Зміст

Досвід правовиховної роботи Майківського НВК

Завдання правового виховання

Основні напрямки правового виховання

План проведення Тижня правових знань

Тематика позакласних заходів для учнів 1-4 класів

Тематика позакласних заходів для учнів 5-7 класів

Тематика позакласних заходів для учнів 8-9 класів

Тематика лекцій на правову тему

Тематика батьківських зборів

Конспект уроку з правознавства у 9 класі

Конспект уроку з математики у 5 класі

Правова гра з учнями 5-6 класів

Тренінг «Мої права і права інших людей»

Бесіда зелементами вікторини «Жінка – одвічна загадка природ»

Батьківські збори. Тема: «Формування гендерної грамотності»

Практичні поради для вчителів і батьків. Врахування гендерного аспекту у навчально-виховному процесі. Матеріали батьківського всеобучу

Батьківські збори. Шкідливі звички дітей і запобігання їм в сім'ї (шкідливість тютюну)

Батьківський всеобуч. Правове виховання дитини

Стенд «Права та обов’язки громадян»

Фоторепортаж досвіду роботи з правового виховання

Література

Батьківський всеобуч

Правове виховання дитини

Правове виховання має впливати на розум і по­чуття людини, підказувати їй шляхи правильної по­ведінки в тій чи іншій життєвій ситуації. Правове ви­ховання спрямовує поведінку і вчинки людей у рамки законності.

Важливе місце в системі правової освіти і вихо­вання належить загальноосвітній школі, зокрема за­гальноосвітньому курсу «Основи правознавства», який викладають у 9-му класі. Але, на думку вчителів пра­вознавства, один рік вивчення цього курсу — це надто мало для громадянина молодої правової держави. Ад­міністрація школи докладає всіх зусиль, щоб домог­тися високих результатів у правовому вихованні учнів. Наслідком цих зусиль стало введення в шкільну про­граму факультативного курсу «Громадянська освіта», а також курсу на вибір «Практичне право». Такі умови сприяють підготовці учнів до життя, виробленню в них звичок правомірної поведінки, пошуку шляхів розв’язання життєвих ситуацій відповідно до норм права, вихованню потреби зіставляти свою поведінку із законами української держави.

Але виховання громадянина не може бути справою тільки сектора освіти. З метою успішного виконання цього завдання необхідно забезпечити тісний зв’язок сектора освіти з родиною, засобами інформації.

Розгляньмо ближче цей ланцюжок: школа — ро­дина — ЗМІ. У найвигіднішому становищі перебува­ють засоби масової інформації. По-перше, тому, що в них є доступ до маси інформативних джерел. По-друге, їхня роль у правовому вихованні пасивна: вони повідомляють, але не виховують.

Тепер школа. Як було сказано вище, загальноос­вітня школа робить усе, щоб прищепити дітям пра­вову культуру. «Усе» — в тому розумінні, наскільки дозволяють її можливості. І якщо цих можливостей, на думку батьків, недостатньо, то тут необхідно нарі­кати не на школу, а на систему правової освіти взагалі, на програми правової освіти, забезпечення й поста­чання шкіл посібниками і літературою та наявність учителів з юридичною освітою, зокрема. На жаль, на сьогоднішній день рішення цього питання — не в компетенції школи.

І, нарешті, родина...

Тут із правовим вихованням найгірше. Річ у тім, що про побудову правової держави в Україні загово­рили порівняно недавно (всього якихось п’ятнадцять років тому), а вивчати правознавство, отже, прищеп­лювати правову культуру, ще пізніше. Склалася ситу­ація, коли діти почули про правове виховання раніше від своїх батьків. Звідси парадокс — в українських ро­динах діти змушені займатися правовим вихованням своїх батьків. «Так, — скажете ви, — діти легше пере­будовуються й швидше засвоюють нове, ніж ми», — і будете праві. Але час минає, ситуація змінюється, а разом з нею маємо змінюватися й ми. Правове ви­ховання може і має лягати на плечі не тільки педаго­гів, а й батьків.

З чого почати і як здійснювати правове виховання в родині? З найпростішого.

1.Ознайомитись зі статтями друкованих видань і передачами телебачення, що стосуються правових пи­тань, і обговорювати побачене і прочитане з дітьми.

2.Обговорювати й аналізувати суспільно-політичні події в Україні та в світі в колі родини.

3.Вивчати вітчизняні та міжнародні нормативно-правові акти, різні джерела права, юридичну літера­туру і прилучати до цього дітей.

4.Обов’язково знати права людини і дитини і ство­рювати таку атмосферу в родині, щоб ці права пова­жали і не порушували члени родини.

5.Формувати звички правомірної поведінки, вчити дітей діяти в типових життєвих ситуаціях відповідно до норм права, виконуючи соціальну роль громадя­нина і члена родини.

6.Виховувати в дітях упевненість у необхідності чіткого дотримання законів, непримиренність до про­типравної поведінки.

7.Нині складність правового виховання полягає в тому, що правову культуру необхідно прищеплю­вати одночасно дітям і їхнім батькам. Але оскільки батьки — вже зрілі члени громадянського суспільс­тва, то є надія, що вони з інтересом і відповідальністю візьмуться за правове виховання своїх дітей уже зараз. Тільки в такому разі побудова правової держави стане справою недалекого майбутнього.

Підготувала класний керівник

Скорук Наталія СтепанівнаЛітература

1.Виховуємо громадянина України (Сценарії виховних заходів з історії та правознавства) /Укладачі: М. Т. Залипецький, В. І. Уруський. – Тернопіль: Астон, 2002. 192 с.

2.Середюк Г.М. Педагогічний пошук класного керівника. Частина 2. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 184 с.

3.Трикутник партнерства: педагоги - батьки – діти. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 240 с.

4.Організація роботи з батьками. /Автори та упорядники: Юзефик Л. О., Купина Н. М.. Тернопіль: Астон, 2008. – 264с.

5.Журнали «Шкільний світ», «Сучасна школа України», «Історія та правознавство».

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 65

Безкоштовна робота

Закрити

Досвід правового та превентивного виховання школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.