Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 27

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

Розділ I. Рольова гра як вид діяльності на уроці англійської 6

1.1 Сутність рольової гри як специфічної форми навчання іноземної мови 6

1.2 Характеристика рольової гри як ефективного прийому навчання іноземним мовам 8

1.3 Психолого - педагогічна доцільність використання рольових ігор на середньому ступені ЗОШ 14

Розділ II. Практичні аспекти використання ігор на уроках іноземної мови на середньому ступені ЗОШ 16

2.1 Організація та методи проведення рольової гри 16

2.2 Групи вправ на оволодіння діалогічним мовленням за допомогою рольової гри 18

2.3. Комплекс рольових ігор в навчанні діалогічному мовленню учнів середнього ступеня середньої ЗОШ 21

Висновки 25

Список використаних джерел 27

Вступ

Актуальність дослідження: Рольові ігри знаходять все більш широке застосування в практиці навчання англійської мови у школі. Комунікативний підхід до навчання іноземним мовам є сьогодні методичним стандартом. Оволодіння засобами спілкування (фонетичними, лексичними, граматичними) спрямоване на їх практичне застосування у процесі спілкування. Формування умінь говоріння, аудіювання, читання та письма здійснюється шляхом реалізації цих видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання в умовах, що моделюють ситуації реального спілкування. Комунікативний підхід зумовлює цілі, принципи, зміст і методи навчання іноземних мов, а методи навчання, у свою чергу, реалізуються в методичних прийомах. Одним з найбільш ефективних і доцільних прийомів при роботі з учнями є рольова гра, яка розглядається у даному дослідженні.

Застосування ігор на уроках іноземної мови в середніх класах сприяє підвищенню інтересу учнів до предмета, забезпечує більш стійку увагу, а відповідно і краще сприймання мовного матеріалу. Гра також являється засобом активізації мовного спілкування. Рольова гра, будучи найбільш точною і в той же час доступною моделлю іншомовної форми спілкування, являється тією організаційною формою навчання, яка дозволяє найбільш оптимально спаровувати групові, парні і індивідуальні форми роботи на уроці і в післяурочний час. Більшість методистів вважають, що рольова гра має велике значення у розвитку навиків спілкування.

Актуальність дослідженняобумовлена комунікативним підходом до навчання іншомовного спілкування, зокрема навчання діалогічного мовлення. Проблема яка перебуває в центрі уваги є актуальною і посідає важливе місце при вивченні іноземної мови. Необхідність раціональної побудови, організації і застосування рольових ігор у процесі навчання і виховання школярів засобами англійської мови вимагає ретельного і детального вивчення цього питання. Є думка що, рольова гра подібна виставі в театрі. Це виконання школярами ролей, заданих певними ситуаціями, які вимагають використання особливої поведінки та відповідної лексики. Гра забезпечує невимушену обстановку, в якій діти є настільки винахідливими і жвавими, наскільки це можливо. Учні підсвідомо творять свою власну реальність. Таким чином, діти експериментують, використовуючи свої знання про реальний світ, і водночас розвивають здатність взаємодіяти з іншими людьми.

Об’єкт дослідження: рольова гра у процесі навчання діалогічного мовлення на середньому ступені ЗОШ.

Предмет дослідження: процес навчання діалогічного мовлення на середньому ступені середньої ЗОШ.

Мета: вияснити роль і значення рольової гри в навчально-виховному процесі та використання рольової гри при навчанні діалогічному мовленню на середньому ступені ЗОШ.

Для досягнення цієї мети були висунуті наступні завдання:

Обґрунтування необхідності застосування рольової гри як прийому навчання діалогічного мовлення у середній школі.

З'ясування вимог до рольових ігор на уроці.

Розгляд структури, етапів, форм проведення рольових ігор, місця рольової гри на уроці на середньому ступені середньої загальноосвітньої школи;

визначити специфіку навчання діалогічного мовлення;

дослідити склад і технологію рольової гри в навчанні діалогу.

Розробити приклади рольових ігор

Джерельна база дослідження включає праці таких вітчизняних і зарубіжних авторів Д. Б. Ельконін, Г. А. Рубіштейн, Є. І. Матецька, Т. І. Олійник, С. Н. Карпова, Н. Я. Михайленко та ін, які у своїх наукових працях звертали увагу на питання методики викладання іноземної мови з використанням ігрової діяльності. Також у курсовій роботі використовувалися матеріали статей О.А Колесникова, С.Ю Ніколаєвої та В.М Филатова, надруковані у науково - методичних журналах, зокрема в «Иностранные языки в школе», «Іноземні мови», «Вопросы психологии». Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.

Методи дослідження:

критичний аналіз літературних джерел

аналіз та синтез наукової інформації, які міститься в джерелах;

текстуальний аналіз;

наукове спостереження

Наукова новизна дослідження полягає в систематизації та узагальнені наукового матеріалу із зазначеної теми.

Практична значущість дослідження: результати дослідження можуть бути використані під час проходження педагогічної практики в середніх навчальний закладах м.Рівного та області, у розборці спецкурсів і спецсемінарів.

Структура дослідження: Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 27 сторінка.

Закрити

Рольова гра у навчанні діалогічного мовлення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.