Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

Вступ. 3

Розділ I. Теорія і практика сімейного виховання. 6

1.1. Зміст і методика виховання дітей в сім'ї 6

1.2. Умови сімейного виховання. 9

1.3. Завдання виховання у родині 11

Розділ II. Родина як педагогічна структура. 15

2.1 Відносини в сім´ї 15

2.2 Роль батьків у розвитку дитини. 18

2.3. Помилки сімейного виховання. 26

Висновки. 32

Список використаних джерел та літератури. 34

Вступ

Сім'я - це перша і основна школа, де людина навчається як жити в суспільстві. Родина вводить людину в світ соціальних відносин, формує ставлення до оточуючих, певні моральні цінності.

Всі ми знаємо, яке велике значення родини в житті кожної людини, суспільства і держави. Саме родина для кожної людини - невичерпне джерело любові, відданості і підтримки. У родині закладаються основи моральності, духовності і терпимості. Здорова, міцна родина - запорука стабільності і процвітання будь-якого суспільства.

Родина - це та суспільна структура, у якій насамперед відбувається відтворення людини як члена суспільства. Саме в родині спочатку складається світосприйняття людини, формуються її соціальні якості.

Українська родина - це той життєвий осередок, що плекає найвищу цінність людства - дітей, цвіт нації, майбутнє народу. Від того, яким чином складуться відносини в родині, яке спілкування переважатиме в середовищі сімейного мікрокосмосу, залежить середовище в суспільстві. Виховання дитини – дуже відповідальна справа, до якої долучається кожна мати і кожен бітько. Особливості виховання висвітлюються не лише в літературі, вони творяться самими батьками, накопичуються з досвідом. Питання батьківства та його здійснення повинне зацікавлювати не лише батьків як виконавців, а й самих дітей, як суб’єктів виховання. Кожне суспільство виробляє власні теореми виховання, які пасують менталітету, характеру, культурі та історії. Проте варто зазначити, що із зміною суспільства, змінюються і вимоги до виховання дитини. Світ міняється, змінюються люди, змінюється навколишнє середовище. А тому питання виховання повинне завжди бути в центрі уваги як для батьків, так і для педагогів та держави загалом.

Зважаючи на все вищесказане, й було зумовлено актуальність нашого дослідження та вибір теми “Сім´я і родинна педагогіка”.

В своїй роботі я намагалися спиратися на теоретичні та практичні надбання творців української педагогічної школи. Серед вітчизняних науковців особливо корисними для нашого дослідження стала праця Сухомлинського В.О. „Батьківська педагогіка”. У ній автор намагається проаналізувати особливості здійснення виховання у родині з гуманітарної точки зору. Згідно його поглядів, родина – це та первинна структура, яка формує особистість дитини і відіграє провідну роль під час всього її життя.

Корисним для мого аналізу став підручник Савіна М.В. „Педагогіка”, в якій докладно дослідив виховання дітей у сім’ї на різних етапах розвитку дитини. Особливо корисним для виконання даного дослідження став розділ про важливу роль виховання дітей у молодшому дошкільному та шкільному віці.

Дуже актуальною для нашого дослідження стала стаття Савчук Н. і Приходько О. „Національне виховання в українській родині”. У ній автори на прикладі родини Косачів дають опис національних особливостей українського виховання, роль традицій, обрядів та звичаїв у родинному вихованні.

Оскільки одним з провідних питань даного дослідження ми обрали відносини в сім’ї, засновані на психологічних особливостях спілкування, досить корисною стало використання статті Ромашової О. Про традиції родинної психотерапії в дошкільному віці. В цій роботі авторка розглядає найбільш можливі сімейні конфліктні ситуації та наводить способи їх вирішення.

В посібнику Стельмаховича М.Г. „Сім’я і родинне виховання в Україні з найдавніших часів до 19 століття” яскраво прослідковується історія та розвиток виховання в простій українській родині, особливу роль в якій відігравало трудове виховання як фактор згуртованості сім’ї.

В цій курсовій роботі ми не могли обійтися без відомостей про характер сучасного виховання та педагогічних засад. Таку інформацію ми запозичили із роботи Алексєєнко Т.Ф. „Молода сім’я в сучасному виховному процесі”, де висвітлюється стан та рівень педагогічних знань сучасних батьків,їх проблеми у вихованні і нестача інформації про виховання дітей в умовах сьогодення.

Під час нашої роботи ми взяли до уваги статтю Боришевського М. „Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості”, де автор підходить до виховання в родині як одного з головних чинників створення соціалізованої особистості із фіксованими поглядами на життя та моральними установками.

Мета роботи – визначити особливості змісту та методів виховання дітей в сім'ї, з’ясувати умови, завдання та помилки сімейного виховання.

Об’єкт дослідження – сімейне виховання і родинна педагогіка.

Предмет дослідження – особливості сімейного виховання як педагогічного підходу.

Мета, предмет та гіпотеза дослідження зумовили такі завдання:

- провести теоретичне вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду з проблеми дослідження;

- встановити особливості змісту та методики виховання дітей в сім'ї;

- з’ясувати умови, завдання та помилки сімейного виховання.

З метою вирішення поставлених завдань у роботі використовувались такі методи дослідження: теоретичний аналіз літератури,порівняння та узагальнення знань, які стосуються родинної педагогіки.

Наукова новизна роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та безпосередньому дослідженніособливостей родинної педагогіки, визначення та аналіз основних елементів сімейного виховання.

Теоретичне значення роботи полягає в розширенні та поглибленні уявлень про сутність родинної педагогіки та виокремлення її основних завдань.

Практичне значення роботи визначається тим, що ідеї та матеріали дослідження можуть бути використані як практичний посібник для батьків, а також для спеціалістів в галузі родинної педагогіки.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку літератури. Загальний обсяг роботи – 34 сторінки. Список літератури містить 32 джерела.

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, визначено мету та поставлено завдання.

У першому розділі “Теорія і практика сімейного виховання” висвітлюється поняття змісту і методики виховання дітей в сім´ї, з´ясовуються умови сімейного виховання та визначаються завдання виховання в сім´ї.

У другому розділі “Родина як педагогічна структура” наводиться коротка характеристика класифікації відносин у сім´ї, обґрунтовується роль батьків у виховному процесі і зазначаються типові помилки сімейного виховання.

У висновках підведені підсумки проведеного дослідження, сформовані положення теоретичного і практичного характеру.

Закрити

Сім'я і родинна педагогіка

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.