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. – Ростов н/Д., 2000.

5.Булкин А.П. Социокультурная динамику образования. – Дубна: Феникс+, 2001.

6.Гадамер Х.Т. Истина и метод. – М., 1988.

7.Гегель Г.В.Ф. Соч.: В 14 т. – М. - Л., 1956. – Т. 8.

8.Гернек Ф. Пионеры атомного века. Великие исследователи от Максвелла до Гейзенберга. – М.: Прогресс, 1974.

9.Гессен С.И. Основы педагогики. – М.: Школа-пресс, 1995.

10.Гуревич П.С. Философия культуры. – М.: NOTA BENE, 2001.

11.Гуссерль Э. Феноменология. – М.: Логос, 1991.

12.Данилюк А.Я. Теория интеграции образования.– Ростов н/Д., 2001.

13.Зинченко В. П. Психологические основы педагогики. – М., 2002.

14.Каган М.С. Человеческая деятельность. – М., 1974.

15.Кант И. Критика практического разума. // Соч. Т. 4. Ч. 1. – М., 1965.

16.Кант И. О педагогике. – М., 1907.

17.Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1982.

18.Кармин А.С. Культурология. – СПб.: Изд-во «Лань», 2001.

19.Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. Т.2.–М.: Педагогика, 1982.

20.Краевский В.В., Лернер И.Я., Скаткин М.Н. Дидактика современной шко­лы. – М.: Просвещение, 1982.

21.Кульневич С.В. О научно-педагогической грамотности // Педагогика. 2000. № 6.

22.Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.

23.Лотман Ю.М. Избр. статьи: В 3 т. – Таллин, 1993. Т. 3.

24.Мамардашвили М. Как я понимаю философию // Вопросы философии. М., 1992, №5.

25.Монтень М. Опыты. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. Кн. 1.

26.Никандров Н.Д. Духовные ценности и воспитание личности // Педагогика. 1998. № 4.

27.Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры. – М., 2001.

28.Платон. Собрание сочинений: В 4-х т. – М.: Мысль, 1993. Т.2.

29.Прангишвили И.В. Общественные закономерности функционирования сложных систем различной природы // Философские исследования. 1997. № 3.

30.Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1995.

31.Розин В.М. Философия техники. – М.: NOTA BENE, 2001.

32.Рубцов В.В. Развитие образовательной среды региона. – М., 1997.

33.Руденко В.Н., Руденко Н.Н. Феноменология взаимосвязи образования и культуры как методологическая основа поликультурной направленности образования // Педагогіка вищої та средньої школи: Збірник наукових праць. Вип. 9. – Кривий Ріг: КДПУ, 2002.

34.Руденко В.Н., Гукаленко О.В. Цивилизационно-культурологическая парадигма развития университетского образования // Педагогика. 2003. № 6.

35.Руденко В.Н. Культурологические основания модернизации содержания высшего образования // Педагогика. 2004. № 1.

36.Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования. – М., 2000.

37.Сериков В.В. Образование и личность. – М.: Перемена, 1999.

38.Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека: Введение в психологию субъективности. – М.: Школа-Пресс, 1995.

39.Слово о науке / Сост. Е.С. Лихтенштейн. – М., 1981. Кн.2.

40.Смелзер Н. Социологические подходы, методы и измерения // Социология. – М., 1994.

41.Соловьев В.С. Соч.: В 2-х т. – М., 1988.

42.Сорокин Питирим. Кризис нашего времени // Человек, цивилизация, общество. М.,1992.

43.Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. – М.: Ренессанс, 1992.

44.Фромм Э. Синергетика. – М,. 1985.

45.Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993.

46.Хакен Г. Синергетика. – М., 1980.

47.Хейзинга И. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.

48.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.– СПб., 2000.

49.Цицерон М.Т. Избр. соч. – М., 1975.

50.Шевелева С.С. К становлению синергетической модели образования // Общественные науки и современность. 1997. № 1.

51.Шендрик А.И. Теория культуры. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

52.Шпенглер О. Закат Европы. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998.

53.Яковец Ю.В. История цивилизаций. – М.: ВЛАДОС, 1997.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 27

Безкоштовна робота

Закрити

Звіт про проходження педагогічної асистентської практики

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.