Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗНАЧЕННЯ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ МУЗИКИ 5

1.1. Наочність як один із основних принципів навчання 5

1.2. Загальнодидактичні методи навчання на уроках музики 9

1.3. Застосування наочних методів на уроках музики 13

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ МУЗИКИ В МОЛОДШИХ КЛАСАХ 18

2.1. Використання опорних схем на уроках музики 18

2.2. Методики роботи з музично-дидактичними іграми 21

2.3. Методика використання мультимедійних засобів на уроках музичного мистецтва 25

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

ДОДАТКИ 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. Засвоєння знань – цілісний процес. Всі його компоненти пов’язані між собою, і нехтування чи недооцінка одного з них негативно відображається на кінцевому результаті – на якості засвоєння знань учнями. Засвоєння навчальної інформації починається з її сприйняття. Саме в цьому велику роль відіграють засоби наочності.

При безпосередньому впливі наочного матеріалу на органи чуттів у свідомості дитини виникає образ сприйняття. В його створенні беруть участь не тільки відчуття, але й пам’ять, мислення, досвід. Учень не просто споглядає, а активно діє.

Наочний матеріал є незамінним засобом збагачення учнів новими уявленнями і вдосконалення вже наявних в них уявлень. Засоби наочності, які використовуються з цією метою, повинні відображати дійсність як можна повніше, у всьому багатстві її проявів. Особливо виразно повинні бути показані ті елементи об’єкта, які є для нього суттєвими і на які необхідно звернути увагу учнів.

К. Ушинський запропонував декілька способів та прийомів роботи з наочними посібниками для активізації розумової діяльності учнів та формування у них чуттєвого образу. Саме чуттєвий образ предмету навчання, сформований на основі наочного посібника є, на думку педагога, найголовнішим в навчанні, а не сам наочний посібник. Вчений розумів, що наочне навчання сприяє правильному переходу думки учня від конкретного об’єкту до абстрактного. Наочність, на думку К.Ушинського, збагачує коло уявлень учня про реальний світ, робить навчання більш доступним, конкретним та цікавим, розвиває спостережливість та мислення.

Проблемі використання принципу наочності приділяли значну увагу педагоги: В. Болтянський, А. Брушлинський, Я. Коменський, А. Леонтьев, Г. Песталоцці, Ж. Руссо, К. Ушинський, Л. Фрідман, І. Осмоловська та ін. В їх працях розглядалась роль та значення наочності в утворенні, формуванні понять та продуктивній навчальній діяльності учнів.

Об’єкт дослідження - наочні засоби навчання на уроках музичного мистецтва.

Предметом дослідження є процес застосування наочного методу навчання на уроках музичного мистецтва.

Мета курсової роботи - теоретично охарактеризувати процес формування позитивних мотивів навчання на уроках музичного мистецтва засобами наочності, розробити шляхи удосконалення цього процесу.

Завдання, які ми поставили перед собою і вирішували в процесі виконання курсової роботи:

- ознайомитися з педагогічною та методичною літературою з теми дослідження;

- з’ясувати, яке місце займають наочні посібники у структурі уроку музики;

- обґрунтувати систему методів та прийомів використання наочності в навчальному процесі уроків музичного мистецтва.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної літератури, узагальнення, систематизація, класифікація; емпіричні: бесіда, тестування, спостереження.

Структура роботи. Курсова робота складається зівступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Наочний метод на уроках музичного мистецтва в початковій школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.