Використання ідей Г.М.Леушиної як основоположниці теоретико-множинного підходу у навчанні дошкільників математики

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи використання ідей Г.М.Леушиної як основоположниці теоретико-множинного підходу у навчанні дошкільників математики. 5

1.1. Вклад Г.М. Леушиної в розробку проблем математичного розвитку дітей дошкільного віку. 5

1.2. Розвиток  у дітей уявлень про множину за методикою Г.М.Леушиної 7

1.3. Роль різних аналізаторів в розвитку навичок рахунку і уявлень про множину  13

Розділ 2. Педагогічні умови розвитку математичних уявлень  про множину у дошкільників за методикою Г.М.Леушиної 19

2.1. Методика проведення занять з розвитку знань про множину в групі дітей 3-4 років  19

2.2. Організація занять з множинами в групі дітей п'ятого року життя. 31

2.3. Експериментальне дослідження рівня розвитку математичних знань у дітей дошкільного віку. 37

Висновки. 41

Список використаної літератури. 43

Додатки. 45

Вступ

Актуальність теми дослідження. Серед багатьох аспектів дошкільної освіти проблема навчання математики в сучасному суспільстві набуває все більшого значення, оскільки саме в дошкільному віці закладається необхідні в подальшому житті вміння аналізувати навколишнє середовище, тобто виконувати дії не лише згідно чітко розроблених алгоритмів, але й коригувати власну поведінку відповідно до змінних умов.

В математиці основним поняттям є поняття множини. Множина - це сукупність об'єктів, об'єднаних за якоюсь ознакою і сприймаються як єдине ціле. Світ, у якому живе людина, представлений різноманітними множинами: зірками на небі, тваринами навколо нас, різними звуками, частинами власного тіла. Пізнання людиною реальної дійсності починалося з усвідомлення окремих (поодиноких) предметів, а потім і їх сукупностей.

Проблему формування елементарних математичних понять у дошкільників досліджували вітчизняні та зарубіжні педагоги (Ф.Н. Блехер, Є.М.Водоп’янов, Л.В. Глаголєва, Г.Д. Гриневич, А.Г.Конфорович, З.Є.Лебедєва., Г.М.Леушина, Л.С.Мєтліна, Т.В. Тарунтаєва, Є.І.Тихеєва).

Характеризуючи рівень розвитку методики формування математичних уявлень в 60-ті роки, слід сказати, що недостатність фундаментальних досліджень в цій області приводила до відмови від активного впливу на розвиток дітей. Розробляючи методику, автори вказували лише на необхідність створення позитивних умов, що забезпечують саморозвиток особистості. У роботі з дітьми віддавалася перевага дидактичним іграм та індивідуальних занять, хоча, як показали дослідження А.П.Усовой і педагогічна практика, таке навчання недостатньо цілеспрямовано впливає на розвиток дітей. Тому поява системи навчання рахунку в дитячому саду автором якої є Г.М.Леушина стало однією з найважливіших подій в методиці навчання математики в той період. Крім того, внесок Леушиної в розвиток методики математики дозволив створити ефективну систему формування математичних уявлень у дошкільників.

Об'єкт дослідження - процес формування елементарних математичних уявлень у дошкільників.

Предмет дослідження – особливості використання ідей Г.М.Леушиної у навчанні дошкільників математики.

Мета роботи: теоретично дослідити та експериментально перевірити педагогічні ідеї Г.М.Леушиної, як основоположниці теоретико-множинного підходу у навчанні дошкільників математики.

Мета роботи дослідження визначають рішення завдань:

-аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження;

-охарактеризувати методи і прийоми формування у дітей уявлень про множину за методикою Г.М.Лейшиної;

-дослідити ефективність запровадження ідей Г.М.Леушиної у процес навчання дошкільників математики, зокрема знань про множину;

-експериментально перевірити рівень сформованості уявлень про множину у дітей дошкільного віку.

У курсовій роботі ми використовували наступні методи: аналіз психолого-педагогічної літератури; констатуючий експеримент, статистичні методи обробки результатів дослідження.

Базою дослідження був ДНЗ №15 м. Рівне. У дослідженні взяло участь 10 дітей середньої групи у віці 4-5 років.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Використання ідей Г.М.Леушиної як основоположниці теоретико-множинного підходу у навчанні дошкільників математики

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.