Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ ТА ПОНЯТЬ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ 5

1.1. Культурологія як наука і навчальна дисципліна 5

1. 2. Специфіка культурологічного знання 10

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 13

2.1. Поняття методів і прийомів навчання 13

2.2. Класифікація методів навчання культурологічних дисциплін 16

2.3. Місце та роль лекції у навчальному процесі 21

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 24

3.1. Інтерактивні методи викладання культурологічних дисциплін 24

3.2. Проектна діяльність у процесі опанування культурологічних дисциплін 28

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Одним з найважливіших напрямків реформи вищої школи є гуманізація сучасної освіти. У ході цієї роботи розпочалося введення дисциплін культурологічного циклу як обов’язкових. Ці дисципліни повинні забезпечити переорієнтацію освіти на гуманістичні потреби особистості, утворити необхідний культурний базис для засвоєння загальноосвітніх та спеціальних дисциплін.

Культурологічна підготовка повинна та дає можливість готувати молодь до орієнтації в сучасному науково-технічному світі, до осмислення його як сукупності культурних досягнень людського суспільства, сприяти взаєморозумінню та продуктивному спілкуванню представників різних культур; подоланню установки на соціальне протистояння та ізоляціонізм по відношенню до світової культури.

У процесі вивчення предметів культурологічного циклу передбачається цілеспрямоване самостійне формування культурних орієнтацій та установок особистості, здібностей та потреб в художньо-естетичних переживаннях та морально-естетичних рефлексіях, а саме того духовного потенціалу особистості, який тільки й дозволяє засвоювати спеціальні знання як елементи цілісної суспільної культури, що містить творчу конструктивну спрямованість.

В українській педагогічній науці теоретичне обґрунтування культурологічної освіти у вищій школі отримало ґрунтовну й багатоаспектну розробку. Проблеми гуманітарної освіти, культурологічної підготовки майбутніх учителів представлено в дослідженнях І. Зязюна, Л. Кондрацької, Л. Настенко, Г. Падалки, О. Рудницької, О. Шевнюк, О. Щолокової та ін.

Об'єктом дослідження є процес навчання культурологічних дисциплін.

Предмет дослідження – система методів навчання культурологічних дисциплін.

Метою курсової роботи є дослідження системи методів навчання культурологічних дисциплін та обґрунтування теоретико-методологічних засад модернізації змісту культурологічної підготовки майбутніх фахівців.

Для досягнення мети розв’язувались такі завдання дослідження:

- розкрити сутність культурології як науки та навчальної дисципліни та специфіку культурологічного знання;

- розглянути основні методи викладання культурологічних дисциплін та їх класифікацію;

- дослідити місце та роль лекції у навчальному процесі;

- обґрунтувати особливості використання активних методів у процесі викладання культурологічних дисциплін.

Методи дослідження. Для розв’язання усіх поставлених завдань використовувався теоретичний аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури.

Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Закрити

Система методів навчання культурологічних дисциплін

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.