Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕОМЕТРІЇ У ПОЧАТКОВОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 5

1.1. Загальна характеристика геометричної пропедевтики 5

1.2. Особливості вивчення елементів геометрії в початковій школі 8

1.3. Принцип наступності під час вивчення геометричного матеріалу 13

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАСВОЄННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 19

2.1. Розвиток просторових уявлень молодших школярів 19

2.2. Методика формування уявлень про точку, прямі і криві лінії, відрізок 22

2.3. Методика ознайомлення учнів початкових класів з геометричними формами 26

2.4. Ознайомлення з геометричними тілами в 1-4 класах 34

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

ДОДАТКИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Зважаючи на те, що основною метою сучасної школи, як зазначає О.Я. Савченко, є підготовка учнів до життя, до суспільно-корисної праці, особливої ваги слід надавати тим питанням програми, з якими її вихованці не раз зустрічатимуться у своїй життєдіяльності, і одним з цих питань курсу математики є вивчення геометричного матеріалу. Перебудова шкільної геометричної освіти посідає важливе місце у цих процесах, оскільки геометричні знання і вміння - це один із факторів, що сприяють загальнокультурному розвитку людини, її готовності до неперервної освіти та професійної діяльності.

Шкільна геометрична освіта передбачає пропедевтику систематичного курсу геометрії при навчанні математики у 1-4 класах.. У цей період учні ознайомлюються із поняттями про основні геометричні фігури та простішими їх властивостями, елементами дедуктивних доведень, виробляють вміння виконувати найпростіші вимірювання і побудови, розв'язувати задачі на обчислення значень геометричних величин (довжин, площ, об’ємів).

Формування геометричних понять, графічних умінь та навичок, розвиток просторової уяви і уявлень у дітей цього віку сприяє розвитку образного мислення, розумових дій, ґрунтовному засвоєнню математичних знань і виробленню вмінь їх застосовувати.

З пізнавальної точки зору важливу роль на цьому етапі вивчення геометрії має оволодіння навичками виконання таких розумових операцій, як узагальнення, систематизація і конкретизація найпростіших практичних ситуацій, аналіз і синтез, порівняння і протиставлення, логічне конструювання і моделювання. Найважливішим завданням вивчення геометричного матеріалу в 1-4 класах є підготовка учнів до успішного засвоєння систематичного курсу геометрії. Особлива увага надається формуванню вмінь оперувати поняттями, виконувати найпростіші вимірювання та побудови, проводити дедуктивні міркування.

Методичні аспекти формування математичних понять і умінь відображені у наукових працях O.К. Артемова, Г.П. Бевза, М.І. Бурди, М.Я. Ігнатенка, O.С. Дубинчук, М.І. Жалдака, Ю.М. Колягіна, A.A. Столяра, З.І. Слєпкань, Н.Ф.Тесленка, М.І. Шкіля та інших. Проблемою геометричної підготовки учнів початкових класів, займались методисти-математики С.А. Альперович, М.В. Богданович, І.І. Барбул, Н.К. Петрушин, A.M. Пишкало, СЛ. Волкова, H.H. Столярова, B.B. Давидова, M.B. Підручна та ін.

Об'єктом дослідження є процес розвитку математичних здібностей, при вивченні геометричного матеріалу.

Предмет дослідження - геометричні уявлення і їх розвиток у молодших школярів.

Мета нашого дослідження – дослідити особливості вивчення геометричних понять та розробити методику вивчення елементів геометрії на уроках математики у початкових класах.

При роботі над темою були визначені завдання дослідження:

дати загальну характеристику геометричній пропедевтиці

розкрити особливості вивчення елементів геометрії в початковій школі;

дослідити принцип наступності під час вивчення геометричного матеріалу;

розробити методику організації засвоєння геометричного матеріалу учнями початкових класів.

В ході дослідження нами були використані наступні методи теоретичного дослідження: вивчення і теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури; класифікація і систематизація матеріалу; узагальнення і відбір необхідної інформації з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Теоретико-методичні основи вивчення елементів геометрії в початковій школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.