Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 5

1.1. Диференціація навчання як науково-педагогічна проблема 5

1.2. Види диференціації в навчальному процесі 9

1.3. Диференційовані завдання як засіб реалізації диференційованого підходу до навчання в початковій школі 15

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗАВДАНЬ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 20

2.1. Специфіка структурування сучасного уроку в школі І ступеня на засадах диференційованого підходу до навчання 20

2.2. Впровадження диференційованих завдань на різних етапах уроку 27

2.3. Методичні рекомендації щодо використання диференційованих завдань на уроках в початковій школі 34

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Державним стандартом початкової загальної освіти передбачено одне з найголовніших завдань школи – всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку.

Одним із головних шляхів реалізації завдань початкової школи є диференціація. Поняття «диференціація» (з латин. differentia «різниця, відмінність») означає поділ, розчленування чого-небудь на окремі різнорідні елементи. У вітчизняній дидактиці принципи диференціації розроблялися ще за часів К.Д.Ушинського, який вважав, що розподіл класу на групи, з яких одна сильніша за іншу, не тільки не шкідливий, а й корисний, якщо наставник вміє працювати з однією групою сам, даючи іншим корисні самостійні вправи.

Використання індивідуального підходу та диференційованих форм навчальної роботи зумовлюється впливом гуманістичної тенденції у вихованні школярів. Як правило, обраний учителем середній темп діяльності є нормальним лише для певної частини учнів, для інших він швидкий чи повільний. Одна і та ж учбова задача для одних дітей є складною, майже нерозв’язною проблемою, а для інших вона – легке питання. Один і той самий текст одні діти розуміють після першого читання, іншим необхідне повторення, а третім – пояснення.

Тому кожен учитель має вирішити проблему нейтралізації негативних наслідків подібних суперечностей, підсилити позитивні якості, тобто створити такі умови, яких стало б можливим використання фактичних і потенційних можливостей кожної дитини за класно-урочної форми навчання. Розв’язання цього практичного завдання тісно пов’язане з послідовною реалізацією диференційованого та індивідуального підходу до школярів.

Засади диференційованого навчання розкрито в роботах Ж.Ж. Руссо, М.Монтессорі, Й. Зіккенгера, К.Д. Ушинського, Ю.З. Гільбуха, М.П. Гузика, С.П. Логачевської та ін. Думку про необхідність диференційного підходу до навчальної діяльності школярів не раз висловлював у своїх працях В.О.Сухомлинський: «До кожного учня треба підійти, побачити його труднощі, кожному необхідно дати тільки для нього призначене завдання».

Об’єктом дослідження є диференційовані завдання на різних етапах уроку.

Предмет дослідження – особливості реалізації диференційованого підходу у процесі навчальної діяльності молодших школярів.

Метою курсової роботи - теоретично обґрунтувати особливості використання диференційованого підходу у навчанні молодших школярів та розробити систему диференційованих завдань на різних етапах уроку.

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання:

проаналізувати сучасну педагогічну та методичну літературу з досліджуваної проблеми;

розкрити сутність диференціації навчання як науково-педагогічної проблеми та види диференціації в навчальному процесі;

визначити специфіку структурування сучасного уроку в школі І ступеня на засадах диференційованого підходу до навчання;

показати особливості організації диференційованого підходу на різних етапах уроку.

розробити методичні рекомендації щодо використання диференційованих завдань на уроках в початковій школі.

При написанні курсової роботи використано такі методи науково-педагогічного дослідження: історико-теоретичний аналіз наукових джерел та практичного досвіду педагогів, узагальнення педагогічного досвіду, аналіз, синтез, систематизація.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Система диференційованих знань на різних етапах уроку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.