Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 5

1.1. Роль і місце задач у початковому курсі математики 5

1.2. Класифікація задач у початковій школі. Етапи процесу розв’язування задачі 7

1.3. Види творчої роботи над задачами на уроках математики 12

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОЇ РОБОТИ НАД ЗАДАЧАМИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 19

2.1 Діагностика рівня сформованості умінь молодших школярів розв’язувати задачі 19

2.2. Методика організації творчої роботи над задачами на уроках математики 22

2.3. Аналіз результатів дослідження 38

ВИСНОВКИ 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44

ДОДАТКИ 46

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сторінках методичних журналів неодноразово піднімалося питання про необхідність вдосконалення навчання молодших школярів розв’язуванню текстових математичних задач. Серед причин, які визначають недостатній рівень сформованості у учнів умінь розв’язувати задачі, педагоги виділяють наступні: перша полягає у методиці навчання, яка довгий час орієнтувала вчителя не на формування у учнів загальних вмінь, а на «розучування» способів розв’язання задач певних видів; друга причина прихована в тому, що учні об’єктивно відрізняються один від одного характером розумової діяльності, яка здійснюється при розв’язанні задач.

Таким чином, встає питання «Як треба організувати роботу над задачею на уроці, щоб вона відповідала можливостям кожного учня?». Це питання не тільки педагогічної майстерності вчителя, емоційної побудови уроку, вибору ефективних методів організації пізнавальної активності учнів. Це питання про те, як домогтися того, щоб на уроці ніхто не залишився байдужим. Активність, ініціатива, творчий пошук педагога, якому суспільство довірило виховання дітей, - необхідна умова успішного розв’язання поставлених завдань.

Сьогодні замало «давати знання». З перших днів навчання у школі дитину треба вчити вчитися, вчити міркувати, творити, шукати, узагальнювати, порівнювати.

Психолого-педагогічні дослідження, проведені останнім часом свідчать про значні позитивні зміни, які відбулися у загальному розвитку молодших школярів. Це закономірний результат систематичної орієнтації більшості вчителів на організацію творчої діяльності учнів на всіх етапах уроку. Але варто констатувати і той факт, що зустрічаються ще шкільні уроки математики, які націлені тільки на проходження програм, а не на розвиток мислення дітей.

У навчанні математиці творча діяльність має особливе значення. В силу специфіки математики як навчального предмету спостерігаються істотні відмінності у засвоєння різними учнями. У роботах Г.Д.Глейзера, В.А.Гусова, М.І.Зайкіна, Г.І.Саранцева, І.М.Смірнової та інших розглядаються методичні питання організації творчої діяльності та уроках математики, в тому числі при навчанні учнів розв’язуванню задач.

Таким чином, об’єктом нашого дослідження є процес навчання молодших школярів розв’язуванню задач.

Предметом дослідженняє особливості творчої роботи при навчанні молодших школярів розв’язуванню задач.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці можливостей організації творчої роботи при навчанні учнів розв’язуванню задач на уроках математики у початкових класах.

Для досягнення мети дослідження поставлено такі завдання:

проаналізувати стан проблеми у психолого-педагогічній теорії та виховній практиці.

дослідити роль і місце задач у початковому курсі математики та їх класифікацію;

розкрити види творчої роботи над задачами на уроках математики;

експериментально перевірити особливості творчої роботи над задачами на уроках математики в початкових класах.

Для досягнення мети було використанотакі методи дослідження: теоретичні: аналіз педагогічної літератури з теми дослідження; класифікація, систематизація та узагальнення теоретичних даних; емпіричні: педагогічне спостереження, анкетування, тестування, констатувальний, формувальний та контрольний етапи експерименту; методи статистичної обробки даних.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Особливості творчої роботи над задачами на уроках математики у початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.