Зміст

Досвід правовиховної роботи Майківського НВК

Завдання правового виховання

Основні напрямки правового виховання

План проведення Тижня правових знань

Тематика позакласних заходів для учнів 1-4 класів

Тематика позакласних заходів для учнів 5-7 класів

Тематика позакласних заходів для учнів 8-9 класів

Тематика лекцій на правову тему

Тематика батьківських зборів

Конспект уроку з правознавства у 9 класі

Конспект уроку з математики у 5 класі

Правова гра з учнями 5-6 класів

Тренінг «Мої права і права інших людей»

Бесіда зелементами вікторини «Жінка – одвічна загадка природ»

Батьківські збори. Тема: «Формування гендерної грамотності»

Практичні поради для вчителів і батьків. Врахування гендерного аспекту у навчально-виховному процесі. Матеріали батьківського всеобучу

Батьківські збори. Шкідливі звички дітей і запобігання їм в сім'ї (шкідливість тютюну)

Батьківський всеобуч. Правове виховання дитини

Стенд «Права та обов’язки громадян»

Фоторепортаж досвіду роботи з правового виховання

Література

Конспект уроку з правознавства у 9 класі

Тема. Право на освіту

Мета: ознайомити з основними по­ложеннями конституційного права громадян на освіту, нормативними документами, що врегульовують право на освіту, формувати право­вий понятійний апарат; розвивати уміння аналізувати нормативні до­кументи, знаходити шляхи вдоско­налення освіти, вчити створювати соціальні проекти, працювати в групі; розвивати соціальну, ко­мунікативну компетентності; вихо­вувати правову культуру, грома­дянську активність.

Очікування:

1. Розуміння змісту права на освіту.

2. Знання основних документів про освіту.

3. Аналіз шляхів вдосконалення загальної середньої освіти, ство­рення соціального проекту.

Тип уроку. Урок систематизації знань учнів

Обладнання: комп'ютер, Конституція Ук­раїни, витяги Законів України «Про освіту», «Про загальну середню ос­віту», дидактичний матеріал — карт­ки, роздавальний матеріал, ватма­ни, маркери.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація опорних понять

Бесіда вчителя за запитаннями

1) Яку тему ми зараз вивчаємо?

2) Які групи прав ви знаєте?

3) У чому полягає призначення со­ціально-економічних, культур­них прав у сучасному суспіль­стві?

4) Назвіть основні соціально-еко­номічні права. Яке найголовні­ше соціально-економічне пра­во, на вашу думку? (Право на працю)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Кожен із вас мріє про те, щоб мати у дорослому житті гар­ну роботу? А що ви вкладаєте в це поняття? (Високооплачувана, цікава, престижна, не важка...) Таку роботу отримати легко? Яка умова допоможе отримати таку роботу? (Гарна, якісна освіта)

— Отже, шлях до мрії лежить через її величність освіту. Якою буде у вас освіта, такі ви матимете можливості отримати цікаву, престижну, високооплачувану роботу. Згодні? Які асоціації у вас викликає слово «осві­та»? (Вчитель записує на дошці всі слова уч­нів: школа, ВНЗ, інститут, вчитель, оцінки, атестації, екзамени, каніку­ли, уроки, перерви, конкурси.)

— Ви — учасники освітнього проце­су, тож згодом здобудете загальну середню освіту. Ви вже багато знаєте про неї. А що б ви ще хотіли дізна­тися про освіту? Отже, сьогодні ми спробуємо ще більше дізнатися, чи забезпечені державою можливості реалізації права на освіту в Україні, пошукаємо шляхи вдосконалення освіти, спробуємо створити свій власний проект школи.

Працюємо за таким планом:

1. Конституційне закріплення пра­ва на освіту

2. Правовий статус навчальних за­кладів.

3. Права та обов'язки учнів.

4. Створення соціального проекту.

IV. Вивчення нової теми

(Використання комп’ютерної презентації.)

Учитель. В усі часи освіта була ве­ликим благом. У давніх мудреців античного світу був вислів «Alea mea mecum porto» (Все моє ношу з со­бою). Г. Сковорода говорив: «З усіх скарбів найкращий — знання, їх не можна ні вкрасти, ні загубити, ні знищити». Мудрий український на­род передав нам у спадщину цілу низку прислів'їв та приказок про освіту, знання. Які з них вам відомі? («Знання за плечима не носити...»). Які історичні факти вам відомі про освіту в Україні часів Київської Русі, козацтва, у складі Російської імпе­рії? (Князь Ярослав Мудрий відкривав школи, козаки виділяли кошти для будівництва шкіл, француз Г.Боплан писав, що в XVII cm. переважна біль­шість були освічені в Україні; нато­мість у Російській імперії тривала русифікація, закривалися школи, дів­чата не вчилися, бідні не мали змоги здобути освіту...)

У незалежній Україні право на осві­ту закріплено конституційно.

Ст. 53 — ознайомлення із основни­ми положеннями (Слайд 3).

Крім Конституції, норми в галузі освіти закріплюють Закони «Про освіту», «Про загальну середню ос­віту», «Про вищу освіту», дошкільну освіту та інші (Слайд 4). У них ви­значені основні принципи, на яких ґрунтується освіта.

Закони розкривають правовий ста­тус навчальних закладів. (Слайд 5)

Визначення нових понять — ліцен­зія, статут. (Знайдіть в юридичному словнику.)

У них закріплені такі форми освіти (Слайд 6).

Держава також визначає стандарти освіти — вимоги до змісту, рівня та обсягу освітньої підготовки, які є обов'язковими для всіх освітніх закладів. Закон «Про освіту» визна­чає права та обов'язки учнів — тоб­то правовий статус учня.

1) Чи знаєте ви свої права?

2) А обов'язки?

3) Який обов'язок, на вашу думку, найважливіший? (Оволодівати знаннями) (Слайди 7—8)

Серед прав учнів важливе місце посідає право на учнівське самовря­дування. Давно минули часи, коли піонерська та комсомольська ор­ганізації були обов'язковими і не мали альтернатив. Сьогодні кожна школа має своє обличчя, її учні самі обирають форму і зміст самовряду­вання.

1) Чи добре ви знаєте, як організо­вано самоврядування у вашій школі?

2) Хто з вас бере участь у роботі учнівського самоврядування?

Створення соціального проекту

Етап підготовки до проектної діяль­ності. Передпроектний аналіз

Учитель. Отже, ми ознайомились з основами правового регулювання права на освіту в Україні. Проте ми з вами є свідками процесу реформу­вання освіти, змін, які мають на меті підвищити якість освіти. Що ви про це знаєте? (12-бальна система оці­нювання, 12-річна освіта, нові пред­мети, нові програми, моніторинг, профільна старша школа). Вища ос­віта теж переживає часи реформи — переходить до європейської Бо­лонської системи. А якщо прохо­дять реформи, то є потреба у змінах, виникають проблеми. Ви мали до­машнє завдання провести бесіди з товаришами, однокласниками, знайомими і визначити, які пробле­ми є сьогодні в освіті, що ваші знайомі хотіли б змінити.

(Учні називають проблеми. Метод «Мозковий штурм»)

— А чи не хотілося б вам створити проект школи вашої мрії? (Пояснен­ня значення слова «проект» «кину­тий наперед»). Можливо, в майбут­ньому вам пощастить його реалізу­вати, в такій школі будуть вчитися ваші діти. Для створення проекту ми проведемо конкурс. Об'єднає­мося в 3 проектні групи (за ознакою професії).

Завдання. Кожна група повинна представити через 10 хвилин проект школи майбутнього. У проекті вам необхідно відобразити правовий статус нової школи і запропонувати конкретні норми Статуту, скласти архітектурний макет школи. Най­кращий проект отримає ліцензію — право на діяльність.

(Група отримує проектну докумен­тацію — проектну карту, витяги із Конституції України, Закону Украї­ни «Про освіту», ватман, маркери, пам'ятку-завдання.)

Вчитель нагадує правила роботи в групі.

Чого ви очікуєте від проекту? Якою б ви хотіли бачити школу своєї мрії?

Очікування озвучуються методом «Мікрофон».

Етап проектування

Робота в групах. Учні заповнюють проектну карту, готують макет шко­ли, пропозиції до Статуту школи. Презентація проектів. Учні презен­тують результати своєї роботи.

Етап аналізу

1) Який із проектів вам сподобався найбільше, чому? (Учні вислов­люють свої думки щодо представ­лених проектів.)

2) Чи справдилися ваші очікуван­ня від проекту?

3) Як би ви оцінили свою роботу над проектом і роботу товаришів по групі?

(Оцінювання та самооцінювання за оціночною карткою (див. табл. 1).)

Підбиття підсумків голосування за найкращий проект.

Нагородження найкращого проек­ту — видача ліцензії на діяльність.

VІ. Підсумки уроку

Що сподобалось вам на сьогодніш­ньому уроці? (Метод незакінченого речення — «Я цей урок запам'ятаю, тому що...»)

VII. Домашнє завдання

1. Вивчити матеріал підручника

2. Уявіть, що пройшло 10-15 років, як ви закінчили школу, набули професію і працюєте. Як вплинула освіта на вашу кар’єру і добробут?

Додатки до уроку

Пам'ятка до проекту

«Школа моєї мрії». Що зробити?

1. План проекту (за проектною картою).

2. Назва школи.

3. Тип школи (загальноосвітня, гімназія, ліцей, колегіум).

4. Форма власності.

5. Розробити правила до Статуту школи.

6. Архітектурний проект школи (малюнок, опис).

Слайди комп’ютерної презентації до проекту

Слайд № 1

З усіхскарбів найкращий — знання. Його не можна ні вкрасти, ні загу­бити, ні знищити. (Г. С. Сковорода)

Слайд № 2

Право на освіту

1. Конституційне закріплення права на освіту.

2. Правовий статус навчальних за­кладів.

3. Права та обов'язки учнів.

4. Школа моєї мрії.

Слайд № З

Конституція України, ст. 53

1. Обов'язковість середньої освіти.

2. Право на безплатну дошкільну, середню, вищу освіту.

3. Держава забезпечує розвиток освіти.

4. Право на пільги та стипендії уч­ням та студентам.

5. Право на вивчення рідної мови громадянам національних мен­шин.

Слайд №4

Закони України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про до­шкільну освіту», «Про шкільну осві­ту», «Про позашкільну освіту».

Принципи освіти:

1. Доступність для кожного.

2. Рівність умов.

3. Гуманізм, демократизм.

4. Науковість, світський характер.

5. Безперервність, наступність.

6. Різноманітність.

7. Зв'язок із національною та сві­товою культурою.

Слайд №5

Правовий статус навчальних за­кладів

1. ЗНЗ — юридична особа.

2. Ліцензія — право на діяльність.

3. Статут — основний документ закладу освіти.

4. Форма власності: приватні, ко­мунальні, державні.

5. Назва закладу.

6. Тип закладу (школа, ліцей, гім-, назія, технікум, інститут, ака­демія, університет)

Слайд № 6

Форми освіти

Див. схему 1.

Слайд № 7

Правила учнів

1. Навчання для здобуття певного освітнього рівня.

2. Вибір закладу освіти, форми навчання, позакласних занять.

3. Користування навчальною, спортивною, культурною базою закладу освіти.

4. Доступ до інформації в усіх галузях знань.

5. Участь у науково-дослідній діяльності, конкурсах, олімпіа­дах, конференціях.

6. Безпечні та нешкідливі умови навчання.

7. Захист від насильства, прини­ження честі та гідності.

8. Користування послугами за­кладів охорони здоров'я.

Слайд №8

Обов'язки учнів

1. Дотримуватися правових, мо­ральних та етнічних норм.

2. Систематично й глибоко ово­лодіти знаннями, уміннями та навичками.

3. Підвищувати свій загальний культурний рівень.

4. Не порушувати правил внутріш­нього трудового розпорядку за­кладу, в якому навчається.

Слайд №9

Школа майбутнього — школа моєї мрії.

Проектна карта. Тема проекту Таблиця 1

Оціночна картка

Назва проекту ПІБ учня Дата Клас
Мій внесок У роботу над проектом 0 - 5 балів
В оформлення проекту 0 – 5 балів
У презентацію проекту 0- 5 балів
Я зрозумів тему на 0-12 балів
Оцінка проектної групи 0-12 балів
Оцінка вчителя 0-12 балів

Схема 1

Таблиця 1

Як насправді? Як має бути?
Чому так не має бути? Наші пропозиції
Наша пропозиція має: Переваги Недоліки Як наші рішення узгоджуються з Конституцією України?
Структури влади, які відповідальні за вирішення цієї проблеми
План дій: 1. 2. 3. 4.
Хто нас підтримує Джерела фінансування проекту
Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 65

Безкоштовна робота

Закрити

Досвід правового та превентивного виховання школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.