Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Форми та методи контролю знань учнів. 5

1.1. Сутність, функції, види контролю.. 5

1.2. Перевірка й оцінювання успішності учнів. 7

1.3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології 9

1.4. Структура і методика уроку перевірки знань, навичок і вмінь. 11

Розділ 2. Організація і методика проведення контрольно-облікових уроків з біології 14

2.1. Дидактичні функції контрольно-облікових уроків. 14

2.2. Форми проведення контрольно-облікових уроків з біології 19

2.3. План-конспект контрольно-облікового уроку з біології 29

Розділ 3. Диференційний підхід до організації контролю навчальних досягнень учнів з біології 32

3.1. Автоматизована система оперативного контролю знань учнів. 39

Висновки. 43

Література. 45

Вступ

Перед сучасним учителем біології сьогодні постає чимало проблем, серед яких – незацікавленість учнів у навчанні. Досвід свідчить про те, що відведеного програмою часу на вивчення багатьох тем недостатньо, а структура, порядок подання тем подекуди не відповідають логічній структурі предмета. Численні терміни й поняття не мають прив’язки до практичного досвіду школярів й не пов’язані логічно між собою. Тому перевантаженість такими поняттями призводить до суто репродукційного їх засвоєння.

Проблеми викладання біології в середній школі належать до найгостріших у сучасній педагогіці, серед яких центральною проблемою педагогічного процесу постає система “засвоєння-забування”. Психолого-фізіологічний аспект даної проблеми досліджений ґрунтовно, чого не можна сказати про педагогічний. Суттєвий внесок у встановлення загальних закономірностей пам’яті зроблений вітчизняними психологами. Відомими є фундаментальні психологічні дослідження П.Блонського, Л.Виготського, Л.Занкова, П.Зінченка, А.Смирнова, А.Леонтьєва, С.Рубінштейна, які висвітлюють також і питання педагогічної практики. Цінні відомості про пам’ять подано в працях прикладного характеру, зокрема в тих, що розкривають її в зв’язку з особливостями засвоєння школярами змісту різних навчальних дисциплін.

Засвоєння і забування – взаємообернені процеси, що відбуваються одночасно. У момент засвоєння розпочинається забування і лише ціною значних інтелектуальних зусиль вдається стримати цей процес, забезпечити виживання необхідних знань, умінь, навичок. Один з дослідників цього питання І.Підласий висловлює таку гіпотезу: засвоєння і забування є дзеркальними процесами – хід засвоєння повинен повторювати хід забування і навпаки.

Шкільна практика довела, що назріла певна криза в системі оцінювання знань і вмінь учнів в освітніх закладах. Абсолютні оцінки чотирибальної шкали не змогли більше задовольняти учнів, батьків, вчителів як показники об’єктивної достовірної оцінки навчальних досягнень школярів. Тому, 2000/2001 навчальному році в Україні було запроваджено 12-бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень школярів.

Як бачимо, виникла суперечність між сучасними вимогами до рівня знань учнів і застарілою системою форм і методів контролю. Реальна суперечність свідчить про наявність проблеми, що потребує розв’язання. З метою розв’язання зазначеної суперечності була розпочата у 1995 році дослідно-експериментальна робота, спрямована на пошук більш об’єктивних і перспективних у плані технологій контролю оцінок навчальних досягнень школярів.

Це й визначило напрям наукового пошуку. Недостатня кількість розробок з проблем системи контролю знань учнів, спрямованих на її розв’язання й нагальна потреба сучасної шкільної практики в удосконаленні навчального процесу обумовили вибір теми дослідження “Система контролю навчальних досягнень учнів з біології”.

Обєкт дослідження: контроль й оцінювання навчальних досягненьучнів як компонент навчальногопроцесусереднього закладу освіти.

Предмет дослідження становлять зміст, форми і методи системи контролю знань школярів з біології.

Мета дослідження полягає в розробці та теоретичному обґрунтуваннітехнології системи контролю знань учнів з біології.

Для досягнення мети були поставлені й послідовно розв’язувалисьтакі дослідницькі завдання:

1. Здійснити аналіз теорії і практики контрольно-оцінної діяльності й обґрунтувати дидактичну сутність системи контролю, його форм і методів.

2. Розглянути урок перевірки знань, навичок і вмінь з біології.

3. Теоретично розробити та обґрунтувати диференційний підхід до організації контролю навчальних досягнень учнів з біології.

Закрити

Організація і методика проведення контрольно-облікових уроків з біології

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.