Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Г. ВАЩЕНКА 5

1.1. Погляди Г. Ващенка на систему дошкільної освіти 5

1.2. Естетичне виховання дошкільника - складова гармонійного розвитку дитини 10

1.3. Естетичне виховання дітей за Г.Ващенком 16

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ Г.ВАЩЕНКА З ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 22

2.1. Визначення показників сформованості естетичних якостей у дітей старшого дошкільного віку 22

2.2. Методика естетичного виховання дошкільників з використанням ідей Г.Ващенка 28

2.3. Аналіз результатів дослідження 36

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Формування художньо-естетичної культури, творчих здібностей особистості, виховання естетичних смаків, почуттів, потреб набуває особливої значущості саме в дошкільному віці, оскільки знання, вміння та навички, отримані в ранньому дитинстві, значним чином впливають на її подальший розвиток. Особлива увага акцентується на необхідності організації цілеспрямованого ознайомлення дітей із різними видами мистецтва в контексті загальнолюдської та національної культури.

Криза естетичної культури суспільства, що спостерігається, знаходиться в безперечному зв’язку з кризовими явищами культурного і духовно-орієнтаційного характеру. Виникає насущна необхідність в глибокому науково-світоглядному переосмисленні уявлень, що склалися раніше, про методологічні підходи до естетичного виховання дітей дошкільного віку як в умовах дошкільного навчального закладу, так і в умовах сім’ї. В умовах зниження естетичної культури дорослого і дитячого населення України, падіння моральності і загальної культури, формування духовно здорової особистості, яка має уявлення про естетику у всіх можливих проявах, набуває особливої актуальності.

Питанням естетичного виховання в педагогіці завжди приділялося досить багато уваги. Теорія естетичного виховання дошкільників сформована на основі наукових висновків Є. Фльоріної, Н. Сакуліної, Н. Вєтлугіної, Т. Комарової, В. Котляра, В. Ждан, Г. Підкурганної та ін. Підвищення якості естетичного виховання дошкільників у сучасних умовах значною мірою залежить від вивчення, узагальнення та творчого переосмислення історико-педагогічного досвіду з названої проблеми та подальшого використання його окремих положень у дошкільних навчальних закладах.

Різним аспектам проблеми естетичного виховання дітей присвячено педагогічні праці Г.Ващенка.

У всіх формах виховання, відзначав Г.Ващенко, необхідно чітко усвідомлювати його мету, або той виховний ідеал, який має бути реалізований у процесі виховання. Таким ідеалом для українців є всебічно розвинена людина, український патріот, що любить свою Батьківщину, переконаний християнин, що щиро дотримується християнської моралі, має міцну волю, керується у своєму житті й діяльності певними нормами в дусі християнської моралі й українського патріотизму, працездатний, наполегливий у досягненні поставленої перед собою мети.

Об’єкт дослідження - естетичне виховання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – теорія і практика естетичного виховання дошкільників у педагогічній спадщині Г.Ващенка.

Мета дослідження: виявити та систематизувати теоретичні ідеї естетичного виховання дітейу поглядах Г.Ващенка та експериментально перевірити реалізацію його ідей на розвиток естетичних якостей у дошкільників.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

- дослідити погляди Г. Ващенка на систему дошкільної освіти;

- розкрити особливості естетичного виховання дошкільника, як складової гармонійного розвитку дитини;

- описати погляди Г.Ващенка на естетичне виховання дітей;

- провести експериментальне дослідження ефективної використання ідей Г.Ващенка з естетичного виховання дошкільників та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової літератури; вивчення передового педагогічного досвіду; емпіричні: анкетування, бесіди, спостереження; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи); статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Естетичне дошкільне виховання дітей за Ващенком

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.