Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 60

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ САМООЦІНКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 5

1.1. Роль і місце самооцінки у структурі самосвідомості. Види самооцінки 5

1.2. Формування самооцінки учнів молодшого шкільного віку 14

1.3. Вплив соціальних факторів на самооцінку учнів 19

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМООЦІНКИ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ 25

2.1. Організація, процедура та методи дослідження 25

2.2. Аналіз результатів дослідження 31

2.3. Корекційна програма формування адекватної самооцінки молодших школярів 40

ВИСНОВКИ 55

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 57

ДОДАТКИ 59

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Молодший шкільний вік - особливий період в житті дитини. Його ще називають вершиною дитинства. З приходом дитини до школи відбувається перебудова всієї системи відносин дитини до дійсності. Дитина зберігає багато дитячих якостей - легковажність, безпосередність, погляд на дорослого «знизу вверх». Але у цей період в дитини з’являється інша логіка мислення. Навчання для неї - значуща діяльність. В школі вона здобуває не лише знання і вміння, але й певний соціальний статус. Змінюються інтереси, цінності, життєвий устрій дитини.

Дитина відкриває для себе нові соціальні позиції - позиції школяра, пов’язаної з виконанням високо оцінюваної дорослими навчальної роботи. Народжується соціальне «Я» дитини. З’являється нова сфера відносин - «дитина-вчитель», яка починає впливати на відносини дитини з батьками та товаришами. Навчальна успішність стає чи не головним критерієм оцінювання особистості школяра. Разом з оцінкою вчителя та батьківським ставленням, навчальна успішність є вагомим чинником формування самооцінки школяра та його соціального статусу.

Серед особистісних утворень, що обумовлюють поведінкові та індивідуально-психологічні особливості людини, її взаємини з оточуючими ключове значення належить самооцінці. Формуючись в процесі всієї життєдіяльності особистості, самооцінка, у свою чергу, виконує важливу функцію в її розвитку, виступає регулятором різних видів діяльності та поведінки людини. Від самооцінки дитини залежить характер спілкування, відносини з іншими людьми, успішність його діяльності, подальший розвиток особистості. Однак, незважаючи на значну кількість досліджень самооцінки, сучасна психологія скоріше свідчить про складність будови і детермінації цього утворення, ніж про достатність накопичених знань.

Саме тому проблема виникнення і розвитку самооцінки є однією з центральних проблем становлення особистості молодшого школяра.

Проблемі становлення самооцінки присвячувало свої праці багато вітчизняних і зарубіжних психологів (Г. Андрущенко, Л. Божович, П. Чамата, І. Чеснокова, Т. Полозова, Я. Коломінський, І. Кон та ін.). Більшість авторів схиляються до думки, що самооцінка це розуміння людиною своїх якостей, властивостей. В психологічних дослідженнях Б.Г. Ананьєва, Л.І. Божович, Г.І. Ліпкіної, Г.А. Цукерман самооцінка розглядається як важливе особистісне утворення, яке приймає безпосередню участь у регуляції людиною своєї поведінки і діяльності.

Об’єкт дослідження - розвиток самооцінки в молодшому шкільному віці.

Предмет дослідження - процес формування самооцінки в молодших школярів.

Мета роботи - теоретично обкутувати та експериментально перевірити особливості формування самооцінки в учнів молодших класів.

Реалізація даної мети можлива за умови розв’язання таких завдань:

- визначити роль і місце та види самооцінки у структурі самосвідомості;

- розглянути особливості формування самооцінки в учнів молодшого шкільного віку;

- дослідити вплив соціальних факторів на самооцінку учнів;

- провести експериментальне дослідження особливостей формування самооцінки учнів молодших класів та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел; спостереження, бесіда; для отримання емпіричних даних були використані шкальні самооцінні техніки, опитувальник рівня самокритичності, методика дослідження шкільної тривожності Філіпса; для обробки результатів дослідження застосовувалась статистична обробка даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Особливості становлення самооцінки у дітей молодшого шкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.