Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1.  Проблема навчальної діяльності  дошкільників у психолого-педагогічній науці 5

1.2. Особливості навчання дітей дошкільного віку. 9

1.3. Особливості формування навичок навчальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку. 15

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ   22

2.1. Визначення рівня сформованості навичок навчальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку. 22

2.2. Основні методи формування навичок навчальної діяльності  у дітей старшого дошкільного віку. 28

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження. 36

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 42

ДОДАТКИ.. 45

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема навчальної діяльності є однією з центральних у віковій і педагогічній психології. Навчання дітей у дошкільних закладах - підготовчий етап початкової шкільної освіти. Воно не замінює ні гри, ні трудової діяльності, а тіс­но пов'язане з ними у загальному педагогічному процесі.

Навчання — спільна діяльність педагога і дитини, зорієнтована на засвоєння знань, умінь і навичок, способів пізнавальної діяльності.

Навчальна діяльність повинна приваблювати дітей, приносити їм радість і задоволення. Тому одним з пріоритетних напрямів сучасної дошкільної освіти є формування у дітей дошкільного віку цілісної наукової картини світу, сучасного світогляду, здібностей і навичок самостійного наукового пізнання. В цьому контексті перед науковцями та практиками постає проблема творчого переосмислення сутності, завдань, принципів та форм організації навчальної діяльності дітей дошкільного віку, створення таких психолого-педагогічних умов, які б максимально сприяли розвитку їх пізнавальної активності.

Навчальна діяльність дітей розвивається на основі усві­домленого визначення ними способу дій. Тому не менш важливою її передумовою є оволодіння дошкільниками загаль­ними способами дій, тобто такими способами, які забезпечу­ють розв'язання практичних або пізнавальних завдань.

Підвищення якості освіти неможливо без розробки і впровадження сучасних педагогічних технологій, нових моделей навчальної діяльності. Для цього необхідна цілеспрямована робота з формування інтелектуально-розвивального середовища. Одним із завдань дошкільного закладу є підготовка дітей до навчання в школі, перехід до якої - якісно новий етап у розвитку дитини.

Дослідженням питання формування навичок навчальної діяльності дітей дошкільного віку займалися такі психологи, як А.В. Запорожець, Л.А. Венгер, Л.С. Виготський і педагоги С.А. Козлова, М.М. Поддьяков, А.П. Усова, Р.С. Буре, Т.А. Куликова, Н.Ф. Виноградова та ін. На думку А.І. Савенкова, інтерес до пізнання виступає як запорука успішного навчання та ефективності освітньої діяльності в цілому. Пізнавальний інтерес обіймає всі три традиційно виділені функції процесу навчання: інформаційну, розвиваючу і виховну. Завдяки пізнавальному інтересу і самі знання, і процес їх придбання можуть стати рушійною силою розвитку інтелекту і важливим чинником становлення особистості.

Мета курсової роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування навичок навчальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку.

Об’єкт дослідження навчальна діяльність дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження умови формування навичок навчальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку.

Відповідно до мети курсової роботи необхідно реалізувати такі завдання:

- дослідити психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження

- розкрити особливості навчання дітей дошкільного віку;

- визначити особливості формування навичок навчальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку;

- провести педагогічний експеримент та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; діагностичні: аналіз документації з метою виявлення стану досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент; статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Формування навичок навчальної діяльності дошкільників

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.