Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 54

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 5

1.1. Проблема готовності дитини до шкільного навчання у психолого-педагогічній літературі 5

1.2. Інтелектуальна готовність дошкільників до шкільного навчання 12

1.3. Особливості та умови формування готовності дітей до навчання у школі 18

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 27

2.1. Визначення рівня готовності до навчання у дітей старшого дошкільного віку 27

2.2. Основні методи формування інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання 31

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 39

ВИСНОВКИ 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45

ДОДАТКИ 47

ВСТУП

Актуальність теми дослідження.Момент вступу дитини до школи є підсумком її дошкільного дитинства, який докорінно змінює соціальну ситуацію розвитку. Однак, аби початок шкільного навчання став стартом нового етапу розвитку, дитина повинна бути готова до нових форм діяльності та спілкування, співробітництва із дорослими та однолітками, в іншому випадку дошкільна лінія розвитку загальмовується, а шкільна не може повноцінно розгорнутися. Як свідчить практика, відсутність шкільної зрілості, готовності до систематичного шкільного навчання може призвести до зростання тривожності дітей, формування залежної самооцінки, до появи в них хронічної втомлюваності, загальної неуспішності, а також може стати причиною виникнення шкільних неврозів.

Підготовка дітей до школи була і залишається важливим педагогічним завданням ДНЗ. Особливого значення в умовах продовження модернізації української освіти набуває проблема наступності дошкільного та початкового навчання, основою якої є готовність дітей до навчання в школі. Проблема підготовки дитини до навчання в школі не нова, але, на сучасному етапі вона є особливо актуальною через підвищення вимог до засвоєння програми сучасної школи.

Дослідженням формування інтелектуальної готовності дітей до школи займалися такі вчені, як Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Ельконін, Л.І. Божович, Н. І. Гуткіна. Також проблему психологічної готовності дітей до навчання у школі вивчали такі вчені-педагоги як: М.Костікова, О.Запорожець, В.Давидов, Г.Кравцов, О.Кравцова, та багато інших. Саме вони підкреслювали можливість і необхідність психологічної готовності дітей до навчання.

Однак деякі аспекти цієї проблеми розглянуті недостатньо, тому темою нашої роботи є «Формування інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання».

Об’єкт дослідження: основі компоненти інтелектуальної готовності дітей дошкільного віку до шкільного навчання.

Предмет дослідження - процес формування інтелектуальної готовності дошкільників до навчання у школі.

Мета роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити проблему інтелектуальної готовності до навчання у школі дітей дошкільного віку.

Для реалізації мети дослідження було поставлено наступні завдання:

- проаналізувати стан досліджуваної проблеми в сучасній психолого-педагогічній та методичній літературі;

- визначити суть та особливості підготовки дітей дошкільного віку до навчання в школі;

- окреслити та проаналізувати складові інтелектуальної готовності старшого дошкільника до навчання у школі;

- провести експериментальне дослідження щодо готовності дитини дошкільного віку до навчання у школі.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у дослідженні завдань використовувалася сукупність методів. Загальнонаукові методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. Емпіричні методи: спостереження, тестування, методи кількісної та якісної обробки результатів дослідження.

Структура роботи. Курсова роботаскладається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрити

Формування інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.