План

Вступ

1. Коротка характеристика сучасних підходів до проведення уроків української мови.

2. Вимоги до сучасного уроку української мови в світлі Концепції навчання української мови та Держстандарту.

3. Методика проведення уроків української мови за сучасними підходами (комунікативно-діяльнисним та функціонально стилістичним).

Висновки

Бібліографія

ВСТУП

Нині шкільна освіта в Україні виходить на якісно новий щабель, зумовлений змінами у суспільному житті. Формуються концептуальні засади національної системи освіти, народжуються нові концепції, науковці створюють оригінальні навчальні й виховні системи, апробуються нові підходи до вивчення різних навчальних предметів, в тому числі і рідної мови. Розробляються і затверджуються предметні стандарти, змінюється зміст навчання. Усе це свідчить про прагнення освітян прислужитися Україні, плекати національну еліту – гармонійно розвинених, творчо мислячих людей.

Особливої уваги на сучасному етапі потребує розробка нових технологій вивчення мови, адже правильне, багате мовлення є одним з показників загальної освіти та рівня культури громадян України. Рідна мова є формою вияву національної та особистісної самосвідомості, засобом самопізнання, самовираження і саморозвитку людини. У Державному освітньому стандарті з української мови зазначається, що в складних умовах економічної і суспільної кризи, труднощів у розбудові української державності, відродженні української мови, недостатньої мовленнєвої культури населення основні функції української мови реалізуються далеко не повністю. У зв’язку з цим нагальна необхідність піднесення рівня грамотності усного і писемного мовлення громадян України як державотворчого фактора потребує докласти чимало зусиль і уваги передусім в галузі мовної освіти початкової та середньої школи [17, 18].

Як показує спостереження за навчальним процесом у середній ланці школи, робота над формуванням комунікативних умінь та удосконаленням мовленнєвої культури учнів, формування їх комунікативної компетенції здійснюється не на належному рівні.

Головна мета навчання української (рідної) мови в школах України полягає у формуванні особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами у різних формах, сферах і жанрах мовлення, тобто в забезпеченні належного рівня комунікативної компетенції учнів, що є однією з найважливіших умов їхньої успішної соціалізації [15, 18.]

Особливо важливою для реалізації поставленої мети є середня школа, оскільки саме там закладаються основи формування мовленнєвої компетенції. Тому в програмі виділяються наступні завдання:

а) становлення і розвиток мотивації навчання рідної мови;

б) навчання всіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння, письмо), монологічного і діалогічного мовлення, збагачення словникового запасу, засвоєння найважливіших норм культури спілкування;

в) ознайомлення з системою мовних явищ;

г) загальний розвиток особистості - інтелектуальний, емоційний, естетичний, моральний, виховання любові до Батьківщини.

Для реалізації мети і завдань мовної освіти нині виділяються чотири змістові лінії, серед яких першою і найголовнішою є комунікативна. Вона складається з переліку основних відомостей про мовлення і спілкування, системи найважливіших умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності, що формуватимуться у процесі навчання. Основне завдання – розвиток культури діалогічного і монологічного мовлення учнів, що є найважливішим інтегративним показником забезпечення їх мовленнєвої компетенції.

За цих умов основним підходом до вивчення мови має стати комунікативно-діяльнісний, за яким комунікативна компетенція формується у учнів у процесі мовленнєвої діяльності, під час удосконалення основних комунікативних умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Усе вище зазначене свідчить про актуальність обраної теми, її значення для реалізації поставлених перед освітянами завдань. Актуальність нашого дослідження зумовлена соціальним замовленням суспільства на підвищення результативності навчання, формування здатності спілкування у різних ситуаціях, жанрах, видах мовлення.

Основні доробки з питання формування комунікативних умінь, використанню комунікативного методу формування комунікативної компетенції навчання належать фахівцям з методики викладання іноземних мов (Пасов Є., Біляєв В.Б. та інші). До цього часу немає єдиної універсальної класифікації мовленнєвих або комунікативних умінь, більшість вчених - методистів розглядають поняття “комунікативні” та “мовленнєві вміння” як синонімічні, межа між мовленнєвою і комунікативною компетенціями теж не визначена. Поодинокі публікації у часописах не можуть вирішити це питання. Розрізнені статті (Г.Шелехова, Г.Іваницька, А.Богуш, Л.Шевцова, М.Пентилюк та інші ) відображають лише окремі аспекти даної проблеми.

Вивчення цього питання підвело нас до визначення теми даного дослідження. Аналіз чинних програм та підручників допоміг визначити розділ, у процесі вивчення якого реалізація нових підходів до вивчення рідної мови є найбільш доцільним. Саме вивчення розділів “Синтаксис і пунктуація”, „Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.” можуть стати підгрунтям для систематичної роботи над формуванням комунікативних умінь. Розмовні теми: “Її Величність – Рослина”, “Квіти та дерева-символи” можуть мати позитивний вплив на формування мовної особистості п’ятикласників.

Отже, об’єкт дослідження - процес навчання української мови в п´ятому класі.

Предмет – методика реалізації комунікативно-діяльнісного підходу у процесі вивчення розділу “Синтаксис і пунктуація”, „Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.”.

Теоретичні засади дослідження склали праці психологів і психолінгвістів (Л.С.Виготський, М.І.Жинкін, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, О.О.Леонтьєв, І.О.Синиця, Б.Ф.Баєв, А.Р.Лурія, Е.Стоунс та інші); методистів (В.Бадер, О.М.Біляєв, М.С.Вашуленко, Л.О.Варзацька, Г.М.Іваницька, М.Пентилюк, Г.Т.Шелехова та інші), положення педагогіки про пізнавальні здібності (А.Я.Коменський, Й.Г.Песталоцці, К.Д.Ушинський та інші), про індивідуально- психологічний розвиток людини (П.П.Блонський, Г.С.Костюк), взаємозв’язок мови, мовлення і мислення (Ж.Піаже, Л.С.Рубінштейн, Г.С.Костюк ), формування знань і вмінь (Дж.Брунер, О.М.Кабанова-Меллер та інші).

Новизна підходів полягає в цілеспрямованій, систематизованій мовленнєвій практиці в процесі вивчення розділів " Синтаксис і пунктуація ”, „Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія” у п´ятому класі, поєднанні комунікативно-діяльнісного, функціонального та системно-мовного підходів.

Вибір класу був зумовлений тим, що саме в 5 класі вивчаються основні відомості з розділів “ Синтаксис і пунктуація ”, „Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія”, формуються загальні поняття, і саме 5 клас є початковим етапом у систематичному курсі рідної мови.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Безкоштовна робота

Закрити

Сучасні підходи до проведення уроків української мови (5-й клас)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.