Педагогічне керівництво процесом відродження традицій народної педагогіки у позакласній роботі

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. СИСТЕМА ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ 5 

1.1 Поняття процесу виховання засобами народної педагогіки 5

1.2. Традиції народної педагогіки 7

1.3. Виховні можливості народної педагогіки 13

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 22

2.1. Визначення рівня ціннісного ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу 22

2.2. Організаційно-педагогічні основи використання засобів народознавства в позанавчальному виховному процесі 27

2.3. Аналіз результатів експерименту 32

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Відродження України, становлення нової школи актуалізує проблему формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи. На сьогоднішній день ця проблема набула неабиякої значущості в системі національного виховання. Після тривалого періоду ігнорування і заборони національна система виховання стає на шлях відродження, науково-педагогічного осмислення і обґрунтування.

Система виховання підростаючого покоління засобами народної педагогіки – це створена упродовж віків самим народом система поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації особистості.

Головною метою виховання на сучасному етапі є «набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у підростаючого покоління незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури».

Правильно організований процес виховання засобами народної педагогіки формує повноцінну цілісну особистість, індивідуальність, яка високо цінує свою громадянську, національну і особистісну гідність, совість і честь. Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що в молодшому шкільному віці найдоцільніше прищеплювати дітям любов і повагу до рідного народу, рідної землі, до традицій і звичаїв свого народу саме через систему засобів народної педагогіки.

Питаннями впровадження засобів народознавства у виховний процес займалися так науковці, як С. Гончаренко, О. Вишневський, В. Кузь,. Лебідь, О. Масляницька, Ю. Мальований, А. Погрібний, Ю. Руденко, М. Стельмахович, Б. Ступарик,. Сявавко та інш. Серед авторів розробок уроків, факультативних занять, сценаріїв позакласних заходів на основі народної педагогіки Т. Бурська, В. Каюков, Г. Панченко,. Сарапулова, Н. Сесь, С. Стефанюк та ін.

Об’єктом курсової роботи є виховний процес в початковій школі.

Предмет дослідження - використання засобів народної педагогіки у вихованні дітей молодшого шкільного віку.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методику керівництва процесом відродження традицій народної педагогіки у позакласній роботі.

У відповідності до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:

проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

охарактеризувати основні елементи української народної педагогіки;

визначити сутність, мету та значення процесу виховання молодших школярів засобами народної педагогіки;

проаналізувати ставлення учнів до здобутків рідного народу;

розробити методичні рекомендації по вдосконаленню процесу виховання молодших школярів засобами народної педагогіки.

Для досягнення поставленої мети та розв’язання завдань використано комплекс методів наукового дослідження:теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, класифікація та узагальнення інформації);емпіричні (опитування, аналіз продуктів творчої діяльності учнів, педагогічний експеримент, методи математичної статистики).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Педагогічне керівництво процесом відродження традицій народної педагогіки у позакласній роботі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.