Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 55

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи становлення психологічної готовності дитини дошкільника до навчання у школі 7

1.1. Сучасні підходи до проблеми психологічної готовності дітей до школи 7

1.2. Поняття психологічної готовності до шкільного навчання 12

1.3. Структура готовності до навчання у школі дітей дошкільного віку 16

1.4 Аналіз методів діагностики психологічної готовності до школи 18

Розділ 2. Експериментальне дослідження психологічної готовності дітей до школи 23

2.1 Організація експериментального дослідження 23

2.2 Опис і результати діагностичних методик 25

2.3 Аналіз результатів дослідження 40

Висновок 43

Література 45

Додатки 49

Додаток 1. Програма психологічної корекції психологічної готовності дитини до школи 49

ВСТУП

Актуальність дослідження. Підготовка дітей до школи є однією з проблем, інтерес до яких з боку дослідників різних країн не вичерпується. Постійне вдосконалення системи шкільної освіти, нові дані про потенційні можливості розвитку дитини в дошкільні роки, поглиблення розуміння самоцінності дошкільного дитинства і його значущості для всього подальшого розвитку особистості, соціально-культурні процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, - все це робить саме безпосередній вплив на усвідомлення сутності феномену «готовність до школи» та підходи до його подальшого вивчення.

Готовність дитини до сучасної шкільної освіти виступає як сукупний результат системи виховання, спрямованої на повноцінний особистісний розвиток кожного дошкільника. Вираженням готовності до школи є ряд новоутворень розвитку, які починають «заявляти» про себе в кінці дошкільного дитинства і виявляються в якісно нових рисах і можливості діяльності, поведінки, ставлення дитини до соціального і предметного світу. Саме в готовності до школи отримують своє втілення важливі новоутворення і досягнення розвитку, що створюють дитині сприятливий старт для початку навчальної діяльності та входження в ситуацію шкільного способу життя.
Становлення готовності до школи обумовлено, перш за все, формуванням дитини як суб'єкта доступних видів дитячої діяльності гри, пізнання, спілкування, предметно-трудової, художньої діяльності. Повноцінна готовність дитини навчання в школі виступає, з одного боку, як своєрідний показник досягнень його особистісного розвитку в дошкільний період, а з іншого - як базовий рівень для освоєння шкільної програми і як показник готовності до прийняття позиції суб'єкта навчальної діяльності (Т. І. Бабаєва , Л. І. Божович, Л. А. Венгер, Л. С. Виготський, Є. Є. Кравцова та ін.)
У нашій країні вивчення цієї проблеми має довгу історію. Починаючи з двадцятих років нашого століття, вона ставала предметом, як спеціального навчання, так і попутного розгляду в ході дослідження суміжних питань. Можна з повною підставою сказати, що більшість найбільших дослідників у галузі вітчизняної дитячої психології та дошкільної педагогіки, так чи інакше, торкалися проблеми готовності до шкільного навчання, що обумовлено органічною зв'язком даного феномена з загальним ходом фізіологічного, психологічного, соціально-особистісного розвитку дитини дошкільного віку та її індивідуальних особливостей. Цій проблемі присвячено безліч досліджень і монографій (Л. І. Божович, Л. А. Венгер, Г. М. Гуткіна, І. В. Дубровіна, Є. Є. Кравцова, А. А. Люблінська, В. С. Мухіна, М. М. Подд 'яков, К. М. Поліванова, Є. О. Смирнова та ін.)

Водночас інтерес до даної проблеми не згасає, відбувається все більш глибока її розробка.

Мета курсової роботи: дослідження психологічної готовності дітей дошкільнят до навчання в школі.

Об'єкт дослідження: психологічна готовність дітей до навчання в школі.

Предмет дослідження: внутрішня позиція школяра як один з критеріїв психологічної готовності дитини до школи

Гіпотеза дослідження: ми припускаємо, що готовність дітей дошкільного віку до навчання у школі обумовлена сформованістю внутрішніх позицій школяра

У процесі написання курсової роботи вирішувались наступні завдання:

1. Теоретичний аналіз літературних джерел за темою дослідження.

2. Уточнення понятійно-термінологічного апарату (психологічна готовність дошкільнят до школи, внутрішня позиція школяра).

3. Створення, обгрунтування і апробація психодіагностичного комплексу, спрямованого на обстеження внутрішньої позиції школяра.

4. Проведення обстеження з метою вивчення внутрішньої позиції школяра.

5. Створення обгрунтування та проведення корекційної програми.

6. Визначення ефективності корекційної програми.

Методологічні та теоретичні основи роботи склали: принцип єдності свідомості і діяльності, принцип системності, принцип детермінізму і активності свідомості особистості.

Концептуальну основу дослідження склали: вікова періодизація Д.Б. Ельконіна, теорія про шкільної зрілості А. Анастазі, концепція про готовність до навчання у школі Л.І. Божович.

Методи дослідження: аналіз літератури з теми дослідження; діагностичні, експеримент (констатуючий, формуючий); аналіз результатів діяльності, вивчення та узагальнення досвіду роботи педагогів.

База дослідження: Турійський ДНЗ №2 «Сонечко» Волинської області

Наукова новизна роботи: дослідження соціально-психологічного компонента психологічної готовності дитини до школи визначило особливості впливу колективу, яке проявляється у вміння підкорятися інтересам і звичаям дитячої групи, прагнення бути впевненим і активним у групі і формування самооцінки та самоконтролю.

Теоретична значущість дослідження:

- Узагальнено концепції про психологічну готовність до школи;

- У дослідженні послідовно застосовано системний підхід, що дозволив виявити особливості дітей дошкільного віку в контекст поняття «психологічна готовність до школи».

Практична значимість роботи:

- Результати, отримані в курсовій роботі, можуть бути використані вихователями, дитячими психологами, і всіма цікавляться даною проблемою

- Апробована корекційна програма, що дозволяє професійно і системно підійти до проблеми готовності до школи, яка може бути рекомендована педагогам психологам

Положення виносяться на захист:

1. На формування психологічної готовності до школи впливає сформованість внутрішньої позиції школяра.

2. Основними показниками психологічної готовності дітей дошкільного віку є сформованість внутрішньої позиції школяра

3. Несформованість психологічної готовності до школи виявляється, в низькому рівні мотивації до освоєння виховно-педагогічного процесу, висунутій дошкільнику в ДОП.

Структура роботи: курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку літератури, що складається з 41 найменування, додатків. 

Закрити

Виховання у дітей інтелектуальної готовності до шкільного навчання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.