Організаційно-педагогічні умови розвитку і формування особистості засобами мистецтва

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ І. Теоретичні основи розвитку і виховання особистості засобами мистецтва 5

1.1 Формування духовної особистості – головна мета мистецького навчання і виховання 5

1.2 Вплив засобів мистецтва на формування і розвиток особистості 10

Розділ ІІ. Організаційно-педагогічні умови розвитку і формування особистості засобами мистецтва 14

2.1 Система організаційних форм та методів розвитку і формування особистості засобами мистецтва 14

2.2 Організаційно-педагогічні умови організації мистецьких занять як засобу формування особистості 18

Висновки 30

Список використаних джерел 32

Вступ

Актуальність теми. Проблема реалізації виховного, розвивального впливу мистецтва на становлення особистості є однією з фундаментальних в теорії і практиці педагогіки. Формування духовного світу людини, закономірності гармонізації її життя, забезпечення природного входження до соціального середовища складають нині особливо важливий предмет наукових пошуків.

Аналіз наукового доробку (К. Абульханова-Славська, І. Бех, В. Роменець та ін.) дає підстави для окреслення таких позицій, як визнання особистос­ті суб'єктом діяльності, підкреслення ролі само­розвитку в становленні особистості, активізаціяіндивідуально-стильового способу її життєдіяль­ності. Сучасними вченими (І. Зязюн, О. Семашко та ін.) також плідно досліджуються проблеми виз­начення сутності мистецтва як форми відтворення дійсності, духовного світу людини та її самовира­ження; виявлення жанрових різновидів функціону­вання мистецтва в суспільстві; з'ясування ставлення різних прошарків населення, різних його вікових груп до мистецтва. Культурологічні засади роз­витку духовності, проблема актуалізації художньо­го досвіду як чинника становлення особистості знайшла ґрунтовне відображення у дослідженнях Жорнової О. І., А. Могильного, О. Шевнюк. Разом з тим питання розвивального потенціалу мистецької діяльності, специфіки та педагогічних умов його реалізації в сучасних умовах функціонування мис­тецької освіти вивчено недостатньо.

Важливими і актуальними питаннями сучасної теорії і практики викладання мистецьких дисцип­лін виступають такі, як дослідження можливостей мистецької діяльності в цілеспрямованому роз­витку особистості, визначення умов мистецько-педагогічної підтримки цього процесу та висвіт­лення напрямів розробки технологічних підходів його здійснення.

Об’єкт нашого дослідження – розвиток і формування особистості.

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови розвитку і формування особистості засобами мистецтва.

Мета дослідження – визначити вплив засобів мистецтва на формування і розвиток особистості, виявити організаційно-педагогічні умови розвитку і формування особистості засобами мистецтва.

Завдання:

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної та мистецької літератури з досліджуваної проблеми.

2. Дослідити вплив засобів мистецтва на формування і розвиток особистості.

3. Розробити та апробувати систему організаційних форм та методів розвитку і формування особистості засобами мистецтва, проаналізувати їх ефективність.

4. Виявити організаційно-педагогічні умови розвитку і формування особистості засобами мистецтва.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Організаційно-педагогічні умови розвитку і формування особистості засобами мистецтва

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.