Зміст

Вступ

Розділ 1. Роль педагогіки у соціальній роботі. Соціально-педагогічні методи соціальної роботи

1.1. Провідні категорії соціальної педагогіки

Розділ 2. Призначення, сфери діяльності та функції соціального педагога

2.1. Призначення соціальних педагогів

2.2. Кодекс етики соціального педагога

2.3. Поведінка та образ соціального педагога

2.4. Функції діяльності соціального педагога 

2.5. Знання, уміння та навички соціального педагога

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Соціальна педагогіка — галузь загальної педагогіки, наука про закономірності та механізми становлення і розвитку особистості в процесі здобуття освіти та виховання у різних соціальних інститутах, а також соціально орієнтована діяльність освітніх, наукових, культурних та інших закладів, установ і соціальних служб, які сприяють формуванню соціальної активності дітей ти молоді в процесі вирішення суспільних, політичних, економічних та інших проблем суспільства.

Метою та завданням нашої курсової роботи є вивчення ролі соціальної педагогіки у соціальній роботі.

Предметом дослідження у курсовій роботі є соціальна педагогіка. Вона має давні традиції. У наш час вона набуває все більшої значущості як в системі педагогічних дисциплін, так і в соціальній роботі. Сучасні публікації рясніють термінами "соціальна педагогіка", "соціальне виховання", "соціальна робота з молоддю", що свідчить, як зазначає відомий німецький педагог Герман Рьорс, про настання соціально-педагогічної ери. Так, в Німеччині близько половини соціальних працівників мають кваліфікацію соціального педагога. Випускники навчальних закладів одержують диплом із спеціальності "соціальний педагог/соціальний працівник". У Франції та Італії переважна частина спеціалістів, які працюють у соціальній сфері, отримують кваліфікацію "аніматор" (з фр. означає надихати, спонукати до якої-небудь діяльності) і "педагог". У Швеції в підліткових клубах працюють штатні педагоги. В Данії поряд із підготовкою соціальних працівників ведеться професійна підготовка соціальних педагогів. Що стосується англомовних країн, то в англійській мові термін освіта, виховання протягом багатьох років асоціювався лише із шкільною та позашкільною освітою. Однак в останні роки спостерігаються деякі зміни у поглядах на цей термін, його межі, чому сприяло поширення ідей щодо "педагогіки поневолених". Деякі автори пов'язують педагогіку, а також соціальну педагогіку тільки з дитинством. Як альтернатива з'явився термін андрагогіка, яким позначається та сфера педагогіки, яка має відношення до дорослої людини і розглядає проблеми освіти і виховання людини протягом усього життя. Зіставляючи педагогіку з соціальною роботою, зарубіжні дослідники зазначають, що соціальна робота складається з соціального контролю, соціального захисту та інших елементів, які використовуються в залежності від потреб клієнтів та інших обставин і так само, як і педагогіка, має справу інколи з непокірним об'єктом виховання, а інколи з поступливою людиною. Однак головне її завдання полягає у сприянні розкриттю того позитивного потенціалу, який є в кожній людині. Незважаючи на деяку зовнішню відмінність педагогіки і соціальної педагогіки, вони тісно взаємопов'язані.

Педагогічнадіяльністьзавждибулаоднієюзнайактуальнішихзасвоєюзначущістюсферсоціальноїроботи. Сучасні педагогічні ідеї мають відношення не тільки до системи шкільної або позашкільної освіти і виховання, а й до практики соціальною обслуговування. Педагогічна підготовка виступає в усьому процесі навчання соціальних працівників обов'язковою складовою частиною.

Основу джерельної бази для написання курсової роботи становили напрацювання таких авторів: І. Д Звєрєвої, Бурлачука Л. Ф., Савченко Е. П., Бабкіна Н.І., Д.Семенова.

Дана курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновку та використаної літератури. У першому розділі ми досліджуємо роль педагогіки у соціальній роботі та соціально-педагогічні методи соціальної роботи. У другому розділі визначаємо призначення, сфери діяльності та функції соціального педагога.


Розділ 1. Роль педагогіки у соціальній роботі. Соціально-педагогічні методи соціальної роботи

Для соціальної роботи в нашій країні (з моменту її зародження і до нинішнього часу) характерна домінуюча роль соціальної педагогіки та соціального виховання. При цьому важливо пояснити, що поняття "соціальна педагогіка" не є тотожним поняттю "шкільна соціальна ро6ота". Соціальна педагогіка, соціально-педагогічна служба (педагогіка відносин у соціумі) розглядається як базова інтегративна основа в системі служб соціальної допомоги населенню, яка дає змогу своєчасно діагностувати, виявляти і педагогічно доцільно впливати на відносини в соціумі, на розвиток різноманітних ініціатив, формування ціннісних орієнтацій особистості, її ставленню до себе, свого фізичного і морального здоров'я, до оточуючого середовища. Провідною функцією соціальної педагогіки є функція інтегративна. Вона покликана забезпечити інтеграцію наукових знань про виховання людини як соціальної істоти, розвинути духовні взаємини особистості та суспільства. Сферу соціально-педагогічних досліджень становить науково-практичний аналіз виховного потенціалу суспільства, напрями його актуалізації, визначення різних форм інтеграції суспільно-виховних зусиль, спрямованих на формування творчої особистості.

Реальні можливості виховного потенціалу суспільства соціальна педагогіка розглядає у зв'язку із системою діючих соціальних. факторів, Серед них першорядне значення мають сім'я, сусідство, навчальний і трудовий колектив, друзі, неформальні групи, засоби масової .інформації, а також мистецтво, політика, економіка; екологія, їх урахування, а також забезпечення педагогічно доцільної організації відношень у взаємодії індивіда з середовищем і є головним завданням соціального педагога. Через взаємини школи і сім'ї здійснюється взаємозв'язок із позашкільним середовищем. У зв'язку з цим школа повинна стати відкритою соціально-педагогічною системою, через яку здійснюється формування творчої спрямованості людської діяльності.

Виникнення соціальної педагогіки як нового напряму педагогічних знань є результатом посилення соціальної функції загальної педагогіки. Об'єктивні умови цього процесу містяться в особливостях розвиткусуспільства й необхідності вирішення тих актуальних завдань, що постали на даному етапі.

Усі ці фактори різною мірою впливають на кожну конкретну людину. Динаміка їх розвитку і впливу залежить від рівня розвитку суспільства, НТР, індивідуальних якостей особистості.

Провідні завдання соціальної педагогіки:

 • вивчення дії об'єктивних і суб'єктивних факторів соціального середовища, характеру їх впливу на формування особистості;
 • дослідження закономірностей та перспектив соціально-педагогічної взаємодії особистості та середовища;
 • розробка механізмів регулювання й корекції відносин особистості та суспільства.
 • Вирішення цих завдань здійснюється соціальною педагогікою у межах сучасного відрізку часу, стосовно конкретної держави, з урахуванням найближчих перспектив її розвитку. Практичний зміст вказаних вище завдань реалізується у соціальній діяльності суспільства і полягає у:
  • визначенні шляхів створення оптимального режиму навчально-виховного процесу в навчальних закладах в умовах мікросередовища;
  • створенні педагогічних технологій інтеграції виховних зусиль суспільства ("педагогіки середовища", за визначенням С. Т. Шацького);

 • дослідженні факторів, що впливають на відхилення у поведінці неповнолітніх;
  • вивченні впливу соціального середовища на формування рівня соціальної зрілості особистості та готовності випускників шкіл, ПТУ, технікумів, коледжів тощо до виконання необхідних суспільству соціальних функцій і ролей; підтримка та соціальна реабілітація дітей, які живуть у несприятливих соціальних умовах.
 • Важливим аспектом соціальної педагогіки виступає керування обставинами, які прямо або опосередковано діють на вихованців, організація цих обставин в оптимальну систему, що забезпечує суспільству необхідний виховний ефект.

  Характеристика роботи

  Курсова

  Кількість сторінок: 39

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Роль соціальної педагогіки у соціальній роботі

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.