Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Поняття про здібності та їх види 5

1.2. Організаторські здібності, як предмет психологічного дослідження та особливості їх розвитку у дітей 8

1.3. Прояв організаційних здібностей школярів в учнівському колективі 13

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВУ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 20

2.1. Процедура та методи дослідження 20

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження 25

ВИСНОВКИ 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32

ДОДАТКИ 34

ВСТУП

Актуальність дослідження. У зв’язку з тим, що сучасне суспільство характеризується як суспільство ризику, воно ставить особливі вимоги до якості організації діяльності та відповідно до здібностей особистості, яка здійснює цю діяльність. Тому різноманітні напрямки науки намагаються запропонувати сучасний погляд на організаторську діяльність та формування здібностей до неї.

Інтерес до здібностей і нахилів окремо взятої людини завжди існував у структурі існуючих нині гуманітарних наук. Саме правильне розуміння інтересів і цінностей, що формують здібності і схильності допомагає визначити наперед область діяльності кожної взятої особистості, в якій та доб'ється найбільших успіхів, і принесе максимум користі оточуючим.

В школі метою учнівського колективу є оволодіння певною сумою знань, умінь і навичок, формування здібностей і соціально-корисних якостей особистості. У ньому розвивається особистість, здатна творчо і самостійно вирішувати виникаючі проблеми; виховуються інтелектуали, творці, організатори, заповзятливі люди, лідери, здатні вести за собою інших. Їх виховання буде малоефективним без опори самих учнів на колектив, без опори на громадську думку, прийняті в їх середовищі норми поведінки і ціннісних орієнтирів. Такі якості особистості формуються тільки в колективі і через колектив.

Організаторські здібності як предмет психологічного дослідження були вперше виділені в працях Л. І. Уманського та його наукової школи (С. В. Саричев, О. С. Чернишов та ін.). Комплексне вивчення проблеми організаторських здібностей як динамічної системи здійснювалося психологами в рамках системного чи діяльнісного підходів: І. П. Волков, В. В. Давидов, Ю. Н. Ємельянов, Ю. Д. Красовський, Є. С. Кузьмін, В. С. Лазарєв, С. Д. Неверкович, А. Л. Свенцицький, А.А. Тюков.

Проте проблема організаторських здібностей, в контексті вікової та педагогічної психології, тривалий час не була предметом спеціального дослідження. Вона не на пряму, а побічно була присутня в різноманітних наукових роботах з питань онтогенезу особистості. Виходячи з усього вище сказаного, ми бачимо, що дана тема є досить актуальною.

Об’єкт дослідження: організаторські здібності школярів.

Предмет дослідження: психологічні особливості та засоби розвитку організаторських здібностей у молодших школярів.

Мета дослідження: визначення вікових особливостей і шляхів формування організаторських здібностей школярів в учнівському колективі.

У ході реалізації мети дослідження розв’язувались такі завдання:

• вивчити психологічну літературу з проблеми, що вивчається;

• розглянути поняття та види здібностей;

• дослідити особливості розвитку та прояву організаторських здібностей у школярів;

• провести експериментальне дослідження прояву організаторських здібностей у дітей молодшого шкільного віку та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. Відповідно до поставленої мети та завдань, у роботі використано сукупність як загальних, так і спеціальних методів і прийомів наукового пізнання, застосування яких дозволило всебічно проаналізувати об’єкт дослідження, а саме: літературний, порівняльний, методи аналізу, синтезу та узагальнення, спостереження, методи психологічної діагностики та математичної обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

Закрити

Прояв організаторських здібностей у школярів молодшого шкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.