Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ДИДАКТИЧНА СУТЬ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ

1.1. Проблемна ситуація. Навчальна проблема

1.2. Критерії вибору навчального матеріалу

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПРОБЛЕМНИХ ЗАВДАНЬ

2.1. Загальна готовність учнів

2.2. Локальна готовність учнів

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

3.1. Метод проблемного викладу

3.2. Евристичний (частково-пошуковий) метод

3.3. Дослідницький метод навчання

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Ідея про конструктивне зближення процесів науко­вого й навчального пізнання й на цій основі розви­ток розумових здібностей учнів та підвищення якості навчального процесу одержала всебічну розробку в тео­рії проблемного навчання. Однак було б необ'єктивно говорити про масштабне впровадження проблемності в практику школи, його високу ефективність. Сьогодні переважає малоусвідомлене застосування вчителями елементів проблемності в навчальному процесі.

Варіантність проблемного навчання. Теоретичні розробки проблемного навчання досить різнобічні. Саме поняття «проблемне навчання» вчені відносять до різних категорій, вкладаючи в нього різний зміст. Так, одні з них вважають його принципом дидактики, другі — методом навчання, треті — типом на­вчального процесу, четверті — психолого-педагогічною системою в організації навчально-пізнавального про­цесу, п'яті — особливим підходом до навчання, що виявляється насамперед у перетворюючому характері пізнавальної діяльності школярів та ін.

З нашої точки зору всі ці підходи до визначення місця проблемного навчання в теорії і практиці школи не позбавлені смислу, проте не самі по собі, а лише в сукупності, гармонійній єдності. Тут насамперед слід розрізняти теоретичний і практичний аспекти.

В науці проблемне навчання — теорія, а у практиці ніколи— система психолого-педагогічних засобів орга­нізації ефективного навчального пізнання., та форму­вання творчої особистості. Тому, відвідавши урок колеги, не можна однозначно відповісти на запитання: був він проблемним чи традиційним. Адже в обох випадках є пояснення вчителя, виконання вправ і від­повіді учнів, самостійна практична робота тощо. Однак тотожність цих уроків здебільшого за зовнішніми озна­ками ще не означає їхньої подібності за внутрішніми чинниками.

Основна відмінність проблемного уроку від тради­ційного полягає в змісті й характері організації вчителем пізнавальної діяльності школярів, яка пе­редбачає особливу взаємодію навчальних проблем, проблемних завдань і запитань (гл. П.1). Крім того, серцевиною проблемного навчання є цілісний процес спільної продуктивної взаємодії вчителя й учнів, який охоплює й виявлення проблеми, й відкриття знань учнем під час її розв'язуваная, й застосування відшу­каних способів дії до виконання нових навчальних завдань. Вчитель може обирати один з багатьох імо­вірних варіантів проблемного навчання до особливостей власної педагогічної діяльності, індивідуальних можливостей учнів, рівня розвитку класного колективу.

Інакше кажучи, проблемне навчання — це засіб для розвитку не лише учнів, а й для вдосконалення твор­чих обдарувань вчителя.

Методи і засоби проблемного навчання.

Проблемне навчання здійснюється різними мето­дами: монологічним і діалогічним викладом знань, евристичною бесідою й пошуковою самостійною робо­тою учнів, навчальним диспутом та учнівським дослі­дженням тощо,— які при цьому обов'язково більш-менш характеризуються пошуково-продуктивною спря­мованістю зустрічної пізнавальної активності між учи­телем і учнем. Так, учитель створює на уроці систему проблемних ситуацій, керує мислительною діяльністю учнів під час постановки й розв'язання проблем, а учень — усвідомлює й суб'єктивно приймає проблем­ну ситуацію, формулює та розв'язує проблемні завдан­ня, застосовує знання в нестандартних умовах.

Залежно від рівня пізнавальної активності й само­стійності учнів, характеру їхнього співробітництва з учителем, а також взаємовідношень між індивідуаль­ною й спільною пошуковою діяльністю школярів ми виділили чотири групи проблемно-пошукових методів та умови їхнього ефективного застосування в навчанні.

Наукові дослідження та передовий досвід учителів свідчать, що для організації ефективної пошукової діяльності учнів вирішальне значення має раціональ­ний вибір методів і прийомів навчання, їхній взаємо­зв'язок на кожному етапі уроку. Зокрема, навіть одна з найвищих форм проблемного підходу - учнівське дослідження - не може бути проведене одними проб­лемно-пошуковими методами. Крім того, проблемне навчання охоплює прояви пізнавальної активності учнів, починаючи від виконавчої й закінчуючи творчою діяльністю їх під час оволодіння знаннями. Наведемо приклад.

Закрити

Проблемне навчання на уроках природознавства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.