Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРГУВАННЯ, ЯК ЗАСОБУ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1.  Психолого-педагогічний аспект виховання відповідальності у дітей дошкільного віку  5

1.2.Чергування як засіб розвитку відповідальності у дітей. 10

1.3. Роль оцінки вихователя у формуванні позитивного ставлення дошкільників до чергування. 18

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ЧЕРГУВАНЬ  23

2.1. Аналіз рівнів сформованості почуття відповідальності у дітей дошкільного віку під час чергувань. 23

2.2. Основні методи виховання відповідальності у процесі чергування. 27

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження. 33

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ДОДАТКИ.. 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Метою дошкільної освіти, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, є формування базису особистісної культури через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності, як чотирьох сфер життєдіяльності - «Природи», «Культури», «Людей», власного «Я». У зв'язку з тим, що суспільству необхідні самостійні, практично-умілі, творчі люди з розвиненими почуттями відповідальності, гідності, совісті, пріоритетним на сучасному етапі розвитку суспільства є ціннісний, морально-соціальний розвиток особистості з перших років її життя [4].

Загальноприйнятим є положення про те, що в основу відповідальності дитини покладається рівень компетентності і її обізнаність, уміння вирішувати проблеми, втілювати знання і цінності в практику повсякденного життя. Відповідальність є базовою якістю, яка характеризується наявністю в дитини знань про моральні норми, сформованістю уявлень про сутність моральних обов’язків стосовно об’єктів і суб’єктів навколишнього середовища та самої себе, умінь реалізовувати такі дії у власній діяльності та вчинках без зовнішнього регулювання.

Відповідальність є складовою самостійності дитини, її розвиненої самосвідомості, а дошкільна установа є тим виховним закладом, де розгортається цей процес.

У сучасних наукових дослідженнях Т.Гаєвої, Т.Колесіної, М.Левківського, А.Лопуховської, Т.Морозкіної, В.Остринської, М.Савчина, І.Улєдової розкриваються психологічні механізми формування у дітей різного віку відповідальності, яка розуміється авторами як особливий мотив людських вчинків, смисловий принцип регуляції поведінки.

Окремі аспекти цього питання набули висвітлення у працях, спрямованих на виявлення особливостей прояву відповідального ставлення в процесі спілкування у різних видах діяльності: трудової, ігрової (З.Борисова, К.Клімова, Г.Уранова) та навчальної (СЛадивір, Л.Меквабишвілі).

Оскільки чергування є одним із засобів виховання відповідальності у дітей, це і спонукало нас до вибору теми курсової роботи: «Чергування, як засіб виховання відповідальності дітей дошкільного віку».

Об’єктдослідження – процес виховання відповідальності у дітей дошкільного віку.

Предметдослідження – особливості використання чергування, як засобу виховання відповідальності у дошкільників.

Мета курсової роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості виховання відповідальності дітей дошкільного віку в процесі організації чергувань.

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

- охарактеризувати відповідальність як особистісну якість дітей дошкільного віку;

- висвітлити особливості організації чергувань у роботі з дітьми дошкільного віку;

- розглянути роль оцінки вихователя у формуванні в дошкільників позитивного ставлення до чергування;

- дослідити організаційно-педагогічні умови виховання почуття відповідальності у дітей дошкільного віку у процесі чергувань.

Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури, педагогічний експеримент, спостереження, бесіди, методи статистичної обробки одержаних результатів.

Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Чергування, як засіб виховання відповідальності дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.