Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 68

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. УЯВЛЕННЯ ПРО ТВОРЧІСТЬ ВЧИТЕЛЯ.. 7

1.1. Творчість – що це. 7

1.2. Розвиток творчості вчителя. 11

1.3. Педагогічна творчість учителя. 22

РОЗДІЛ ІІ. ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА-СУЧАСНИКА.. 33

2.1. Особистісно орієнтована творча педагогічна діяльність. 33

2.2. Творча особистість педагога. 38

2.3. Творчий портрет учителя. 46

ВИСНОВОК.. 50

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 54

ДОДАТКИ.. 55

ВСТУП

Педагогічна діяльність, як і будь-яка інша, має кількісну міру і якісні характеристики. Зміст та організа­цію педагогічної праці можна правильно оцінити, лише визначивши рівень творчого ставлення педагога до своєї діяльності, який відобра­жає ступінь реалізації ним своїх можливостей під час досягнення поставленої мети. Творчий харак­тер педагогічної діяльності тому і є найважливішою її об'єктивною ха­рактеристикою. Вона обумовлена тим, що різноманітність педагогіч­них ситуацій, їх неоднозначність ви­магають варіативних підходів до аналізу та вирішення поставлених завдань.

Творчість — це діяльність, яка породжує щось нове, раніше не ві­доме на основі осмислення вже нагромадженого досвіду та формуван­ня нових комбінацій знань, вмінь, продуктів. Творчість має різні рівні. Для одного рівня творчості харак­терне використання вже відомих знань та розширення меж їх використання; на іншому рівні створю­ється зовсім новий підхід, який змі­нює звичний погляд на об'єкт чи га­лузь знань.

Як специфічний вид людської ді­яльності творчість поряд із «новиз­ною» характеризується і «прогресивністю». Справжня творчість гу­манна за своєю природою, оскільки спрямована на розвиток та само­розвиток особистості, культури сус­пільства.

Визначаючи творчість як вид людської діяльності, В.Андрєєв від­значає такі ознаки, що характеризу­ють її як цілісний процес:

- наявність протиріччя проб­лемної ситуації або творчого зав­дання;

- соціальна та особиста значи­мість і прогресивність, яка робить внесок у розвиток суспільства та особистості (антисоціальна діяль­ність, навіть у найвинахідливішій формі, — це не творчість, а варвар­ство);

- наявність об'єктивних (соці­альних, матеріальних) передумов для творчості;

- наявність суб'єктивних пере­думов для творчості (знань, умінь, особливо позитивної мотивації, творчих здібностей особистості);

- новизна й оригінальність про­цесу і результату.

Якщо з названих ознак свідомо не врахувати хоча б однієї, творча діяльність або не здійсниться, або її не можна буде назвати творчою.

Педагогічна діяльність — про­цес постійної творчості. Але на від­міну від творчості в інших сферах (наука, техніка, мистецтво) твор­чість педагога має справу з розвит­ком особистості; Звичайно, педагог, який творчо працює, а тим більше педагог-новатор, створює свою пе­дагогічну систему, яка за конкрет­них умов є способом отримання найкращого результату.

Академік В.Енгельгард писав, що творчість у своїх першоджере­лах є результатом вродженої, фізіо­логічної потреби, це «результат певного інстинкту, який відчуваєть­ся так само владно, як потреба пта­ха співати або прагнення риби підні­матися проти течії бурхливої гірської річки».

Однак творчість буває різною., Вона обумовлена творчим потенці­алом особистості, який, якщо гово­рити про педагога, формується на основі нагромадженого ним соці­ального досвіду, психолого-педагогічних та предметних знань, нових ідей, умінь та навичок, які дозволяють знаходити й застосовувати ори­гінальні рішення, новаторські фор­ми і методи й тим самим вдоскона­лювати виконання своїх професій­них функцій. З іншого боку, досвід переконує, що творчість приходить лише тоді і тільки до тих, для кого характерне ціннісне ставлення до праці, хто прагне підвищення про­фесійної кваліфікації, поповнення знань та вивчення досвіду як окре­мих педагогів, так і їх колективів.

Нерідко про творчу природу пра­ці педагога говорять, що вона пере­важно розумова, а значить, творча. Але розумову працю не можна ото­тожнювати з творчою. Без спеціаль­ної підготовки, знань, які є відобра­женням узагальненого соціального досвіду, нагромадженого поперед­німи поколіннями, педагогічна твор­чість, крім як на рівні спроб та поми­лок, неможлива. Тільки ерудований, спеціально підготовлений пе­дагог на основі глибокого аналізу ситуацій і усвідомлення сутності проблеми шляхом творчої уяви та мисленнєвого експерименту здатен знайти нові оригінальні шляхи і за­соби її вирішення.

Творчий потенціал будь-якої лю­дини, в тому числі й педагога, ха­рактеризується властивостями, які називають ознаками творчої осо­бистості. Вчені-педагоги наводять різні такі ознаки, зокрема виділяють здатність особистості помічати й формулювати альтернативи, підда­вати сумніву явне, уникати поверхо­вих формулювань; вміння вникнути в проблему і в той же час відірвати­ся від реальності, побачити перспективу; відмовитися від орієнтації на авторитети; вміння побачити знайомий об'єкт у новому контексті; готовність відмовитися від теоре­тичних суджень, поділу на чорне і біле, відійти від звичної життєвої рівноваги та усталеності заради не­визначеності та пошуку.

Деякі вчені вважають творчою особистість, у якої важливою харак­теристикою є креативність як здат­ність, перетворювати діяльність у творчий процес. Є.Громов та В.Моляко називають сім ознак креативності: оригінальність, евристич­ність, фантазія, активність, сконцентрованість, чіткість, чутливість.

Прояв педагогічної творчості визначається структурою педагогічної діяльності, охоплює всі її сторони: конструктивну, організаційну, ко­мунікативну, гностичну. Хоча для творчості в педагогічній діяльності необхідні такі умови (Н.Кузьміна, В.Кан-Калик):

- тимчасова спресованість творчості, коли між завданнями І способами їх вирішення не існує вільного часу;

- взаємодія творчості педагога з творчістю учня, з іншими педаго­гами;

- відстрочка результату і необ­хідність його прогнозування;

- атмосфера публічного висту­пу;

- необхідність постійного спів­відношення стандартних педагогіч­них прийомів і нетипових ситуацій.

В сучасній літературі педагогіч­на творчість трактується як процес вирішення педагогічних завдань в обставинах, що змінюються. Звер­таючись до вирішення великої кіль­кості типових і нестандартних зав­дань, педагог, як і будь-який дослідник, будує свою діяльність згідно з правилами евристичного пошуку: аналіз педагогічної ситуації; проек­тування результату згідно з вихідни­ми даними; аналіз засобів, необхід­них для перевірки припущення і досягнення результату; оцінка отрима­них даних; формування нових зав­дань.

Отже, досвід творчої педагргічної діяльності набувається за умови систематичних вправ у вирішенні спеціально дібраних завдань, що ві­дображають педагогічну дійсність, та організації як навчальної, так і реальної професійно-орієнтованої діяльності майбутніх педагогів.

Однак творчий характер педаго­гічної діяльності не можна зводити лише до вирішення педагогічних завдань, тому що в творчій діяль­ності в єдності проявляється пізна­вальний, емоційно-вольовий і моти­ваційно-потрібні компоненти осо­бистості.

Тож вирішення спеціально діб­раних завдань, спрямованих на розвиток тих чи Інших структурних компонентів творчого мислення (аналіз, що потребує долання бар'єрів і стереотипів; перебір варі­антів, класифікація й оцінка і т.д.), є найважливішою умовою розвитку творчого потенціалу особистості пе­дагога.

Закрити

Розвиток творчої уяви вчителя початкових класів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.