Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 5

1.1. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології 5

1.2. Теоретичні засади навчально-дослідницької діяльності учнів на уроках біології7

1.3. Роль уроків біології у формуванні дослідницьких умінь учнів на уроках біології 16

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 23

2.1. Визначення та оцінка рівня розвитку пізнавальної діяльності учнів на уроках біології 23

2.2. Методика організації дослідницької роботи учнів у процесі вивчення біології 27

2.3. Аналіз результатів дослідження 40

ВИСНОВКИ 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46

ДОДАТКИ 48

ВСТУП

Актуальність дослідження. Потреби сьогодення визначають необхідність створення життєздатної системи освіти, її демократизації та гуманізації, що, у свою чергу, має на меті забезпечення для кожного громадянина можливостей постійного духовно-творчого самовдосконалення, задоволення інтелектуальних та культурних потреб. Нині сучасна школа живе і розвивається в динамічно змінюваному світі, який висуває вимоги до неї.

Сучасне українське суспільство потребує фахівців, які володіють дослідницькими уміннями в розв’язанні практичних завдань. Концепція модернізації освіти акцентує увагу педагогів на підготовці молодих громадян, які швидко виявляють проблеми, знаходять способи їх вирішення, самостійно здійснюють відповідальний вибір, прогнозують можливі наслідки, вирізняються мобільністю, конструктивністю, відповідальністю. На формування таких якостей особистості спрямована дослідницька діяльність.

Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності учня. Формування науково-дослідницьких умінь у школярів – процес складний і довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по собі. А тому завдання вчителя-керівника – поступово і методично формувати дослідницькі навички, здійснюючи постійний контроль за виконанням учнями науково-дослідницьких робіт; аналізувати і виправляти помилки; визначати найкращі, найефективніші шляхи виконання роботи, розділити її на певні складові та розділи, навчаючи учнів поєднувати дослідницьку діяльність з науковою, а також з'ясовувати можливості подальшого застосування результатів роботи.

Учні, виконуючи дослідницьку роботу з біології або інших природничих наук, удосконалюють свої знання, розвивають уміння, пов’язані з науковим пошуком, навчаються оцінювати екологічну ситуацію в реальних умовах. Така дослідницька діяльність сприяє визначенню сфери наукових інтересів, розкриттю здібностей учнів у процесі активного пізнання.

Дослідна діяльність учнів стала об'єктом вивчення вітчиз­няних і зарубіжних учених - В. Алфімова, О. Губенка, Л.Ковбасенко, О. Микитка, В. Моляко, І. Нінікітіної, В. Паламарчук, О.Савенкова, Л.Сологуба, Ю. Тамберга та інших. Згадані автори аналізують науково-дослідні вміння особистості, моделюють педагогічні умови їх формування, модернізують традиційні форми й методи дослідної роботи, пропонують власні навчальні програми дослідної діяльності.

Об’єкт дослідження – дослідницька робота в шкільному курсі біології.

Предмет дослідження – можливість використання дослідницької роботи в процесі навчання біології.

Метою роботи є теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості методики організації дослідницької роботи учнів у процесі вивчення біології.

Реалізація даної мети можлива за умови розв’язання таких завдань:

- розкрити особливості активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології;

- визначити засади навчально-дослідницької діяльності учнів на уроках біології;

- дослідити роль уроків біології у розвитку в учнів навичок науково-дослідницької діяльності

- провести експериментальне дослідження ефективності застосування дослідницької діяльності учнів на уроках біології та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел; спостереження, бесіда; для отримання емпіричних даних були використані тестові методики; для обробки результатів дослідження застосовувалась статистична обробка даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Методика організації дослідницької роботи учнів в процесі вивчення біології

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.