Особливості навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах „нового” типу

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛ НОВОГО ТИПУ 6

1.1. Становлення та розвиток нових типів навчальних закладів: історико-педагогічний аспект 6

1.2. Загальна характеристика діяльності закладів нового типу 12

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ 18

2.1. Структура та організація навчально-виховного процесу в гімназії 18

2.2. Організація та діяльність ліцею 24

2.3. Організація методичної роботи в школах нового типу 30

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

ДОДАТКИ 38

ВСТУП

Актуальність теми. Розбудова суверенної української держави вимагає науково-обґрунтованих підходів до визначення основних засад діяльності освітніх закладів. Становлення національної системи освіти, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір, супроводжується якісними змінами у педагогічній теорії та практиці. Оновлення освітньої парадигми вимагає нових підходів до організації навчально-виховного процесу, гуманістично орієнтованої поведінки його учасників, зрештою, іншого педагогічного менталітету.

Реформи сучасної системи освіти в Україні спрямовані на те, щоб створити всі необхідні умови для розвитку здібностей, творчих обдарувань підростаючого покоління, його духовної, загальної та інтелектуальної культури. Наше сьогодення викликало до життя появу різноманітних типів загальноосвітніх закладів, які сприяють збереженню та розвитку інтелектуального потенціалу держави, формуванню висококультурної, духовно піднесеної і творчої особистості, здатної до самоврядування, самостійного прийняття рішень, вибору смислу життя. Специфічною рисою діяльності цих закладів є інноваційна спрямованість. Саме інновації у їх творчій неповторності визначають оригінальність таких типів навчальних закладів, як ліцей, гімназія, колегіум.

Невирішеною раніше частиною проблеми можна вважати конкретизацію різних аспектів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів нового типу, в основу якої покладена гуманістична концепція про людину як найвищу цінність. Це, в свою чергу, створює основу для побудови педагогічних систем, де гуманізм обстоюється як принцип розбудови особистісно орієнтованої гуманної педагогіки.

У даний час активно вивчаються загальні педагогічні та психологічні проблеми становлення навчальних закладів нового типу (В. Алфімов, Л. Бартіш, С. Гончаренко, Д. Дейкун, В. Моляко, Г. Науменко, В. Паламарчук, Н. Ткачова, Б. Чижевський А. Шапіро, П. Шемет, та ін). Нині найґрунтовніше проаналізовані особливості формування змісту освіти у нових типах навчальних закладів (Л. Голік, Ю. Мальований, Л. Момот, І. Підкова, В. Шевченко та ін.); особливостей та досвіду забезпечення змісту освіти в ліцеях та гімназіях (В. Баталов, Я. Бродський, М. Дресман, В. Козлов, Л. Коробко, С. Романовський та ін.); диференціація пізнавальної діяльності дітей (В. Гусєв, О. Корсаков, Ю. Подкопаєв та ін.).

Мета роботи - теоретично обґрунтувати основи організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах „нового” типу.

Мета курсової роботи зумовлює вирішення таких задач:

1. Здійснити аналіз наукової літератури з означеної проблеми;

2. Дослідити історико-педагогічні аспекти становлення та розвитку нових типів навчальних закладів;

3. Розглянути особливості організації навчально-виховного процесу в закладах нового типу, зокрема у гімназії та ліцеї;

4. Розглянути специфіку організації методичної роботи в школах нового типу.

Об’єкт дослідження – заклади „нового” типу.

Предмет дослідження – організація навчально-виховного процесу в закладах нового типу.

Для дослідження даної проблеми, нами використовувався комплекс методів науково-педагогічного дослідженнявивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження, аналіз, синтез, узагальнення, класифікація та систематизація теоретичних даних.

Теоретичне значення дослідження полягає в розробці дидактичних засад навчально-виховного процесу в закладах нового типу, його змістових, технологічних та організаційних компонентів, а також розробці методологічних засад діяльності гімназії та ліцею.

Практичне значення. Запропоновані підходи дозволяють керівникам навчальних закладів нового типу створити необхідні умови для практичної реалізації основних напрямків і модернізації навчально-виховного процесу, впровадження системного підходу до керівництва педагогічним колективом в умовах реформи школи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Особливості навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах „нового” типу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.