Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ КАЗОК ЯК ЗАСОБУ ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 6

1.1. Поняття казки як жанру народнопоетичної творчості 6

1.2. Значення казки у вихованні особистості молодшого школяра 10

1.3. Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів за допомогою української народної казки 15

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ ЯК ЗАСОБУ ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 25

2.1. Вплив народних казок на рівень морально-естетичної вихованості школярів 25

2.2. Методика вивчення казок як засіб морально-естетичного розвитку молодших школярів 30

2.3. Аналіз результатів дослідження 35

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. У Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXІ століття»), Національній доктрині розвитку освіти особлива увага відводиться культуротворчим аспектам, які передбачають прилучення учнів до здобутків літератури, яка має неоціненне значення в одержанні учнями якісної освіти і сприяє всебічному розвиткові особистості.

Через художнє слово учні усвідомлюють власні національні корені, приналежність до свого народу, його звичаїв і культури.

Казки – один із найбільш популярнихжанрівсеред дітей.На думку В.О. Сухомлинського, казка — активне естетичне мистецтво, яке захоплює усі сфери духовного життя дитини: розум, почуття, уяву, волю. Казковий жанр розвиває мислення кожної дитини, сприяє створенню інтелектуальної атмосфери в дитячому колективі.

Кожний казковий твір викликає в дитини певні емоції (радість, сум, ненависть, обурення, переживання, біль). Це не просто здатність людини передати ці відчуття, а здатність казки викликати ці почуття. Читаючи казку, дитина входить у фантастичний світ, починає жити описаною дійсністю, життям свого героя. І сприймає це все по-справжньому.

Казка в початковій школі здатна виконати не лише виховні, а й розвивальні та навчальні завдання. За правильної організації процесу роботи над казкою учні зможуть істотно покращити мислення, увагу, пам’ять, мовленнєвий розвиток тощо.

Казковий світ магічно впливає на дитину, манить таємницями, чудесами, чаклунством. Діти з радістю подорожують в уявному, нереальному світі, активно діють у ньому, творчо трансформують, перетворюють його. За допомогою казок вони здобувають знання про довкілля, про взаємостосунки людей, проблеми, які трапляються в житті.

Казки навчають дитину знаходити вихід із складних ситуацій, вірити в силу добра, любові, справедливості, краси. Діти дуже люблять казки, бо в них компенсується недостатність дій у реальному житті і стає можливою реалізація їх творчого потенціалу.

Свого часу ідею морально-естетичного виховання на основі народності з використанням різноманітних творів фольклору відстоювали видатні педагоги, письменники, прогресивні діячі освіти та мистецтва. Це, зокрема, Х.Алчевська, Б.Грінченко, І.Котляревський, М.Максимович, С.Русова, Г.Сковорода, Л.Українка, І.Франко та ін. Вагоме значення для опрацювання досліджуваної нами проблеми мають теоретичні положення, обґрунтовані П.Блонським, А.Макаренком, В.Сухомлинським, К.Ушинським, які високо цінували роль народної творчості в морально-естетичному вихованні учнів.

Теоретичні основи формування морально-естетичних почуттів та високогуманної особистості загалом саме в молодшому шкільному віці розкриті в працях психологів (Л.Божович, Л.Виготський, В.Ільїн, О.Киричук, Г.Костюк), педагогів (В.Галузинський, Є.Кузнєцова, О.Матвієнко, І.Марьєнко, О.Савченко, Ю.Сокольніков та ін.).

Об’єкт дослідження – процес виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів.

Предмет дослідження – педагогічні умови ефективного формування морально-естетичних почуттів учнів початкової школи засобами казок.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити сукупність педагогічних умов використання казки у процесі виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів.

Для досягнення мети дослідження поставлено такі завдання:

проаналізувати стан проблеми у психолого-педагогічній теорії та виховній практиці.

дослідити значення казки у вихованні особистості молодшого школяра;

обґрунтувати принципи добору народних казок для використання у початковій школі з метою виховання морально-естетичних почуттів.

експериментально перевірити педагогічні умови і технологію виховання морально-естетичних почуттів засобами української народної казки.

Для досягнення мети було використанотакі методи дослідження: теоретичні: аналіз педагогічної літератури з теми дослідження; класифікація, систематизація та узагальнення теоретичних даних; емпіричні: педагогічне спостереження, анкетування, тестування, констатувальний, формувальний та контрольний етапи експерименту; методи статистичної обробки даних.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Вивчення казок як засіб естетичного розвитку молодших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.